Tilbage til oversigt

Regionsrådet
26-03-2019 13:00

Udskriv

5. Orientering om indførelse af fælles visitation af akutte patienter i Region Nordjylland

Journalnr. 2018-027904

Resumé

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 er det besluttet at indføre fælles visitation af alle akutte patienter i hele regionen. Der fremlægges her et forslag til vedtagelse for Regionsrådet.Sagsfremstilling

Som en del af Budgetaftalen for 2019, blev det besluttet, at der skal indføres en fælles visitation af alle akutte patienter i Region Nordjylland.

Der er udarbejdet vedhæftede konceptbeskrivelse for den fremtidige fælles visitation af akutte somatiske patienter i Region Nordjylland.

Af konceptbeskrivelsen fremgår det, at følgende gælder for den fremtidige fælles visitation:

Indførelse af fælles visitation ændrer ikke på kapaciteten på hospitalerne, og antallet af patienter fordelt mellem matriklerne forventes derfor heller ikke at ændre sig. Desuden skal det nævnes, at Psykiatrien i første omgang ikke er med i en fælles visitation, men vil blive involveret i en fase 2 i takt med at kommende nationale anbefalinger på akutområdet bliver kendte.  

Som nævnt ovenfor, er der i forbindelse med indførelse af en fælles visitation udarbejdet specialekort for hvert speciale. Denne proces er stort set på plads. Herefter skal personalet i Den Præhospitale Virksomheds AMK vagtcentral oplæres i specialekortene, før den fælles visitation kan implementeres. Desuden er der igangsat et arbejde med at bygge bro mellem AMK vagtcentral samt Regionshospital Nordjylland i forhold til at sikre de rette kompetencer er til stede især i opstartsfasen samt sikre den nødvendige kommunikation af en fælles visitation både på hospitalerne samt i almen praksis.

Ovenstående betyder, at en fremtidig fælles visitation vil kunne træde i kraft pr. 1. maj 2019.

I forbindelse med implementering af den fælles visitation er der opstillet nedenstående succeskriterier.

Succeskriterierne vil blive fulgt af styregruppen. Derudover vil ordningen blive evalueret efter den har været i drift et år.Kommunikation og dialog

Punktet fremlægges for Hovedudvalget d. 18. marts.

Akut- og Praksisudvalget 06-03-2019
Udvalget tog orienteringen til efterretning.Indstilling

Det indstilles, at Forretningsudvalget over for Regionsrådet indstiller:

  1. At godkende konceptbeskrivelsen om indførelse af fælles visitation af alle akutte patienter i Region Nordjylland.


Forretningsudvalget 11-03-2019
Forretningsudvalget traf på mødet den 11. marts 2019 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.Rapport vedr. fælles visitation