Tilbage til oversigt

Regionsrådet
26-06-2018 13:00

Udskriv

7. Beslutning - Redegørelse om revision af Råstofplan 2016

Journalnr. 2018-005426

Resumé

Regionsrådet skal hvert fjerde år gennemgå råstofplanen for at vurdere, om der er behov for en revision af planen. Til brug for vurderingen udarbejder regionen en redegørelse, der sendes ud i offentlig høring.

Efter høringsperioden skal Regionsrådet med udgangspunkt i de indkomne bemærkninger beslutte endeligt om råstofplanen skal revideres og i givet fald efterfølgende indkalde idéer og forslag til en kommende Råstofplan 2020.

Fortsat sagsbehandling:

Bilaget er udskiftet i forhold til det bilag, som Forretningsudvalget behandlede d. 18. juni 2018, og svarer til det justerede bilag, som blev udsendt til Regionsrådet via mail d. 5. juni 2018.Sagsfremstilling

På Regionsrådets møde den 25. april 2017 blev den gældende Råstofplan 2016 vedtaget efter en længere planproces, som blev igangsat tilbage i december 2014. Planen har dannet grundlaget for administration af råstofloven i det seneste år.

Formålet med redegørelsen er at give en status for indvinding og forbruget af råstoffer i regionen og på baggrund heraf at bede interessenter tilkendegive deres syn på behovet for en revision af råstofplanen. Redegørelsen indeholder således en beskrivelse af den nuværende indvinding og forsyning med råstoffer i Region Nordjylland og en vurdering af behovet for en revision af Råstofplan 2016.

Til hjælp har regionen opstillet nogle centrale spørgsmål, der sætter fokus på råstofforsyningen i regionen og tilhørende vigtige emner som transport, lokal forsyning og genanvendelse (bilag 1).

I redegørelsens afsnit 2 er der opstillet følgende spørgsmål:

Planprocessen
Med høringen ønskes der tilbagemeldinger på den aktuelle forsyningssituation med råstoffer i regionen og synspunkter for at revidere den gældende Råstofplan 2016. Høringsperioden skal være på mindst 8 uger. Administrationen foreslår, at høringsperioden er fra den 29. juni til den 7. september 2018.

Beslutter Regionsrådet efter høringsperioden, at råstofplanen skal revideres, skal der indhentes idéer og forslag til en ny råstofplan. Dette gøres i en ny høringsperiode, hvor også – for råstofplanen – vigtige emner skal i debat. Med udgangspunkt i de indkomne idéer og forslag udarbejder Regionsrådet et forslag til en revideret råstofplan, som skal udsendes i offentlig høring inden udgangen af 2019.

Efter, at høringsperioden for forslaget er udløbet, kan Regionsrådet vedtage en endelig råstofplan for den næste planperiode.Kommunikation og dialog

Redegørelsen vil blive lagt ud på Internettet, og der vil blive udsendt en pressemeddelelse til medierne i regionen. Redegørelsen og det videre arbejde med Råstofplan 2020 kan følges på www.raastofplan2020.rn.dk. (hjemmesiden er pt. under udarbejdelse, men vil være klar når høringsperioden starter)

Redegørelsen vil endelig blive udsendt til råstofindvindere, interesseorganisationer, kommuner og andre offentlige myndigheder.

Klima- og Miljøudvalget 17-05-2018

Administrationen orienterede om redegørelse for revision af Råstofplan 2016, herunder den foreslåede planproces.

Klima- og Miljøudvalget bemyndigede administrationen til at igangsætte en høring om behov for revision af Råstofplan 2016.
Høringsperioden for denne 0. offentlighedsfase forlænges med en uge grundet sommerperioden.

Udvalget bakkede op om de spørgsmål, som stilles i redegørelsen.
Susanne Flytkjær tog forbehold for en mere positiv formulering i redegørelsen vedr. genanvendelse og kompostering.Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Forretningsudvalget over for Regionsrådet indstiller:
  1. At Regionsrådet bemyndiger administrationen til at igangsætte en høring om behovet for revision af Råstofplan 2016.


Forretningsudvalget 18-06-2018

Forretningsudvalget traf på mødet den 18. juni 2018 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Susanne Flydtkjær kunne ikke tilslutte sig redegørelsen, idet hun fandt, at redegørelsen ikke tog udgangspunkt i de klima -, miljø og naturudfordringer, Nordjylland står overfor.

Dansk Folkeparti tog forbehold for endelig stillingtagen.

Gitte Lopdrup og Ib Madsen deltog ikke i sagens behandling.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 26. juni 2018 følgende beslutning:

Et flertal i Regionsrådet godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Enhedslisten, De Rød-Grønne, var ikke imod, at der foretages høring, men kunne ikke tilslutte sig den konkrete redegørelse, idet man fandt, at redegørelsen ikke tog udgangspunkt i de klima -, miljø og naturudfordringer, Nordjylland står overfor.

Arne Nielsen, Erik Høgh-Sørensen, Lina H. Jespersen, Per Bisgaard og Martin Bech deltog ikke i sagens behandling.HELT ENDELIGE REDEGØRELSE Råstofplan2020_06_2018_