Tilbage til oversigt

Klima- og Miljøudvalget
17-05-2018 09:30

Udskriv

3. Beslutning - Redegørelse om revision af Råstofplan 2016

Journalnr. 2018-005426

Resumé

Regionsrådet skal hvert fjerde år gennemgå råstofplanen for at vurdere om der er behov for en revision af planen. Til brug for vurderingen udarbejder regionen en redegørelse, der sendes ud i offentlig høring.

Redegørelsen sendes i høring hos en bred skare, blandt andet myndigheder, interesseorganisationer og råstofindvindere og via en særlig hjemmeside til borgerne i regionen.

Redegørelsen indeholder en beskrivelse af den nuværende indvinding og forsyning med råstoffer i Region Nordjylland. Med udsendelsen af redegørelsen stilles der samtidig en række spørgsmål for at synliggøre vigtige problemstillinger som lange transportafstande og den skæve geografiske fordeling af kvalitetsråstofferne sand, grus og sten. 

Efter høringsperioden skal Regionsrådet med udgangspunkt i de indkomne bemærkninger beslutte endeligt om råstofplanen skal revideres og i givet fald efterfølgende indkalde idéer og forslag til en kommende Råstofplan 2020.

Administrationen indstiller overfor Klima- og Miljøudvalget, at administrationen bemyndiges til at igangsætte en høring om behovet for revision af Råstofplan 2016.Sagsfremstilling

 

På Regionsrådets møde den 25. april 2017 blev den gældende Råstofplan 2016 vedtaget efter en længere planproces, som blev igangsat tilbage i december 2014. Planen har dannet grundlaget for administration af råstofloven i det seneste år.

I henhold til Råstoflovens § 6a stk. 7 skal Regionsrådet gennemgå råstofplanen hvert fjerde år for at vurdere, om der er behov for justeringer eller revision. Efter loven skal der til brug for vurderingen udarbejdes en redegørelse, som udsendes i offentlig høring i mindst 8 uger. På grundlag af høringen skal Regionsrådet beslutte, om der er behov for at udarbejde en ny råstofplan.

Formålet med redegørelsen er at give en status for indvinding og forbruget af råstoffer i regionen og på baggrund heraf at bede interessenter tilkendegive deres syn på behovet for en revision af råstofplanen. Redegørelsen indeholder således en beskrivelse af den nuværende indvinding og forsyning med råstoffer i Region Nordjylland og en vurdering af behovet for en revision af Råstofplan 2016.

Til hjælp har Regionsrådet opstillet nogle centrale spørgsmål, der sætter fokus på råstofforsyningen i regionen og tilhørende vigtige emner som transport, lokal forsyning og genanvendelse (bilag 1).

I redegørelsens afsnit 2 er der opstillet følgende spørgsmål:

Planprocessen
Med høringen ønskes der tilbagemeldinger på den aktuelle forsyningssituation med råstoffer i regionen og synspunkter for at revidere den gældende Råstofplan 2016. Høringsperioden skal være på mindst 8 uger. Administrationen foreslår, at høringsperioden er fra den 29. juni til den 7. september 2018.

Beslutter Regionsrådet efter høringsperioden, at råstofplanen skal revideres, skal der indhentes idéer og forslag til en ny råstofplan. Dette gøres i en ny høringsperiode, hvor også – for råstofplanen – vigtige emner skal i debat. Med udgangspunkt i de indkomne idéer og forslag udarbejder Regionsrådet et forslag til en revideret råstofplan, som skal udsendes i offentlig høring inden udgangen af 2019.

Efter, at høringsperioden for forslaget er udløbet, kan Regionsrådet vedtage en endelig råstofplan for den næste planperiode. 

Administrationen vil på udvalgsmødet give en gennemgang af den udarbejdede redegørelse med vægt på regionens aktuelle forsyningssituation.
Kommunikation og dialog

Redegørelsen vil blive lagt ud på Internettet, og der vil blive udsendt en pressemeddelelse til medierne i regionen. Redegørelsen og det videre arbejde med Råstofplan 2020 kan følges på www.raastofplan2020.rn.dk. (hjemmesiden er pt. under udarbejdelse, men vil være klar når høringsperioden starter)

Redegørelsen vil endelig blive udsendt til råstofindvindere, interesseorganisationer, kommuner og andre offentlige myndigheder.

Indstilling

Administrationen indstiller at Klima- og Miljøudvalget overfor Forretningsudvalget og Regionsrådet indstiller:
  1. At Regionsrådet bemyndiger administrationen til at igangsætte en høring om behovet for revision af Råstofplan 2016.


Referat

Administrationen orienterede om redegørelse for revision af Råstofplan 2016, herunder den foreslåede planproces.

Klima- og Miljøudvalget bemyndigede administrationen til at igangsætte en høring om behov for revision af Råstofplan 2016.
Høringsperioden for denne 0. offentlighedsfase forlænges med en uge grundet sommerperioden.

Udvalget bakkede op om de spørgsmål, som stilles i redegørelsen.
Susanne Flytkjær tog forbehold for en mere positiv formulering i redegørelsen vedr. genanvendelse og kompostering.Udkast Redegørelse for revision af Råstofplan 2016