1. Meddelelse fra formanden
2. Godkendelse - Udtalelse fra Region Nordjylland vedr. valgklage sendt til Indenrigs- og Boligministeriet
Bilag
Udtalelse fra Region Nordjylland til Indenrigs- og Boligministeriet vedrørende valgklage.docx
3. Godkendelse - Indkaldelse af stedfortræder på grund af barsel
4. Godkendelse - Indstilling om fordeling af vagtapoteker i Region Nordjylland
5. Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 11/2021
Bilag
Prognose november 2021 incl. bilag A og B
Totalramme NAU november 2021
Hovedstrukturplan november 20211
6. Godkendelse - Kvartalsrapportering vedr. NAU til Sundhedsministeriet for 3. kvartal 2021
Bilag
Kvartalsrapport 3. kvartal 2021
Nyt Aalborg Universitetshospital_uafhængig risikovurdering_3. kvt. 2021_Endelig
7. Godkendelse - Anvendelsen af midler til styrkelse af sygehusvæsnets robusthed
Bilag
Anvendelse af ekstra midler december 2021
Coronavinterpakken
8. Godkendelse - Bidrag til ministerredegørelse vedrørende beretning 1/2021 om beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien
Bilag
Beretning 1 2021 om beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien
Regionsrådets udtalelse vedr RR beskæftigelse 12112021 SR.docx
9. Godkendelse - Opslag af 0-ydernummer i reumatologi
Bilag
Praksisplan for speciallægeområdet 2019
10. Godkendelse - Høringssvar vedr. udkast til lov om anlæg af en 3. Limfjordsforbindelse
Bilag
Rettet høringsbrev fra Vejdirektoratet
Høringsliste fra Vejdirektoratet
Forslag til lov om anlæg af en 3. Limfjordsforbindelse
Udkast til høringssvar fra Region Nordjylland
11. Orientering og godkendelse - Status på sundhedshus i Hobro
Bilag
Forprojekt Sundhedshus i Hobro Delrapport 1 november 2021
12. Godkendelse - Studiepraktik 2021 og forslag til afvikling i 2022
13. Godkendelse - Udmøntning af Nordjysk Teknologipagtspulje 2022
Bilag
Bilag 1 RegionNordjylland_NordjyskTeknologipagt
Bilag 2 Støttede projekter 2019-2021
14. Godkendelse - Udmøntning af den store kulturpulje
Bilag
Oversigt over ansøgninger til den store kulturpulje 2021
Vurdering af ansøgninger til den store kulturpulje 2021
Region Nordjyllands Kulturplan 2019-2022 (rev dec 2020)
Notat om inhabilitet
Indstillinger fra Udvalg for Regional Udvikling 23. nov. 2021
Ansøgning 2021-0036 Demokratiets Genklang
15. Godkendelse – Etablering af puljen "Kunst i Nærheden"
Bilag
Kunst i Nærheden - udkast til administrationsgrundlag
16. Godkendelse - Ansøgning om udbud af erhvervsuddannelse inden for autohjælp
Bilag
Høringssvar fra UCH
Høringssvar fra Skive College
Høringssvar fra HEG Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser
Regionsrådets høringssvar_Autohjælpuddannelsen
17. Godkendelse - Ansøgning om forlængelse og udvidelse af råstofindvinding ved Lyngså, Frederikshavn Kommune
Bilag
Oversigtskort
18. Godkendelse - Bevilling på 50,0 mio. kr. som økonomisk ramme til Nyt Aalborg Universitetshospital
19. Godkendelse – Anlægsregnskab for fremrykning af anlæg og investeringer til 2020
Bilag
Oversigt over fremrykningsprojekter 2020
Anlægsregnskab
Revisionserklæring
20. Godkendelse - Anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. til anskaffelse af et FMS monitoreringssystem til Nyt Aalborg Universitetshospital
21. Godkendelse – Anlægsregnskab til sikring af egenproduktionen på Sygehusapoteket
Bilag
Anlægsregnskab
Revisionserklæring
22. Godkendelse – Anlægsregnskab for renovering af elevatorer på Regionens hospitaler
Bilag
Anlægsregnskab
Revisionserklæring
23. Godkendelse – Anlægsregnskab for Kvinde-Barn Huset på Regionshospital Nordjylland, Hjørring
Bilag
Anlægsregnskab
Revisionserklæring
24. Godkendelse – Anlægsregnskab for etablering af redundant tunnel på Nyt Aalborg Universitetshospital
Bilag
Anlægsregnskab
Revisionserklæring
Lukket punkt: 25. Godkendelse - Valg af OPP-leverandør til parkeringshus og overfladeparkering
Lukket punkt: 26. Godkendelse af forslag til Indsatsplan for jordforurening 2022
Lukket punkt: 27. Godkendelse - Ekspropriationssag
Lukket punkt: 28. Lejeaftale ambulancebase Aalborg