Tilbage til oversigt

Regionsrådet
26-03-2019 13:00

Udskriv

3. Godkendelse af bemærkninger fra Regionsrådet til Rigsrevisionens beretning nr. 7/2018 om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter

Journalnr. 2019-000829

Resumé

Rigsrevisionen har i 2018 undersøgt rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter og på baggrund heraf afgivet deres beretning til Statsrevisorerne i december 2019. Sundheds- og Ældreministeriet har efterfølgende anmodet om bemærkninger fra regionerne til ministerens redegørelse til Statsrevisorerne. Der er vedlagt et udkast til bemærkninger fra Region Nordjylland til godkendelse i Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Rigsrevisionen har i løbet af 2018 gennemført en undersøgelse af regionernes og Sundheds- og Ældreministeriets rettidighed i indsatsen over for patienter, hvor der er mistanke om eller konstateret kræft. Rigsrevisionen har undersøgt indsatsen i forhold til tidlig opsporing, maksimale ventetider og forløbstider.

På baggrund af undersøgelsen har Statsrevisorerne den 19. december 2018 afgivet beretning nr. 7/2018 om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter. I henhold til § 18, stk. 2 i lov om revision af statens regnskaber m.m., skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.

Af § 18, stk. 3 i lov om revision af statens regnskaber fremgår det endvidere, at ministeren indhenter udtalelse fra regionsrådene. Ministerens kommentarer til regionsrådenes udtalelser indgår som en del af den endelige ministerredegørelse til Statsrevisorerne. Sundheds- og Ældreministeriet har på den baggrund anmodet om regionernes eventuelle bemærkninger til beretningen, som skal være godkendt i regionsrådet.

Rigsrevisionens beretning, Statsrevisorernes bemærkninger og udkast til bemærkninger fra Region Nordjylland er vedlagt som bilag.

Der er i udkastet blandt andet bemærket følgende:Indstilling

Det indstilles, at Forretningsudvalget over for Regionsrådet indstiller:

1. At Region Nordjyllands bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter godkendesForretningsudvalget 11-03-2019

Forretningsudvalget traf på mødet den 11. marts 2019 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.Statsrevisorernes bemærkning til beretningen om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter
Rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter_Region Nordjylland
Udkast til bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter