Tilbage til oversigt

Regionsrådet
26-03-2019 13:00

Udskriv

12. Høring om nedlæggelse af VUC&hf Nordjyllands afdelinger i Brovst og Hirtshals

Journalnr. 2019-000849

Resumé

Bestyrelsen for VUC&hf Nordjylland vurderer, at udbudsstederne i hhv. Brovst og Hirtshals skal nedlægges fra juli 2019. Dette skyldes dels overflytning af uddannelsesaktivitet fra VUC&hf Nordjylland til Forberedende Grunduddannelse (FGU) samt gentagne besparelser på finansloven på VUC-området. Der er således hverken kursistvolumen eller økonomi til at opretholde institutionens uddannelsessteder i Brovst og Hirtshals.

Grundet sin koordinerende rolle på området skal Regionsrådet høres, hvorefter VUC’s bestyrelse kan træffe sin beslutning og sende sin samlede redegørelse til Undervisningsministeriet. Regionsrådets høringssvar skal således indgå i VUC's redegørelse, og skal særligt omhandle aspekter vedr. uddannelsesdækningen i området.Sagsfremstilling

Det er i løbet af de senere år blevet sværere for VUC&hf Nordjylland at opretholde uddannelsestilbuddet i Brovst og Hirtshals. Med de nye FGU'er (Forberedende Grunduddannelse), som oprettes i Nordjylland, og de gentagne besparelser på finansloven på VUC-området er det bestyrelsens vurdering, at der hverken er økonomi eller kursistvolumen til at opretholde institutionens uddannelsessteder i Brovst og Hirtshals.

I Brovst har VUC tidligere udbudt både Almen Voksenuddannelse (AVU) og HF, men de seneste år har det alene været AVU, Forberedende Voksenundervisning (FVU) og Ordblindeundervisning (OBU).

Med FGU’ens indførelse svinder elevgrundlaget i Brovst markant for disse uddannelsestilbud, da unge under 25 år er henvist til FGU. I dette skoleår er der undervisning i AVU-fag samt et ordblindehold med en samlet kursistvolumen på 43 kursister (svarende til 37,8 årskursister). Heraf er de 12 under 25 år, og de er dermed en del af den aktivitet, der skal overdrages fra VUC til FGU. Sidste skoleår var kursisttallet tilsvarende, dog fordelt på AVU-fag og et FVU-hold.

I Hirtshals har VUC haft enkelte undervisningshold på AVU på en fast adresse (lejemål). Udviklingen i Hirtshals går i retning af mere virksomhedsrettet undervisning, som foregår ude på virksomhederne. Undervisningen i Hirtshals er forankret i VUC&hf Nordjyllands Vendsyssel-afdeling, som har fast adresse i Hjørring og Frederikshavn. I indeværende skoleår er der således kun undervisning i et enkelt AVU-fag. Der er 13 kursister (svarende til ca. 1,5 årskursister).

Det er VUC&hf Nordjyllands vurdering, at det er meget svært at opretholde et bæredygtigt VUC-tilbud i en by, når der er færre end 75-100 årskursister. Dette skyldes, at der er lovkrav om både studiemiljø for kursisterne, og et pædagogisk miljø for underviserne. Herudover kræver et undervisningssted også andre funktioner, som ikke direkte handler om undervisning (studievejledning, administration, ledelse, pedel/rengøring).

Udviklingen i Brovst kan skyldes, at aktiviteten flytter sig mod Aabybro. Det er VUC’s opfattelse, at dette er en generel bevægelse i Jammerbugt Kommune. Det er også i Aabybro, at Jammerbugts FGU placeres. Samtidigt kommer flere pt. i beskæftigelse. Den helt store ændring for VUC skyldes dog den politiske beslutning om at oprette FGU.

Ift. Hirtshals oplever VUC, at efterspørgslen på VUC-undervisning nu kommer fra virksomhederne, hvor det er mere relevant, at undervisningen afholdes ude på arbejdspladserne. Som det er nu, vælger fuldtidskursister i Hirtshals-området at tage til Hjørring.

Ved nedlæggelse af undervisningsstedet i Brovst og Hirtshals overflyttes aktiviteten inden for AVU, FVU og OBU til VUC&hf Nordjyllands undervisningssteder i hhv. Aabybro og Hjørring. Herudover tilbyder VUC&hf Nordjylland efter behov undervisning ude på arbejdspladserne i hele dets dækningsområde og på alle uddannelsesniveauer. Dette vil også ske i fremtiden.

VUC er ifølge bekendtgørelserne på områderne ansvarlig for et tilstrækkeligt tilbud, således at alle, der er berettiget hertil, kan modtage FVU eller OBU inden for en rimelig geografisk afstand. Ved en rimelig geografisk afstand forstås, at tilbuddet skal være beliggende inden for 75 minutters befordringstid med offentlig transport fra kursistens bopæl, medmindre tilbuddet ligger inden for en afstand på 30 km ad offentlig vej.

I tilfælde, hvor særlige geografiske forhold gør sig gældende, kan Undervisningsministeriet fravige denne bestemmelse. For AVU er der ikke fastsat regler om en maksimal rejsetid til nærmeste uddannelsessted. Hvis udbuddene i Brovst og Hirtshals nedlægges, vil der fra Brovst til Aabybro (15 km) være 26-37 minutter med bus. I den vestlige del af Jammerbugt Kommune har VUC&hf Nordjylland endvidere tidligere lånt lokaler efter behov i Thorup og Fjerritslev. Det vil man kunne gøre igen, hvis der opstår behov for det, og det vil også kunne lade sig gøre i Brovst.

Fra Hirtshals til Hjørring er der 20 km, og toget fra Hirtshals til Hjørring tager 23 minutter.

Administrationens vurdering

VUC&hf Nordjylland lever stadig op til kravene i bekendtgørelserne vedr. transporttid og afstand, selvom udbuddene i Brovst og Hirtshals nedlægges. Det er dog kendt, at en geografisk nærhed i udbuddene kan være udslagsgivende for, om borgerne gør brug af FVU, AVU og OBU, men rent økonomisk kan det ikke lade sig gøre at beholde udbuddene i Brovst og Hirtshals. Derfor er det vigtigt, at VUC&hf Nordjylland sikrer sig, som beskrevet i planerne, at der er udbud af høj kvalitet inden for en rimelig afstand, og at de aktivt forsøger at finde mulige midlertidige udbudssteder, hvis der opstår behov.

 

Til mødet vil Administrationen forelægge et udkast til høringssvar.Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling traf på mødet den 8. marts 2019 følgende beslutning:

Udvalget tiltrådte indstillingen og det udarbejdede høringssvar, jf. bilag.

Erik Høgh-Sørensen tog forbehold for indstillingen.Indstilling

Udvalg for Regional Udvikling indstiller, at Forretningsudvalget over for Regionsrådet indstiller, at

  1. VUC&hf Nordjyllands planer for afdelingerne i Brovst og Hirtshals drøftes og godkendes
  2. og på denne baggrund indsendes udkast til høringssvar til VUC&hf Nordjylland.
Forretningsudvalget 11-03-2019
Forretningsudvalget traf på mødet den 11. marts 2019 følgende beslutning:

Forretningsudvalget godkendte indstillingen, idet det præciseres, at Region Nordjylland er høringspart og kan udtale sig som sådan, ikke godkende eller forkaste forslaget.

Enhedslisten og Dansk Folkeparti tog forbehold for endelig stillingtagen.Anmodning fra VUC&hf Nordjylland om Regionsrådets udtalelse
Brev fra Ministeriet om regelgrundlag ved lukning af afdelinger
Udkast høringssvar_VUC Nordjyllands nedlæggelse af afdelinger