Tilbage til oversigt

Regionsrådet
26-03-2019 13:00

Udskriv

6. Ansøgninger til Sundhedsministeriets pulje til læge- og sundhedshuse

Journalnr. 2019-018599

Resumé

Sundhedsministeriet har opslået anden runde af puljen til etablering af sundheds- og lægehuse med 207 mio. kr., og der er frist for ansøgninger d. 20. marts 2019.

Der er udarbejdet forslag til hvordan Regionen skal agere i forhold til puljeopslaget, dels i forhold til regionale ansøgninger og dels i forhold til støtte til kommunale projekter. Det indstilles, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet godkender disse forslag.

Slåfejlen i sagsfremstilingen er rettet jf. Forretningsudvalgets beslutning.Sagsfremstilling

Sundhedsministeriet har opslået anden runde af puljen på i alt 800 mio. kr. til etablering af sundheds- og lægehuse med nu 207 mio. kr., og der er frist for ansøgninger d. 20. marts 2019.

I 2018 blev den første runde af puljen opslået, og dengang fik Region Nordjylland 6,6 mio. kr. til etablering af lægeklinik på hospitalsmatriklen i Frederikshavn samt 895.000 kr. til digitaliseringsprojekter i egne sundhedshuse og regionsklinikker. Der henvises til bilag 1 for oplysning om samtlige ansøgninger i 2018.

Allerede etablerede sundhedshuse
Regionen har i dag egne sundhedshuse i Hurup, Pandrup og Brovst, mens sundhedshusene i Sæby og Brønderslev ejes og drives som I/S med hhv. Frederikshavn Kommune og Brønderslev Kommune. Sundhedshuset i Thisted (Dokken) ejes af Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus (DEF Thisted). Morsø Sundhedshus beliggende på den tidligere hospitalsmatrikel i Nykøbing er opdelt i tre ejerlejligheder, der ejes hhv. af Regionen, af PKA (udlejet til Morsø Kommune) og af Den Erhvervsdrivende Fond Morsø Behandlerhuse.
De erhvervsdrivende fonde drives af bestyrelser, der udgøres af politikere udpeget af hhv. region og kommune, Fonden er i øvrigt uafhængige af region og kommune. Fondene kan optage lån på 'private' vilkår.

Ansøgninger til det aktuelle puljeopslag
Sundhedsministeriets pulje kan yde tilskud til nybyggeri, renovering eller til udstyr til sundheds- og lægehuse. Den kan udelukkende søges af regioner og kommuner og der er krav om egenfinansiering. Der skal være almen praksis i det hus, som ansøgningen retter sig mod eller der skal være etableret et tæt samarbejde med almen praksis. Ved forrige ansøgningsrunde var der ikke krav om egenfinansiering.
Puljeopslaget kan ses her: Puljeopslag 2019

Der har udover de nedenfor nævnte forslag til ansøgninger også været henvendelse fra en privat investor, der har interesse i at etablere lægehus i egne bygninger i samarbejde med Regionen. Der er ikke lægedækningsudfordringer i det pågældende lægedækningsområde, og derfor er henvendelsen ikke medtaget som et forslag her.

Mulige regionale ansøgninger til puljen
Der er følgende muligheder for regionale ansøgninger til den nuværende pulje:

A: Ansøgning om renovering af forhal i Morsø Sundhedshus.
Der er af hensyn til patienternes færdsel i huset, den generelle vedligeholdelsesstand samt det nuværende 'gammelt sygehus-udseende' og muligheden for yderligere udlejning et behov for en renovering af indgang, forhal, gangareal og toiletfaciliteter hertil. Det indebærer en renovering af en del af bygningskomplekset, som ejes af Region Nordjylland.
Anlæg og Ejendomme har skitseret et projekt til en pris på ca. 0,5 mio. kr., der vil opfylde alle behov.

I en ansøgning til en modernisering af Morsø Sundhedshus, vil der være tale om en mindre egenfinansiering, idet hele projektets økonomiske omfang er på 0,5 mio. kr. Dette kan finansieres pulje til udvikling af sundhedshuse eller også skal pengene afsættes.
Anbefaling: Administrationen anbefaler, at der sendes en ansøgning.

B: Ansøgning om udvidelse af Thisted Behandlerhus med DEF Thisted (Dokken) som partner

Det eksisterende hus, som ejes af Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus, er fuldt udlejet og der er efterspørgsel fra flere potentielle lejere på nye lejemål. Fonden ønsker derfor en stor udvidelse i form af en tilbygning.

Puljen kan kun søges af kommuner og regioner, hvorfor fonden ikke selvstændigt kan søge. Fonden kan dog godt indgå som partner i en ansøgning sammen med Regionen.

Fondens bestyrelse har bedt Region Nordjylland om at indgå som ansøger i en puljeansøgning, hvor Fonden kan være partner. Der kan argumenteres for, at fonden bidrager til at løfte regionens opgave med at sikre lægedækning og derfor at Regionen kan ansøge puljen på vegne af fonden, således det er fonden, der kommer til at eje tilbygningen. Hvis projektet bliver bevilliget midler, vil det derfor være fonden, der er projektejer og modtager af midlerne – og ejer af den samlede bygning. 

Fonden skal selvstændigt håndtere eventuelle krav om medfinansiering. Regionen kan bidrage med rådgivning og arbejdstimer ind i projektet i form af udarbejdelse af ansøgning til puljen, samt sekretariatsbetjening af bestyrelsen og byggeudvalget i projektet. Regionen sekretariatsbetjener allerede bestyrelsen, så det yderligere regionale bidrag er ift. ansøgningen, samt sekretariatsbetjening af byggeudvalget.

Aktuelt er Fonden i dialog med en udbudsklinik, en stor fysioterapeutklinik samt Aalborg Universitets Center for Almen Medicin, der ønsker at etablere sig i en udvidelse af Dokken. Desuden er der fra de praktiserende læger, der i dag er lejere i Dokken, et stort ønske om flere faciliteter og lokaler til uddannelseslæger, da de nuværende rammer ikke er tilstrækkelige til at tilgodese behovet.

I forhold til behovet for lokaler til uddannelseslæger i KBU-, introduktions- og hovedforløb er der ikke fysisk plads til at dække behovet for lokaler i Dokken. For KBU-lægerne er der uddannelsesmæssig kapacitet til at rumme 8-9 pladser, men der er fysisk kun plads til 6.
I bilag 2 (obs: fortroligt) redegøres der for lægedækningssituationen i Thisted Kommune.

I forhold til behovet for lokaler til uddannelseslæger i KBU-, introduktions- og hovedforløb er der ikke fysisk plads til at dække behovet for lokaler i Dokken. For KBU-lægerne er der uddannelsesmæssig kapacitet til at rumme 8-9 pladser, men der er fysisk kun plads til 6 ad gangen.

Der eftersendes bilag vedr. udvidelse af Dokken inkl. tidsplan, budgetoverslag, facadetegning mv.

Anbefaling: Administrationen anbefaler, at der indsendes en ansøgning med Fonden som partner i ansøgningen.

Henvendelser fra kommuner
En række kommuner har henvendt sig om samarbejde omkring ansøgning til puljen, hvor det fra Administrationen side vurderes, at der kan sendes en støtteerklæring, som kommunerne kan sende med deres eventuelle ansøgninger.

C: Hjørring Kommune: Nybyggeri til stor lægepraksis i Hirtshals og evt. andre sundhedsaktører, herunder kommunen selv.
Lægepraksis i Hirtshals har henvendt sig til Hjørring Kommune, der spørger Regionen om mulighed for at indgå i ansøgning. Et nyt hus skal sikre generationsskifte blandt lægerne samt give plads til uddannelseslæger og indtag af patienter.

D: Aalborg Kommune: Nybyggeri af sundhedshus i Løvvangen i Nørresundby, hvor kommunen ønsker at etablere et sundhedshus.
Kommunen har henvendt sig om Regionens opbakning af ansøgning til nyt hus i Løvvangen.

E: Rebild Kommune: Nybyggeri af sundhedshus i Støvring.
Rebild Kommune har anmodet om en støtteerklæring til ansøgningen til sundhedshuset, der indeholder kommunale funktioner, almen praksis mv.

F: Læsø Kommune: Udvidelse af eksisterende lægehus ejet af kommunen.
Ansøgningen er forankret i et ønske om et lægehus, der muliggør en rationel klinikdrift og som honorerer det forhold, at status som ø stiller nogle yderligere krav til praksis end på fastlandet. Der er aktuelt regionsklinik i lokalerne, som vil tage udvidelsen i brug. Udvidelsen vurderes samtidig at have en positiv effekt på fremtidige rekrutteringsmuligheder til øen, idet kliniklokalerne med udvidelsen vil fremstå mere tidssvarende og driften kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt.

G: Vesthimmerlands Kommune: Nybyggeri af sundhedshus i Farsø på grund, der i dag er en del af hospitalsmatriklen i Farsø. Der er ved ansøgning til puljen i 2018 tilkendegivet, at Regionen vil stille en grund til rådighed. Der er pt. dialog med kommunen om vilkår for overtagelse af grunden, og det vil - hvis der udbetales støttekroner fra Sundhedsministeriet til kommunen - blive behandlet efter de normale procedurer for salg.

H: Thisted Kommune: Renovering af eksisterende lokaler i Hanstholm til brug for et nyt lægehus. Kommunen ønsker en støtteerklæring fra Regionen til ansøgningen.

Anbefaling: Administrationen anbefaler, at de pågældende kommuner (C-D-E-F-G-H) får en støtteerklæring fra Regionen i lighed med ansøgninger til puljen forrige gang. Anbefalingerne kan gøre mere eller mindre generelle.

Henvendelser fra private
Der er modtaget to henvendelser fra private, der ønsker at Regionen søger puljen i samarbejde med dem:

I: Privat investor har interesse i at etablere lægehus i egne bygninger i Vadum. Der er ikke lægedækningsudfordringer i det pågældende lægedækningsområde.

J: Praktiserende læge i Frederikshavn midtby ønsker at renovere og udvide sin klinik i egen bygning  bl.a. for at kunne rumme en uddannelseslæge.
Der er udfordringer med lægedækningen i dette lægedækningsområde, hvortil også Sæby hører.
Henvendelserne fra de private aktører kan ses i bilag 3.

Anbefaling: Administrationen anbefaler, at der ikke indsendes ansøgninger ift. I og J med henvisning til at Regionen ikke har midler til egenfinansiering, at der ikke er lægedækningsudfordringer (I) og at der er ledige klinik-lokaler i Sæby Sundhedshus (J).Økonomi

Ved ansøgning til puljen er der krav om egenfinansiering. Hvor stor en andel af finansieringen, der skal være egenfinansieret, er ikke defineret nærmere i puljeopslaget.

Såfremt Regionen indgår som ansøger/partner i en ansøgning til sundhedshus-puljen, skal det afdækkes i de konkrete tilfælde, hvordan en sådan egenfinansiering skal være, men der er ikke afsat midler i Budget 2019 til formålet.Kommunikation og dialog

Bilag 2 er LUKKET indtil videre, men åbnes på et senere tidspunkt.

Indstilling

Det indstilles, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet godkender disse forslag:

1. At der indsendes ansøgning vedrørende renovering af forhal i Morsø Sundhedshus (ad A).

2. At der indsendes en ansøgning med Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus som partner (ad B).

3: At der fremsendes støtteerklæringer til de kommuner, der har anmodet herom. De kan være generelle eller individuelle alt efter ønske (ad C-D-E-F-G-H).

4: At der ikke indsendes ansøgninger ift. de private henvendelser (ad I og J).Forretningsudvalget 11-03-2019
Forretningsudvalget traf på mødet den 11. marts 2019 følgende beslutning:

Et flertal bestående af SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialdemokratiet støttede indstillingen som den forelå fra administrationens side.

Et mindretal bestående af Venstre ønskede, at projekt J blev tilføjet indstillingen.

Et mindretal bestående af Per Larsen og Erik Høgh-Sørensen ønskede, at projekt I og J blev tilføjet indstillingen med bemærkning om, at projekt I i givet fald skal sørge for, at der indgår en læge i projektet.

Rettelse: Der står "H og J" i afsnittet "Anbefaling", hvor der rettelig skal stå "I og J". Fejlen rettes i sagsfremstillingen inden fremsendelse af sagen til Regionsrådet.Bevillinger fra puljen til sundhedshuse 2018
Henvendelser fra private - SUM pulje 2019
Debatoplæg - udvidelse af Dokken - januar 2019.pdf
Tidsplan 28.01.19.pdf
Budgetoverslag 28.01.19.pdf
Underskrevne vedtægter Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus 01.04.2014.pdf
Henvendelse fre bestyrelsen 07.03.19.pdf
Notat om udvidelsesønske Dokken til FU 07.03.19.pdf