Tilbage til oversigt

Regionsrådet
28-11-2017 13:00

Udskriv

3. Godkendelse af udkast til drejebog

Journalnr. 2017-024937

Resumé

Regionsrådet godkendte på mødet d. 28. februar 2017 visionsoplæg for diabetesbehandlingen i Region Nordjylland, og dermed at regionen gik videre i forhold til at afsøge mulighederne for et samarbejde mellem Region Nordjylland og Novo Nordisk Fonden. I forlængelse af visionsoplægget er der udarbejdet et udkast til drejebog for etablering af Steno Diabetes Center Nordjylland, (SDCN).

Drejebogen fremlægges nu til godkendelse, som grundlag for indgåelse af aftale om samarbejde med Novo Nordisk Fonden.

Sagsfremstilling

Baggrunden for drejebogen er, at Region Nordjylland og Novo Nordisk Fonden har et fælles ønske om at styrke diabetesindsatsen i regionen. Den overordnede vision er at øge livslængden og livskvaliteten for borgere med diabetes, at bremse tilvæksten af nye tilfælde af diabetes i Region Nordjylland og samtidig skabe en mere sammenhængende diabetesbehandling tæt på borgeren.

Udover repræsentanter for hospitalerne, har de nordjyske kommuner, almen praksis og repræsentanter for patienterne været involveret i processen med udarbejdelse af drejebogen.

Perspektiverne på den nordjyske indsats er for det første diabetesbehandling tæt på borgeren - dette med afsæt i en fortsat decentral struktur.

Desuden vil der blive lagt op til øget patient- og pårørendeinddragelse bl.a. i forbindelse med udviklingen af SDCN.

Derudover forventes erfaringerne fra arbejdet med at løfte diabetesindsatsen og den viden, der genereres, at kunne nyttiggøres og have positiv betydning for andre patientgrupper med kronisk sygdom.

Drejebogen bygger på følgende elementer:

1. Byggeri af et videns- og kraftcenter (Steno Diabetes Center Nordjylland) i tæt tilknytning til Nyt Aalborg Universitetshospital. Et center som også skal fungere i tæt samarbejde med Regionshospital Nordjylland.

2. Udvikling af en række nye supplerende behandlingstilbud til børn og voksne med diabetes.

3. Konsolidering og udbygning af Region Nordjyllands forskning på diabetesområdet i tæt samarbejde med Regionshospital Nordjylland og Aalborg Universitet.

4. Udvikling af tilbud om uddannelse og kompetenceudvikling til borgere med diabetes, deres pårørende og til personale i den nordjyske sundhedssektor.

5. Øget tværsektorielt samarbejde med fokus på forebyggelse og tidlig opsporing.

6. SDCN's særkende Digital Sundhed og Diabetes, herunder telemedicin, digitalisering og data.

For de nye supplerende behandlingstilbud gælder, at de typisk vil blive igangsat som 3-årige projekter med efterfølgende evaluering af, hvorvidt de skal fortsætte, fortsætte med justeringer eller ikke fortsætte. Såfremt regionen beslutter, at supplerende behandlingstilbud skal overgå til at være standardbehandling, vil det være regionen, der fremadrettet skal finansiere dem.

De beskrevne initiativer i drejebogen vil blive igangsat på SDCN men også i en vis udstrækning i Regionshospital Nordjylland.

Organisering og ledelsesmodel for SDCN

SDCN etableres som et selvstændigt center med en bestyrelse, egen ledelse og eget budget. Centret er organisatorisk, fysisk og driftsmæssigt forankret på Aalborg Universitetshospital. SDCN's bestyrelse refererer til Region Nordjyllands koncerndirektion og i sidste ende til Regionsrådet i Region Nordjylland.

SDCN ledes af centerdirektøren, som har en udførende rolle og vil være ansvarlig for udmøntningen af SDCN's overordnede strategi. Centerdirektøren har ansvaret for ansættelse af stabschef, digitaliseringsansvarlig, forskningsansvarlig, uddannelseskoordinator samt øvrigt personale.

For at tilgodese hensynet til det samlede endokrinologiske speciale har centerdirektøren tillige det overordnede ansvar for den øvrige del af endokrinologien på Aalborg Universitetshospital. Det daglige driftsmæssige ansvar herfor varetages af en souschef med reference til centerdirektøren.

Dag-til-dag-samarbejde og mindre justeringer af løbende samarbejdsaftaler om behandling mellem SDCN og Aalborg Universitetshospital afklares inden for Aalborg Universitetshospitals normale organisationsstruktur, hvor SDCN’s ledelse vil være i løbende dialog med Aalborg Universitetshospitals direktion og klinikledelser. Referencen til hospitalsledelsen på Aalborg Universitetshospital vil ske med inddragelse af klinikchefen for Klinik Medicin.

Formanden for SDCN's bestyrelse er koncerndirektør i Region Nordjylland. SDCN's bestyrelse består af seks medlemmer, heraf har Novo Nordisk Fonden mulighed for at udpege ét medlem. SDCN's bestyrelse ansætter centerdirektøren for SDCN.

For at understøtte SDCN's arbejde kan bestyrelsen eller centerdirektøren etablere faste eller ad-hoc baserede udvalg og netværk m.v. Eksempelvis netværk og internationalt ekspertpanel for digital sundhed og diabetes samt SDCN peerboard for patienter og pårørende, som skal medvirke til tæt samarbejde mellem SDCN og patienterne og deres pårørende, så de involveres tæt i at udvikle SDCN og den konkrete diabetesindsats på centret.

I Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Region Syddanmark er drejebøgerne for samarbejdet med Novo Nordisk Fonden godkendt. Opstartsdatoen i Region Hovedstaden var d. 1. januar 2017, mens det for Midt, Syddanmark og Nordjylland vil være d. 1. januar 2018. For Region Nordjylland er dette betinget af Regionsrådets og Novo Nordisk Fondens bestyrelses godkendelse af drejebogen. Region Sjælland forventes at få godkendt deres drejebog i 2. kvartal 2018.

Tidsplan

Tidsplanen for samlet godkendelse af drejebog incl.bygningsaftale og bevillingsaftale ser således ud:

d. 6. november 2017: Behandling af sagen i Forretningsudvalget.

d. 28. november 2017: Behandling af sagen i Regionsrådet.

d. 7. december 2017: Behandling af sagen i Novo Nordisk Fondens bestyrelse.

Det er aftalt med Sundhedsstyrelsen, at drejebogen så snart den er godkendt hos alle instanser, fremsendes i høring  i Sundhedsstyrelsen.

Den formelle opstartsdato for samarbejdet med Novo Nordisk Fonden er, som ovenfor nævnt, d. 1. januar 2018. Frem mod denne dato skal bestyrelsen for Steno Diabetes Center Nordjylland træde sammen, og stillingen som centerdirektør skal slås op med forventet tiltræden pr. 1. marts 2018. Herefter er det centerdirektørens opgave at besætte de øvrige poster i centret.

Centerdirektøren får bl.a. til opgave at udarbejde en række strategier for indsatsområderne i Steno Diabetes Center Nordjylland. Disse strategier vil blive forelagt for Regionsrådet når de foreligger.

Det samlede sagskompleks udgøres af drejebogen, bygningsaftale og bevillingsaftale. Bygningsaftale og bevillingsaftale behandles særskilt.

Det er i bevillingsaftalen og i bygningsaftalen anført som en betingelse for aftaleindgåelse, at Økonomi- og Indenrigsministeriet imødekommer Region Nordjyllands ansøgning om fritagelse for betaling af tilskudsmoms af donationen.Økonomi

Regionsrådet godkendte som tidligere nævnt på møde d. 28. februar 2017 visionsoplæg for diabetesbehandlingen i Region Nordjylland, herunder at finansieringen af de afledte, regionale udgifter indgår i budgetlægningen for 2018/2019 når drejebogen er godkendt og den samlede bevilling fra Novo Nordisk Fonden er meddelt regionen.

I forbindelse med godkendelsen af visionsoplægget i Novo Nordisk Fondens bestyrelse d. 16. marts 2017 blev rammerne for bevillingen fra Novo Nordisk Fonden til Region Nordjylland angivet til op til 700 mio. kr.

Såfremt Novo Nordisk Fondens bestyrelse godkender drejebogen d. 7. december 2017, vil den samlede bevilling, herunder delbevillinger til byggeri, behandling, forskning, uddannelse, tværsektorielt samarbejde samt SDCN´s særkende Digital Sundhed og Diabetes blive meldt ud umiddelbart herefter. 

Som et særligt element i bevillingen er aftalt et beløb til såkaldte interim-foranstaltninger (midlertidig foranstaltning). Baggrunden herfor er, at der skal tilvejebringes yderligere ambulatorierum i Medicinerhuset til diabetesbehandling i den overgangsperiode der vil være frem til ibrugtagning af SDCN. Det betyder, at der skal ske en udflytning af en anden funktion - Idrætsmedicin. Til genhusning af denne funktion har Aalborg Universitetshospital peget på et antal tidligere elevboliger. Til den nødvendige renovering af disse elevboliger har Novo Nordisk Fonden tilkendegivet at ville afsætte i alt 3,5 mio. kr. fordelt over en 5-årig periode fra 2018-2022.  Det betyder, at Regionen skal have et udlæg for udgifterne til renovering.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1. At udkast til drejebog for etablering af Steno Diabetes Center Nordjylland godkendes, og at der indgås en aftale med Novo Nordisk Fonden.

2. At strategier for indsatsområderne i Steno Diabetes Center Nordjylland forelægges for Regionsrådet når de foreligger.

Forretningsudvalget 06-11-2017

Forretningsudvalget traf på mødet den 6. november 2017 følgende beslutning:

Et flertal i Regionsrådet godkendte indstillingerne.

Et mindretal bestående af Susanne Flydtkjær kunne ikke godkende indstillingerne.

Vivi Jensen deltog ikke sagens behandling.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 28. november 2017 følgende beslutning:

Et flertal i Regionsrådet godkendte indstillingerne.

Et mindretal bestående af Enhedslisten kunne ikke godkende indstillingerne.

Otto Kjær Larsen, Vivi Jensen og Mogens Nørgård deltog ikke i sagens behandling.Bilag 1. Drejebog for etablering af SDCN. 03.11.2017
Bilag 2. Sammenfatning, drejebog SDCN. 03.11.2017