Tilbage til oversigt

Udvalg for Regional Udvikling
06-11-2018 09:30

Udskriv

7. Status på Regionaltogsdriften

Journalnr. 2011-156616

Resumé

Der orienteres om status på den regionale togdrift.

Punkterne Nuværende drift, Køreplan 2019 og Nyt signalsystem (ERTMS) behandles.Sagsfremstilling

Nuværende drift

Driften i efteråret 2017, fra overtagelsen den 6. august, afvikledes i store træk planmæssigt, med god regularitet og pålidelighed.

Der var dog enkelte knaster. Den første uge var der flere tilfælde af fejl på de nye togs affjedring; hele efteråret var præget af, at Banedanmark havde signalproblemer, delvist som følge af arbejdet med at ombygge sporskifterne til det nye signalanlæg, og efteråret var plaget af mange planlagte aflysninger i aftentimerne pga. planlagt vedligeholdelse fra Banedanmark, og pga. etableringen af det nye sikkerhedssystem. Problemerne med fejl på sporskifter og aflysninger i forbindelse med etablering af ETMS har fortsat indtil oktober 2018.

I løbet af foråret 2018 stod det klart for Nordjyske Jernbaner, at man havde været for optimistisk i beregningerne af, hvor mange lokoførere der skulle bruges, for at afvikle driften stabilt, når der skulle tages højde for sygdom og ferier. Nordjyske Jernbaner forsøgte ad flere omgang at ansætte nye lokoførere, men der er næsten ikke ledige lokoførere på markedet. Nordjyske Jernbaner uddannede også nye lokoførere, men uddannelsestiden er omkring et år, inden en ny lokofører kan indgå i driften.

Lokoførermanglen resulterede i, at Nordjyske Jernbaner måtte indsætte en særlig reduceret sommerferiekøreplan i juli, som senere måtte forlænges til også at gælde i august.

Herudover har rettidighed og pålidelighed i perioden været negativt påvirket af lokoførermanglen, og af planlagte aflysninger primært i forbindelse med installation og test af det nye signalanlæg.

Teksten ovenfor fokuserer på udfordringerne, men det er samtidigt vigtigt at huske, at overtagelsen af togdriften har betydet et bedre togsystem med 30% mere kørsel til passagererne.

Køreplan 2019

I styregruppen for den regionale togdrift blev det i foråret aftalt, at det ville være for risikabelt at lave en ny køreplan for 2019, der byggede på de forbedringer, der forventes at komme med det nye signalsystem. Det blev derfor aftalt at fortsætte køreplan 2018 uændret i 2019. Midt i august meddelte Nordjyske Jernbaner, at man ikke ville have lokoførere nok i 2019 til at fortsætte køreplan 2018, men at man planlagde at reducere driften markant.

For at undgå dette, har der været tæt dialog mellem Nordjyske Jernbaner, NT og regionen om at opnå den bedst mulige betjening under de givne forhold.

Der tegner sig i øjeblikket en køreplan, hvor betjeningen totalt set kan opretholdes næsten uændret. Mellem Hjørring og Aalborg, hvor der er størst behov, vil der endog blive indsat flere afgange, og der vil blive indsat tre togsæt på den centrale morgenafgang, hvor der i øjeblikket er stående passagerer i to togsæt.

Men mellem Hjørring og Frederikshavn vil det blive nødvendigt at reducere kørslen i morgenmyldretiden, i retning mod Frederikshavn. Her har der traditionelt altid været halvtimesdrift, men i forbindelse med at betjeningen Hjørring–Aalborg forbedres, og at Nordjyske Jernbaner flytter togenes stationeringssted fra Hjørring til Frederikshavn, vil der fremover kun være timedrift. Det vil betyde, at en del passagerer skal en halv time tidligere afsted. På de to mest centrale afgange, der fjernes, berøres hhv. ca. 8-10 og ca. 15-25 passagerer i snit.     

Der er blevet igangsat uddannelse af et nyt hold lokoførere, men da det tager 11 måneder at uddanne en lokofører, vil de først være færdiguddannet til sommeren 2019. Hvorvidt flere lokoførere også betyder, at driften mellem Hjørring og Frederikshavn vil kunne styrkes, vil også afhænge af materielsituationen på det tidspunkt. Herudover planlægges der at igangsætte et nyt hold i februar.

I vedlagte bilag fra Nordjyllands Trafikselskab, redegøres nærmere. 

Nyt signalsystem (ETMS)

I forbindelse med forbedringer på det danske jernbanenet blev første etape af implementeringen af det nye signalsystem ERTMS igangsat i Vendsyssel den 21. oktober. Implementeringen af signalsystemet medførte, at togdriften måtte indstilles i 14 dage i uge 41 og 42, mens der blev skiftet over på det nye system. Samtidig blev systemet sluttestet og lokoførerene modtog den sidste uddannelse.

I den periode togdriften var indstillet, blev der indsat togbusser, og der var placeret togguider på de vigtigste stationer. Busdriften afvikledes uden større problemer, og passagererne har generelt været tilfredse med information og busbetjening.

Når signalsystemet er fuldt implementeret, vil det øge kapaciteten og sikkerheden på togstrækningen. Det vil dog kunne tage en periode inden systemet er indkørt og gevinsterne kan høstes.

Der vil blive orienteret nærmere om punkterne på mødet.Indstilling
Administrationen indstiller, at Udvalg for Regional Udvikling
  1. tager orienteringen til efterretning.


Referat

Udvalg for Regional Udvikling tog orienteringen til efterretning.

Udvalget understreger vigtigheden af at Nordjyske Jernbaner følger op på de beskrevne kapacitetsproblemer - både vedrørende det mandskabsmæsssige og det, som vedrører materiel.

Den regionale togdrift behandles igen på et kommende møde.

 Notat om NJ's togkøreplan fra december 2018 (K19)