Tilbage til oversigt

Regionsrådet
26-03-2019 13:00

Udskriv

8. Forslag fra Dansk Folkeparti

Journalnr. 2018-013319

Kommunikation og dialog

Administrationen har modtaget følgende forslag med tilhørende bilag fra Erik Høgh-Sørensen, Dansk Folkeparti, med anmodning om, at Regionsrådet behandler sagen:

"Forslag om montørordning for lærlinge i Nordjyllands maritime industri:

Formål: Ordningen har til formål at forbedre eksisterende montør-uddannelser mm.og, i mangel af en national ordning, imødegå tab af højt kvalificerede arbejdspladser.

Baggrund: Det Blå Danmark beskæftiger næsten 100.000 mennesker, og alene i 2015 udgjorde bruttoværditilvæksten ca. 32,5 mia. kr., hvilket er mere end prisen på de seks ”super”-sygehuse tilsammen (kilde: Danske Maritime).

Nordjylland står stærkt, men konkurrencefordelen er på sigt udfordret inden for den maritime industri, off-shore og havnebranche. Selvom der er højkonjunktur nu, er der en langsigtet risiko for tab af vidensjobs, som næppe vender tilbage, hvis de først éngang forsvinder til lavtlønslande.

Denne ordning har til formål at udvikle lokale ungdomsuddannelser og øge unges incitamentet til at søge ind på tekniske uddannelser. Ordningen giver lærlinge vigtig erfaring fra tekniske installationer på skibe, hvilket betyder, at lærlingene efter endt uddannelse står stærkere over for konkurrence fra lavtlønslande. Refusion gives udelukkende til virksomheder, som tager lærlinge om bord på skibe eller rigge.

Der vurderes pt. at være 150-200 lærlinge inden for montørsektoren i Nordjylland. Et ophold på et skib koster for virksomheden og afhængig af lærlingens anciennitet op til ca. 2.300 kr. per dag. Benyttes denne omkostning som målestok, vil det samlede budget for lærlinge-montørordningen højst være ca. 500.000 kr. i to år.

Forslaget er foreløbig på forsøgsbasis. Sø-transportsektoren har en lignende ordning, hvor der kan ydes refusion af lærlinges løn i uddannelsesprojekter, men kun i tilfælde hvor lærlingene er ”overtallige” og ikke en del af skibets besætning (kilde: Danske Maritime).

Afledt effekt: Via flere opgaver til søs højnes lærlingenes ekspertise, og samtidig forbedres nordjyske virksomheders konkurrenceevne via et større lokalt rekrutteringsgrundlag.

Finansiering: Forslaget henhører under det regionale udviklingsbudget (uddannelse) og blev oprindelig bragt på bane af DF under budgetforhandlingerne i 2018, men blev under forhandlingerne forvekslet med en national skattemæssig ordning. Siden har Udvalget for Regional Udvikling 6. november 2018 drøftet DF's forslag og henvist videre behandling til budgetforligskredsen, dvs. Regionsrådet.

Juridisk analyse: Lærlinge-montørordningen er uddannelsesstøtte. Brancheorganisationen Danske Maritime vurderer derfor, at den regionale ordning ikke medfører samme type EU-konkurrencespørgsmål som den nationale ordning: En støtteordning til lærlinge har tidligere eksisteret på landsplan i form af en præmie- og bonusordning. Den ophørte med udgangen af dec. 2013. I overensstemmelse med EU-retten kan en lignende ordning derfor genindføres som pilotprojekt i Nordjylland. Ordningen kan fungere ved, at nordjyske maritime virksomheder søger tilskud til lærlinge eller efteruddannelseskurser til arbejde eller erfaring på skibe, hvilket certificeres af skibsføreren."

 

.Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet:

1. Drøfter og tager stilling til forslaget fra Dansk Folkeparti.Bilag 1 - Udtalelse fra Danske Maritime