1. Meddelelse fra formanden
2. Godkendelse af udtræden af Regionsrådet - samt indkaldelse af 1. stedfortræder
3. Godkendelse af bemærkninger fra Regionsrådet til Rigsrevisionens beretning nr. 7/2018 om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter
Bilag
Statsrevisorernes bemærkning til beretningen om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter
Rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter_Region Nordjylland
Udkast til bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter
4. Godkendelse af Regionsrådets udtalelse til Rigsrevisionens beretning om Forskelle i behandlingskvalitet på sygehusene
Bilag
Beretning 9 2018 om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene
Regionsrådets udtalelse vedr Rigsrevisionens undersøgelse af forskelle i behandlingskvalitet.pdf
5. Orientering om indførelse af fælles visitation af akutte patienter i Region Nordjylland
Bilag
Rapport vedr. fælles visitation
6. Ansøgninger til Sundhedsministeriets pulje til læge- og sundhedshuse
Bilag
Bevillinger fra puljen til sundhedshuse 2018
Henvendelser fra private - SUM pulje 2019
Debatoplæg - udvidelse af Dokken - januar 2019.pdf
Tidsplan 28.01.19.pdf
Budgetoverslag 28.01.19.pdf
Underskrevne vedtægter Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus 01.04.2014.pdf
Henvendelse fre bestyrelsen 07.03.19.pdf
Notat om udvidelsesønske Dokken til FU 07.03.19.pdf
7. Orientering vedr. indførelse af nationalt fælles akutnummer
Bilag
Arbejdsskitse til hvordan et fælles akutnummer skal fungere
Projektkommissorium for implementering af fælles akutnummer.
Tidsplan for implementering af et fælles akutnummer.
Økonomi i forbindelse med implementering og drift af fælles akutnummer.
8. Forslag fra Dansk Folkeparti
Bilag
Bilag 1 - Udtalelse fra Danske Maritime
9. Beslutning - Foretrædeordning
Bilag
Foretrædeordning Region Nordjylland.docx
10. Kvartals- og årsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet 4/2018
Bilag
Kvartalsrapport 4. kvartal 2018
Nyt Aalborg Universitetshospital_uafhængig risikovurdering_4. kvt. 2018_endelig
11. A2B søger om driftsoverenskomst om forberedende voksenundervisning i Thy-Mors HF og VUC’s dækningsområde
Bilag
Ansøgning fra A2B om at udbyde FVU i Thy-Mors HF&VUC's dækningsområde
Thy-Mors HF&VUC's ledelses vurdering af A2B's ansøgning
12. Høring om nedlæggelse af VUC&hf Nordjyllands afdelinger i Brovst og Hirtshals
Bilag
Anmodning fra VUC&hf Nordjylland om Regionsrådets udtalelse
Brev fra Ministeriet om regelgrundlag ved lukning af afdelinger
Udkast høringssvar_VUC Nordjyllands nedlæggelse af afdelinger
13. Anlægsbevilling på 51 mio. kr. til el-forsyning på Østmatriklen
Bilag
Princip for el-forsyning på Nyt Aalborg Universitetshospital
Lukket punkt: 14. Fortsat udflytning af psykiatrien til Østmatriklen
Lukket punkt: 15. Beslutning - Salg af udfasede lægeboliger ved Psykiatrisk Sygehus i Brønderslev
Lukket punkt: 16. Udbudssag