1. Meddelelse fra formanden
2. Godkendelse - Endelig vedtagelse af Råstofplan 2020
Bilag
Hvidbog - Indkomne høringssvar og administrative vurderinger
Oversigt over Hvidbog (læsehjælp)
Råstofplan 2020 med ressourceopgørelse
Oversigt over nye graveområder i Råstofplan 2020
Oversigt - Videreførte og udtagne graveområder i Råstofplan 2020
Samlet miljørapport for Råstofplan 2020
Sammenfattende redegørelse til Miljørapport for Råstofplan 2020
Bilag 8_KMU's indstillinger til Råstofplan 2020_KMU 26. maj 2021.v2
3. Godkendelse - Oprettelse og udmøntning af Nordjysk Lighedsalliance og Lighedspulje, samt afprøvning af børnebrobyggere
Bilag
Den Nordjyske Ligheds-Alliance 29-04-21.docx
4. Godkendelse - Anbefalinger til revitalisering af "Center for kompetenceudvikling for sårbare patienter og patienter med anden etnisk baggrund" til "Center for Patientstøtte"
Bilag
Fra Kompetencecenter til Center for patientstøtte. 05052021.docx
5. Godkendelse - Anmodning om udtalelse fra regionsrådene til Statsrevisorernes beretning 11/2020 om indsatsen for at nedbringe brug af tvang i psykiatrien
Bilag
Bemærkninger til RR tvang 03062021
6. Godkendelse - Anmodning om udtalelse fra regionsrådene til Statsrevisorernes Beretning 14/2020 om retspsykiatriske patienters forløb
Bilag
Regionsrådet bemærkninger til Rigsrevisionen retspsykiatriske patienters forløb
Beretning fra Rigsrevision
7. Godkendelse - Sengefordelingsanalyse i neurorehabiliteringen samt udmøntning af midler til træningsområdet
Bilag
Sengefordelingsanalyse i neurologien_maj 2021
8. Godkendelse - Samlet midtvejsevaluering af Regionsklinikker i tilsagn fra 2017
Bilag
Supplement til midtvejsevaluering af Regionsklinikkerne_PRINT.pdf
VIVE, Midtvejsevaluering af Nye Veje. Et tværsektorielt udviklingsprogram
9. Godkendelse og orientering - Placering af regionens gæld samt lånoptag 2021
Bilag
Region Nordjylland - May 21 - Passivportefølje - Anbefaling
10. Godkendelse - Plan for den palliative indsats i Region Nordjylland og udmøntning af pulje
Bilag
210609 - Udkast til Plan for den palliative indsats i Region Nordjylland
210616 - Oversigt administrativ kommentering af Plan for den palliative indsats
11. Godkendelse - Fremtidig placering af stråleterapien - Aalborg Universitetshospital
Bilag
Notat om Syd-matriklen
12. Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 5/2021
Bilag
Prognose 2021 maj inkl bilag a og b
Opgørelse af totalramme incl. prognose pr. 31.05.2021
Svar til projektdirektør Niels Uhrenfeldt fra Sundhedsministeriet
Hovedstrukturplan maj 2021 - under revision
DTØ anbefalinger maj 2021
13. Godkendelse - Kvartalsrapportering vedr. NAU til Sundhedsministeriet 1. kvt. 2021
Bilag
Kvartalsrapport NAU 1. kvartal 2021
Nyt Aalborg Universitetshospital_uafhængig risikovurdering_1. kvt. 2021_endelig
14. Orientering - Årsrapport og regnskab for Steno Diabetes Center Nordjylland 2020
15. Godkendelse - Donation fra TrygFonden til etableringen af TrygFondens Familiehus Aalborg
Bilag
Projektbeskrivelse - Projekt TrygFondens Familiehus Aalborg
Bevillingsbrev - TrygFondens Familiehus Aalborg_Ansøgning (ID_ 153418)
16. Forslag fra Dansk Folkeparti vedrørende de vest-danske EU-kontorer
Bilag
Brev af 4. maj 2021 til formandskaberne i Det Syddanske EU-kontor og Norddanmarks EU-kontor
17. Forslag fra Venstre vedrørende Sødisbakke
18. Godkendelse - Scenarier for de bygningsmæssige rammer for Neurorehabilitering i Brønderslev
Bilag
Scenarier - Neuro 12052021 (003)_A1405
2021 Screeningsrapport - brønderslev
Miljørapport Brønderslev sygehus
19. Godkendelse - Regnskab 2020 for Amgros I/S
Bilag
Amgros Årsrapport 2020
Udbytteberegning til ejere 2020
20. Godkendelse - Anlægsregnskab for Østerskoven
Bilag
Anlægsregnskab og revisorerklæring Østerskoven
21. Godkendelse - Anlægsregnskab for Bostedet Hadsund
Bilag
Anlægsregnskab og revisorerklæring Hadsund
22. Godkendelse - Anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til flytning af det urologiske speciale på Regionshospital Nordjylland fra Frederikshavn til Hjørring
Bilag
Notat om renovering af etage 105 til urologisk speciale
23. Godkendelse - Anlægsbevilling på 20,0 mio. kr. til terrænarbejde ved Servicebyen
24. Godkendelse - Anlægsbevilling på 52,5 mio. kr. til apparatur og teknisk udstyr til Nyt Aalborg Universitetshospital
25. Godkendelse - Anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til opdatering af Perspektivplanen for Regionshospital Nordjylland
Bilag
Perspektivplan 2018 RHN
Investeringsoversigt 2021-2024
26. Godkendelse - Anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til nedrivning af den gamle børneafdeling på Regionshospital Nordjylland i Hjørring
Bilag
Notat fra COWI A/S
27. Godkendelse - Anlægsbevilling 2 mio. kr. til projektering og nedrivning af dyrestald
28. Orientering - Regnskab 2020 for Sundhedshus Sæby I/S
Bilag
Sundhedshus Sæby - Revisionsprotokol 2020 - underskrevet
Sundhedshus Sæby - Regnskab 2020 - underskrevet
29. Orientering - Regnskab 2020 for Sundhedshus Brønderslev I/S
Bilag
Brønderslev Sundhedshus - Revisionsprotokol 2020 - underskrevet
Brønderslev Sundhedshus - Regnskab 2020 - underskrevet
Lukket punkt: 30. Beslutning - Salg af ejendom