Tilbage til oversigt

Regionsrådet
26-03-2019 13:00

Udskriv

4. Godkendelse af Regionsrådets udtalelse til Rigsrevisionens beretning om Forskelle i behandlingskvalitet på sygehusene

Journalnr. 2018-010961

Resumé

Sundheds- og Ældreministeriet henvendte sig 12. februar 2019 til regionerne for at få regionsrådets udtalelse om statsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om forskelle i behandlingskvalitet på sygehusene 09/2018.

Punktet indeholder en præsentation af statsrevisorernes bemærkninger, som er udgangspunktet for udkast til regionsrådets udtalelse.Sagsfremstilling

Rigsrevisionen offentliggjorde d. 18. januar 2019 en undersøgelse af behandlingskvaliteten på sygehusene.

Undersøgelsen fokuserer på patienter med

Herunder de kvalitetsmål, der findes inden for de enkelte sygdomme. Kvalitetsmålene er fastsat i de kliniske kvalitetsdatabaser inden for Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP), som hospitalsafdelingerne løbende arbejder med.

Rigsrevisionen har på baggrund af en registerundersøgelse for perioden 2007-2016 afdækket, om der er ikke-begrundede forskelle i behandlingskvalitet, målt på andelen af patienter, der får opfyldt alle relevante procesindikatorer i et patientforløb.

Statsrevisorernes bemærkninger til beretningen

På baggrund af Rigsrevisionens beretning og konklusioner har Statsrevisorernes følgende bemærkninger:

I henhold til § 18, stk. 2 i lov om revision af statens regnskaber m.m., skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til. Sundheds- og Ældreministeriet har derfor 12. februar henvendt sig til regionerne for, at regionsrådene sender deres bemærkninger i en udtalelse til beretningen med deadline 12. april 2019.

Rigsrevisionens beretning og konklusioner kan på en lang række punkter anfægtes, hvilket også er sket under høringsprocessen, hvor regionerne i fællesskab har udarbejdet et samlet høringssvar.

Vedhæftede udkast til udtalelse indeholder derfor Region Nordjyllands kommentarer til statsrevisorernes bemærkninger, samt et oprids af hvordan regionen arbejder med at mindske de ikke-begrundede forskelle i behandlingskvalitet inden for de undersøgte sygdomsområder.

Videre proces

Den videre proces er, at Forretningsudvalget på møde d. 11. marts behandler og godkender vedhæftede udkast til udtalelse, hvorefter den godkendes endeligt på møde i Regionsrådet 26. marts 2019Indstilling

Det indstilles, at Forretningsudvalget:

  1.  Godkender vedhæftede udkast til udtalelse   


Forretningsudvalget 11-03-2019
Forretningsudvalget traf på mødet den 11. marts 2019 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt med den tilføjelse, at administrationen bemyndiges til at finpudse svaret inden Regionsrådets behandling (fx bemærkningerne vedrørende anvendt metode).Beretning 9 2018 om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene
Regionsrådets udtalelse vedr Rigsrevisionens undersøgelse af forskelle i behandlingskvalitet.pdf