Tilbage til oversigt

Udvalg for Kvalitet og Patientsikkerhed
08-03-2017 12:30

Udskriv

6. Orientering om Sundhedsstyrelsens specialeplan og accept af funktioner

Journalnr. 2012-155294

Resumé

Sundhedsstyrelsen har 1. marts offentliggjort en ny specialeplan med tildelinger af specialfunktioner på de danske hospitaler. Funktioner i specialeplanen ansøges formelt af den enkelte region, og den enkelte region skal formelt meddele Sundhedsstyrelsen hvorvidt man vil acceptere tildelte funktioner. Udvalget har i efterår 2016 fået en statusorientering, og der gives nu en endelig status.

AC-fuldmægtig Thomas Kanstrup, fra Planlægning, Patientforløb, deltager under punktet med et kort oplæg.Sagsfremstilling

Med specialeplanen opdeles alle sygehusbehandlinger i:
1. Hovedfunktioner – som ikke kræver ansøgning og forudgående godkendelse fra Sundhedsstyrelsen (SST) for varetagelse (90 % af al behandlingsaktivitet)
2. Regionsfunktioner (RF) som typisk placeres 1-3 steder pr. region og kræver en godkendelse af SST (ca. 8-9 % af al behandlingsaktivitet)
3. Højt specialiserede funktioner (HSF) som typisk placeres 1-3 steder i landet af SST. (ca. 1-2 % af al behandlingsaktivitet)

Sundhedsstyrelsen har nu formelt givet Region Nordjylland besked om hvilke funktioner RN kan se frem til at skulle varetage.

Region Nordjylland har i den aktuelle ansøgningsrunde ansøgt om 298 Højt specialiserede funktioner og 328 Regionsfunktioner. Det overordnede resultat er at RN har fået ca. 66 % af de højtspecialiserede funktioner som er ansøgt og næsten 99 % af de regionsfunktioner som er ansøgt.

I de enkelte specialer er det overvejende indtryk også, at de nordjyske hospitaler har fået langt de væsentligste funktioner, og at planen ikke flytter mange patienter ud af regionen.

For enkelte specialer er der dog udsigt til at Region Nordjylland vil gøre indsigelse overfor Sundhedsstyrelsens tildeling. Dette gælder eks. i specialet Kirurgi hvor Styrelsen formodentligt ikke vil tildele højt specialiseret kirurgi i den øvre mavesæk (Kirurgi). Konsekvenserne heraf vurderer RN er vidtrækkende, dels for de fremtidige patientforløb som dels vil blive forringet, men også for specialet faglige udvikling på sigt. 

Tilsvarende gør sig gældende i specialet Klinisk onkologi, hvor Styrelsen ikke vil tildele Aalborg UH de højt specialiserede funktioner omkring nyrekræft og lungehindekræft . Særligt for disse funktioner gør sig gældende, at patientgruppen oftest ikke har en lang overlevelse. Ved at undlade en tildeling til Aalborg UH medvirker Styrelsen til at patienter hvor overlevelsen er ringe, skal transporteres ud af regionen, blot for at få en relativ simpel behandling i en anden region.

Efter Sundhedsstyrelsens udmelding 1. marts har Region Nordjylland frem til 3. april til at komme med indsigelser og tilsagn til Styrelsens tildelinger.

Vilkårene for den efterfølgende implementering af Specialeplanen er herefter, at hvis funktionen ikke godkendes skal regionen afvikle eventuel aktivitet og fremadrettet henvise patienter til en anden region.Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalg for Kvalitet og Patientsikkerhed 

  1. tager orienteringen til efterretning