Tilbage til oversigt

Regionsrådet
26-03-2019 13:00

Udskriv

9. Beslutning - Foretrædeordning

Journalnr. 2018-013319

Resumé

Regionsrådet besluttede på mødet den 29. januar 2019, at der skal indføres en foretrædeordning i Region Nordjylland. I denne sag fremlægges et konkret forslag til udmøntning af Regionsrådets beslutning.

Der er justeret i sagsfremstilingen samt bilaget på baggrund af Forretningsudvalgets indstillingSagsfremstilling

Regionsrådet traf på mødet den 29. januar 2019 følgende beslutning:

"Regionsrådet anmoder administrationen om at udarbejde et forslag til en foretrædeordning, der bygger på Region Midts henholdsvis på Folketingets foretrædeordning. Administrationens udkast vendes på et møde mellem formandskabet og udvalgsformænd og -næstformænd forinden politisk vedtagelse i Regionsrådet."

Vedlagt som bilag findes et forslag til indførelse af foretrædeordning i Region Nordjylland. Forslaget er inspireret af foretrædeordningerne i henholdsvis Region Midtjylland og Folketinget.

Se foretrædeordningen i Region Midtjylland:

http://www.rm.dk/politik/udvalg/foretrade/

Se foretrædeordningen i Folketinget

https://www.ft.dk/da/folkestyret/folketinget/udvalgsarbejdet

Hovedpunkterne i foretrædeordningen i Region Nordjylland er:

Foretræde er en mulighed for at fortælle politikerne i Region Nordjylland, hvad man mener om en given sag, så det kan blive taget med ind i den videre behandling. Det er ikke en debat med gensidig udveksling af spørgsmål og svar.

- Foretræde er muligt for enkeltpersoner bosiddende i Region Nordjylland og for interesseorganisationer, foreninger (op til fem personer) og private virksomheder med tilknytning til eller interesse for Region Nordjyllands opgaver.

- Private virksomheder kan ikke få foretræde med salg af varer eller tjenesteydelser for øje.

- Man kan ikke få foretræde ved personsager eller ved sager, hvor medarbejdere ansat i Region Nordjylland ønsker at drøfte personlige personalemæssige forhold.

Man kan få foretræde vedrørende sager, der er på det pågældende udvalgs dagsorden eller inden for det pågældende udvalgs opgavefelt.

- Foretrædeordningen gælder for de 6 politiske udvalg og suppleres af Spørgetid for Regionsrådet.

- Foretræde foregår som udgangspunkt i begyndelsen af et møde, og der afsættes 5-10 minutter til, at borgeren/borgerne kan fremlægge deres synspunkter. Herefter har det pågældende udvalg mulighed for at stille uddybende og afklarende spørgsmål.  

- Fristen for at anmode om foretræde er senest klokken 12.00 to hverdage før selve mødedagen.

- Foretræde kan undtagelsesvist afslås. Det er Udvalget, der afgør, om man kan få foretræde.

Foretræde for Forretningsudvalget er ikke en del af forslaget.

Baggrunden er, at sagerne som udgangspunkt begynder i de 6 politiske udvalg,  og derfor er det her, at borgerne evt. kan fremføre deres synspunkter så de kan indgå i den samlede vurdering af en sag. Ønsker de i stedet offentlighed om sagen, kan de stille spørgsmål i salen til Regionsrådet, hvor sager som udgangspunkt er åbne.

Forretningsudvalget har ikke har ret mange sager, der begynder direkte i Forretningsudvalget, som har en borgervinkel. Og der er ikke i forslaget lagt op til, at borgerne kan "anke" ved at bede om foretræde to gange for to forskellige udvalg.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget over for Regionsrådet indstiller:

1. At vedtage den foreslåede Foretrædeordning for Region Nordjylland.Forretningsudvalget 11-03-2019
Forretningsudvalget traf på mødet den 11. marts 2019 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt med den justering, at det tilføjes, at private virksomheder ikke kan få foretræde med salg af varer eller tjenesteydelser for øje.

Fristen for at anmode om foretræde sættes til kl. 12.00 to hverdage før et møde.Foretrædeordning Region Nordjylland.docx