1. Meddelelse fra formanden
2. Orientering og godkendelse: Kvartalsrapport 3-2020
Bilag
Kvartalsrapport 3, 2020
3. Beslutning - Godkendelse af afskrivning regnskabsår 2020
Bilag
Bilag til afskrivning 2020.pdf
4. Godkendelse - Indtægtsdækket virksomhed i Psykiatrien for 2021-2023
5. Godkendelse - Indtægtsdækket virksomhed i Mennesker og Organisation, 2021-2023
Bilag
Notat - IDV aktiviteter 2020 - 2023.pdf
6. Beslutning om de fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabilitering i Region Nordjylland
Bilag
Rapport "Fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabiliteringen
Underskrevet politisk aftale om de fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabilitering i Region Nordjylland
Notat - perspektivplan for Neuroenheden i Brønderslev
Spørgsmål Vedr. Visitation og forløb og udviklingstendenser på neurorehabiliteringsområdet - svar til Susanne Flydtkjær
Opsamling på spørgsmål om byningerne i Brønderslev fra temadagen den 21. oktober 2020 om Neurorehabilitering.pdf
Notat - Svar på spørgsmål til fagligt oplæg om neurorehabilitering - temamøde oktober 2020 .pdf
7. Godkendelse - Regionsrådets bemærkninger til Rigsrevisionens beretning nr. 18/2019 om specialiseret palliation
Bilag
Statsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevisionens undersøgelse af specialiseret palliation
Adgangen til specialiseret palliation_Region Nordjylland
Udkast- Regionsrådets bemærkninger til Statsrevisorernes beretning 18-2019 om adgangen til specialiseret palliation
8. Godkendelse - Nordjysk Socialaftale 2021-2022
Bilag
Nordjysk Socialaftale 2021-2022_udkast til politisk godkendelse
9. Beslutning - Opfølgning på de lokale Klimahandlingsplaner
Bilag
Skabelon for Lokale Klimahandlingsplaner i RN
Klimahandlingsplaner - status og perspektiver
Lokal Klimahandleplan for Aalborg Universitetshospital
Lokal Klimahandlingsplan Regionshospital Nordjylland 2020
Lokal klimahandlingsplan for Psykiatrien i Region Nordjylland
Lokal Klimahandleplan Sygehusapoteket 10082020
Lokal Klimahandlingsplan for Den Præhospitale Virksomhed
Lokal Klimahandlingsplan Fællesadministrationen 2. september 2020
Lokale klimahandlingsplaner for Specialsektoren
Opfølgning på de lokale klimahandlingsplaner
10. Beslutning - Indsatsen for affaldshåndtering i Region Nordjylland
Bilag
Overbliksanalyse af affaldsstrømme i virksomheden Region Nordjylland
Kommissorium for Styregruppe for Affaldshåndtering
Sammenfatning af Overbliksanalysen
11. Beslutning - Udmøntning af den store kulturpulje 2020
Bilag
Bilag 1. Oversigt over ansøgninger til den store kulturpulje 2020
Bilag 2. Beskrivelse og vurdering af ansøgninger til den store kulturpulje 2020
Bilag 3. Vejledning til Region Nordjyllands store kulturpulje 2020
Bilag 4. Notat om inhabilitet
Bilag 5. Indstilling fra URU til støtte - Kulturpuljen Store projekter 2020.pdf
12. Beslutning - Udmøntning af Kultur og Sundhedspuljen 2020
Bilag
Bilag 1. Oversigt over ansøgninger til Kultur og Sundhedspuljen 2020vers2
Bilag 2. Beskrivelse og vurdering af ansøgninger til Kultur og Sundhedspulje
Bilag 3. Vejledning til Region Nordjyllands Kultur og Sundhedspulje 2020
Bilag 4. Notat om inhabilitet
Bilag 5. Indstilling fra URU til støtte - Kultur og Sundhedspuljen 2020.pdf
13. Beslutning - Revurdering af vilkår i tilladelse i Siem Skov, Rebild Kommune
Bilag
Kortbilag Siem Skov
Klima- og Miljøudvalget 19-08-2020 Orientering - Klagenævnsafgørelse vedr. revurderingen af vilkår i tilladelse ved Siem Skov, Rebild Kommune
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse vedr. klage over revurdering af vilkår Siem Skov
Udkast til revurdering af vilkår for råstofindvinding Siem Skov
Habitatkonsekvensvurdering Siem Skov
14. Beslutning: Anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til forberedende arbejde
Bilag
Kort udgravning etape 3
Lukket punkt: 15. Godkendelse af lånoptag til regnskab 2020
Lukket punkt: 16. Tildeling af annoncerede kapaciteter på almen praksis området november 2020
Lukket punkt: 17. Beslutning – leje af lokaler til Digitalisering og IT
Lukket punkt: 18. Anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til udbetaling af ekspropriationserstatning ved Nyt Aalborg Universitetshospital