1. Godkendelse - Kvartals- og årsrapportering til Sundhedsministeriet 4/2020
Bilag
Kvartals- og årsrapport 4. kvartal 2020
Nyt Aalborg Universitetshospital_uafhængig risikovurdering_4. kvt. 2020_endelig
Styringsmanual 6. udgave - marts 2021
2. Månedsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 2/2021
Bilag
Prognose februar 2021 - inkl bilag A og B - endelig
Hovedstrukturplaner
Handlingsplan DTØ anbefalinger1703 inkl bilag
Handlingsplan DTØ anbefalinger1703 inkl bilag
Prognose februar 2021 - inkl bilag A og B - endelig
3. Godkendelse - Øget budgetramme til aktivitetsafvikling og orientering om status på udlægning af sygehusbehandling til speciallægepraksis og de politiske målsætninger
Bilag
Aftale om mulighed for udlægning af sygehusbehandling til speciallægepraksis
Forlængelse af aftale om udlægning af sygehusbehandling til speciallægepraksis t.o.m. 30. juni
Politiske målsætninger kort version - opfølgning til FU (marts 2021).pdf
Notat fra Finansministeriet - Håndtering af COVID-19 i regionerne
4. Godkendelse - Revideret politisk proces ifm. Budget 2022
Bilag
Bilag 1 Program_forslag_budgetkonference_2022
Bilag 2 Udkast til koncept for borgerinddragelse B2022
Bilag 3 Budget 2022 - politisk proces- og tidsplan pr. 080321
5. Godkendelse - Profilplan for Region Nordjylland
Bilag
Høringsnotat
Profilplan 2021-2025 for Region Nordjylland
6. Godkendelse - Handleplan for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen - 2021
Bilag
Det nære og sammenhængende Sundhedsvæsen 2021
Status - Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen 2020
7. Godkendelse - Udvidet åbningstid i Skadeklinik Farsø
Bilag
Uddrag fra Budgetkatalog 2021: Kompenserende tiltag i lægevagten
8. Godkendelse - Praksisplan for almen praksis
Bilag
Praksisplan for almen praksis
Samlede høringssvar
Høringsnotat
Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Region Nordjyllands praksisplan for almen praksis
9. Orientering - Etablering af vaccinationssteder i Region Nordjylland
10. Godkendelse - Opfølgning på Regional Udviklingsstrategi
Bilag
RUR 1
Bilag 1 til RUR 2020
11. Godkendelse - Elladestandere og eldrevne køretøjer
Bilag
Hovedrapport: Konvertering af køretøjer og etablering af lademuligheder
12. Godkendelse - Tilladelse til råstofindvinding og miljøkonsekvensrapport i graveområde Abildhave, Thisted Kommune
Bilag
Kortbilag
Sammenfattende redegørelse for Miljøkonsekvensrapport og råstoftilladelse
Miljøkonsekvensrapport
Udkast til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding i Frøstrup
13. Godkendelse - Høringssvar vedr. nedlæggelse af HF&VUC Nordjyllands afdeling i Hadsund
Bilag
HF&VUC Nords anmodning om behandling af lukning af udbud i Hadsund
HF&VUC Nords aktivitet i Mariagerfjord Kommune
Udkast til Regionsrådets høringssvar
14. Godkendelse - Støtteerklæringer til puljeansøgninger vedr. uddannelsesdækning
Bilag
Udmelding af pulje til bedre uddannelsesdækning_2021
Udmelding af pulje til bedre geografisk sikring af SOSU_2021
Anmodning om støtteerklæring_HEG
Anmodning om støtteerklæring_SOSU Nord
Udkast til støtteerklæring_HEG
Udkast til støtteerklæring_SOSU Nord
15. Godkendelse - Høringssvar vedr. planer for Forberedende Voksenundervisning og Ordblindeundervisning
Bilag
FVUogOBUplaner_2021
Regionsrådets Høringssvar_FVU og OBU planer_udkast
16. Godkendelse - Forslag til udmøntning af Den nordjyske Teknologipagt 2021
Bilag
Udmøntning af Teknologipagten i 2019 og 2020.docx
Lukket punkt: 17. Lukket punkt: Orientering - Genudbud af ejendom
18. Godkendelse - Bevilling på 133,2 mio. kr. som økonomisk ramme til Nyt Aalborg Universitetshospital
19. Godkendelse - Anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til forberedende arbejder til helikopterplatform på Nyt Aalborg Universitetshospital
20. Godkendelse - Anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. til opførelse af vandhus på Nyt Aalborg Universitetshospital
21. Godkendelse - Anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til teknisk indkøring og kvalitetssikring på Nyt Aalborg Universitetshospital
Lukket punkt: 22. Beslutning: Anlægsbevilling på 100,5 mio. kr. til indkøb af AGV-transportudstyr, vognvask og vogn buffer for transportvogne til Nyt Aalborg Universitetshospital
23. Godkendelse - Nedsættelse af valgbestyrelse
24. Orientering