Tilbage til oversigt

Regionsrådet
26-03-2019 13:00

Udskriv

10. Kvartals- og årsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet 4/2018

Journalnr. 2017-035348

Resumé

En forudsætning for at modtage midler fra Kvalitetsfonden til byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital er, at Region Nordjylland løbende udarbejder rapporter til Sundheds- og Ældreministeriet, hvor der redegøres for, at projektet fortsat holder sig inden for de rammer, som er beskrevet i ansøgningen.

Der er nu i overensstemmelse med gældende regnskabsinstruks udarbejdet kvartalsrapport for 4. kvartal 2018 samt en årsrapportering. Rapporteringen viser, at hospitalsbyggeriet forventes afsluttet til tiden og inden for den afsatte økonomiske ramme samt i den forudsatte kvalitet.

Sagen forelægges for Regionsrådet med henblik på godkendelse af kvartalsrapporten for 4. kvartal 2018 og den tilhørende årsrapportering forud for fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.Sagsfremstilling

En forudsætning for at modtage tilskud fra staten er, at Region Nordjylland fortsat lever op til projektforudsætningerne. Det vil sige, at hospitalet bygges til tiden og til prisen samt i den forudsatte kvalitet. Sundheds- og Ældreministeriet skal løbende føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til de fastsatte mål.

Som led heri skal Region Nordjylland udarbejde en række forskellige afrapporteringer til ministeriet, herunder kvartalsvise rapporter, der giver et samlet overblik over status på projektet med særligt fokus på økonomi, fremdrift, kvalitet og risikostyring. Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2018 skal udover at gengive projektets aktuelle status pr. 31. december 2018 også give en status på byggeriets change-request elementer, rammen for IT, apparatur og inventar, samt effektiviseringsarbejder. Rapporten afspejler derfor ikke projektets udvikling efter dette tidspunkt.

Opmærksomheden henledes på, at rapporteringen indeholder et opdateret og prioriteret change-request katalog (rapportens bilag F), der beskriver et prioriteret katalog af mulige ændringer, hvis projektet kommer i budgetproblemer. Dette katalog skal godkendes af Regionsrådet forud for fremsendelsen til Sundheds- og Ældreministeriet.

Change-request kataloget er tilrettet i forhold til udløb af elementerne, hvor det tidligste vurderes at udløbe i starten af 2020. Der er ikke kommet nye/andre elementer til og værdien af change-request kataloget er uændret i forhold til ultimo 2017.

Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2018 (vedlagt) viser, at det fortsat er forventningen, at der kan bygges et funktionsdygtigt hospital inden for den afsatte ramme. Kvartalsrapporteringen viser endvidere, at byggeaktiviteterne på pladsen afvikles planmæssigt, idet der dog er udfordringer i forhold til enkelte opstartede apteringsentrepriser, som ikke følger den forudsatte fremdrift. Der er øget fokus på afklaring af problemstillingerne.

Rapporteringen vedrørende effektiviseringsgevinsten viser at der arbejdes løbende med processen frem mød Nyt Aalborg Universitetshospital og at der arbejdes på, at have en reserve, hvis det ikke lykkes, at opnå den fulde besparelse på et af elementerne jfr. rapportens bilag H.

Forud for behandlingen i Regionsrådet har kvartalsrapporten været underkastet en uafhængig vurdering hos ekstern revisor - det såkaldte 3. øje. Efterfølgende har regionens revisor efterprøvet oplysningerne i rapporten og det bagvedliggende materiale. Begge opgaver varetages af BDO. Revisionens bemærkninger er indeholdt i kvartalsrapporten, mens den uafhængige risikovurdering fra 3. øje er vedlagt som bilag.

Det er fortsat 3. øjes vurdering, at change-request kataloget sammen med øvrige generelle og projektspecifikke reserver ved udgangen af 4. kvartal 2018 er tilstrækkelige til at håndtere projektets økonomiske risici.

Dette er dog baseret på, at licitationsresultaterne for de resterende udbudspakker falder gunstigt ud for projektet i forhold til de fastsatte targetpriser. Stigende priser vil medføre en øget risiko for, at de likvide reserver ikke er tilstrækkelige til at dække projektets aktuelle økonomiske risici.Kommunikation og dialog

Kvartals- og årsrapporten og den uafhængige risikovurdering har været forelagt Politisk Følgegruppe for NAU på mødet den 4. marts 2018, som tog den til efterretning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget over for Regionsrådet indstiller:

1. At kvartals- og årsrapporten pr. ultimo 4. kvartal 2018 godkendes til fremsendelse til ministeriet.

2. At det prioriterede og opdaterede change-request katalog godkendesForretningsudvalget 11-03-2019
Forretningsudvalget traf på mødet den 11. marts 2019 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.Kvartalsrapport 4. kvartal 2018
Nyt Aalborg Universitetshospital_uafhængig risikovurdering_4. kvt. 2018_endelig