Tilbage til oversigt

Regionsrådet
20-06-2017 13:00

Udskriv

9. Anlægsbevilling på 254,6 mio. kr. til første etape af Ny psykiatri

Journalnr. 2015-002917

Resumé
Der har været afholdt licitation for 1. etape af psykiatriens udflytning i totalentreprise, og det anbefales, at der indgås kontakt med TL Byg om udførelse af den udbudte totalentreprise. Til finansiering af totalentreprenørens udførelse af bygge- og anlægsprojektet samt til øvrige udgifter i forbindelse med byggeriet ansøges om 254,6 mio. kr.

Sagsfremstilling

Totalentreprisen omfatter færdigprojektering og udførsel af ca. 11.000 m2 byggeri. Udbuddet er gennemført som offentligt udbud i henhold til EU's udbudsdirektiv.

Byggeriet omfatter retspsykiatrien, de intensive sengeafsnit, Psykiatrisk Skadestue og modtageafsnit, forhal og kælder samt terapi - og motionsområde.

Følgende fem totalentreprenører blev i februar 2017 prækvalificeret til at afgive bud på opgaven:

  1. Hoffmann A/S

  2. HP Byg A/S

  3. MT Højgaard A/S

  4. NCC Danmark A/S

  5. TL Byg A/S

     

Ved tilbudsfristens udløb d. 19. april kunne det konstateres, at samtlige af de prækvalificerede totalentreprenører havde afgivet tilbud. De indkomne tilbud er efterfølgende gennemgået af projektets rådgiver, Friis & Molke, som vurderer, at alle de afgivne tilbud er konditionsmæssige. Laveste bud er afgivet af TL Byg og lyder på 197.516.000 kr. TL Byg har tilknyttet følgende underrådgivere:

COWI A/S Ingeniør
White Arkitekter A/S
Alex Poulsen Arkitekter
Schønherr A/S

Friis & Molke anbefaler på den baggrund, at der indgås kontakt med TL Byg om udførelse af den udbudte totalentreprise.

I den kommende tid skal det delvise projektforslag færdiggøres, og der skal efterfølgende udarbejdes for -og hovedprojekt. Selve byggeriet forventes igangsat primo 2018 og forventes afsluttet ultimo 2020.

Ved tilbudsfristens udløb d. 19. april kunne det konstateres, at samtlige af de prækvalificerede totalentreprenører havde afgivet tilbud. De indkomne tilbud er efterfølgende gennemgået af projektets rådgiver, Friis & Molke, som vurderer, at alle de afgivne tilbud er konditionsmæssige, jf. vedlagte bilag.Økonomi

Region Nordjylland fik i 2015 tilsagn om støtte til første etape af psykiatriens udflytning på 83,0 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet. Regionen har som forudsætning for tilsagnet overfor ministeriet bekræftet, at regionen tilvejebringer den supplerende finansiering af projektet, hvor den samlede økonomi for etape 1 er opgjort til 272,6 mio. kr. (Medio 2017). Der er den 27. oktober 2015 frigivet 18. mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag mv.

Der er nu behov for at søge de resterende midler fri til finansiering af totalentreprenørens udførelse af bygge- og anlægsprojektet. Finansiel dækning af udgiften på 254,6 mio. kr. til færdigprojektering og udførelse mv. kan anvises af de midler, der er afsat til formålet på investeringsoversigten for 2017-2020.

For en god ordens skyld gøres opmærksom på, at enkelte af psykiatriprojektets delydelser udbydes som en del af delprojekt D på NAU.Kommunikation og dialog

Sagen har været i høring hos den politiske følgegruppe. Der er ikke indkommet bemærkninger, der går imod indstillingen.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget over for Regionsrådet indstiller:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 254,6 mio. kr. til første etape af Ny psykiatri.Forretningsudvalget 12-06-2017
Forretningsudvalget traf på mødet den 12. juni 2017 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Anny Winther og Vivi Jensen deltog ikke i sagens behandling.Referat
Regionsrådet traf på mødet den 20. juni 2017 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Vivi Jensen, Jette Ramskov og Kristoffer Hjort Storm deltog ikke i sagens behandling.Kontraktindstilling totalentreprise 01.pdf