Tilbage til oversigt

Regionsrådet
26-03-2019 13:00

Udskriv

13. Anlægsbevilling på 51 mio. kr. til el-forsyning på Østmatriklen

Journalnr. 2012-150336

Resumé

I forbindelse med arbejdet omkring Nyt Aalborg Universitetshospital er der behov for en anlægsbevilling på 51 mio. kr. til el-forsyning på Østmatriklen.

Sagsfremstilling

Der er efter dialog med forsyningsvirksomhederne udarbejdet projekt for el-forsyning til øst-matriklen.

Af hensyn til sikring af den kliniske drift er projektet udarbejdet med udgangspunkt i krav om høj grad af forsyningssikkerhed. Der planlægges derfor etableret 2 højspændings-forsyningsledninger, således at der ved udfald på den ene ledning kan forsynes fra den anden. Der vil desuden blive etableret nødstrømsanlæg/batteri-backup, hvilket dog gennemføres som et særskilt projekt. Der henvises desuden til vedlagte bilag med beskrivelse af princip for el-forsyning på Nyt Aalborg Universitetshospital.

Projektet indebærer, at der etableres en fælles infrastruktur i form af en intern hovedforsyningsledning, transformatorer mv., som igangværende og kommende byggerier vil skulle tilsluttes. Projektet omfatter således el-forsyning til NAU, Udvidet Servieby, Psykiatriens etape 1 og 2, Steno Diabetes Center Nordjylland, Onkologi, fremrykket udflytning af syd-matriklen og tekniske forsyningsanlæg i form af køling og spildevandsanlæg.

Herved opnås størst mulig udnyttelse af kabler og øvrige anlæg/installationer, ligesom det kan undgås at skulle gennemføre særskilte anlægsarbejder til el-forsyning i forbindelse med kommende projekter.

Udgiften til el-forsyning af øst-matriklen (ekskl. nødstrøm) udgør anslået 51 mio. kr. Beløbet omfatter kabling, transformatorer og øvrige nødvendige anlæg/installationer til dækning af ovennævnte projekter. Beløbet inkluderer ca. 14 mio. kr., som er tilslutningsafgift for NAU og Udvidet Serviceby. Tilslutningsafgift for de øvrige projekter forfalder først i forbindelse med projekternes igangsætning.

Udgiften til kabling m.v. fordeles efter projekternes forventede effekt-behov.Økonomi

Finansiel dækning af udgiften på 51 mio. kr. kan anvises af kvalitetsfondsmidlerne med 34,5 mio. kr. og med 11,7 mio. kr. af midlerne afsat på investeringsoversigten til Udvidet Serviceby, STENO, Onkologi og fremrykket udflytning af Syd-matriklen. Finansiel dækning af den resterende del af udgiften på 4,7 mio. kr. til Psykiatriens etape 2 og køle- og spildevandsanlæg afholdes i første omgang som et regionalt udlæg, idet endelig finansiering søges tilvejebragt via eksterne midler (OPP mv.).

Kommunikation og dialog

Sagen har været drøftet på møde den 4. februar 2019 i Politisk Følgegruppe vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital.

Indstilling

Administrationen indstiller at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

  1. At der frigives en anlægsbevilling på 51 mio. kr. til el-forsyning på Østmatriklen.


Forretningsudvalget 11-03-2019
Forretningsudvalget traf på mødet den 11. marts 2019 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.Princip for el-forsyning på Nyt Aalborg Universitetshospital