Tilbage til oversigt

Regionsrådet
26-11-2019 13:00

Udskriv

7. Beslutning - Udpegning af nyt graveområde ved Gøttrup fiskesø, Jammerbugt Kommune

Journalnr. 2018-005987

Resumé

Firmaet Gøttrup Grusgrav har i begyndelsen af 2018 anmodet Regionen om et tillæg til Råstofplan 2016, da de ønsker et område ved Gøttrup udlagt som graveområde.

Regionsrådet besluttede i begyndelsen af 2018 at sende forslaget i høring, og senere i november besluttede rådet at gennemføre en miljøvurdering af forslaget med en efterfølgende høring.

I høringsperioden er der kommet svar fra Jammerbugt Kommune, forslagsstiller og flere naboer i området. Kommunen stiller sig positivt i forhold til muligheden for dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 men ønsker samtidig, at der tages hensyn til borgeren ved fastlæggelse af vilkår for indvinding og transport i området.

Flere naboer har udtrykt bekymring for gener som trafik, støj og muligheden for forsat at anvende søen rekreativt og til put-and-take fiskeri.

Forslagsstiller har skitseret en mulig indvinding og oparbejdning, som forslagsstiller mener i udgangspunktet tager mest mulig hensyn til de omkringliggende naboer.

Det er administrationens vurdering, at de påvirkninger, som både miljørapporten og de indkomne bemærkninger peger på, vil kunne modvirkes ved opstilling af forudsætninger for udlægget af graveområdet og ved konkret vilkårsfastlæggelse i en eventuel fremtidig tilladelse.

Regionsrådet anmodes om at godkende, at området ved Gøttrup Fiskesø udlægges som graveområde med forudsætninger til begrænsning af gener fra transport, indvinding og oparbejdning, samt forudsætninger vedrørende den efterfølgende arealanvendelse.Sagsfremstilling

Firmaet Gøttrup Grusgrav har den 21. februar 2018 anmodet Region Nordjylland om, at der udarbejdes et tillæg til Råstofplan 2016, da virksomheden ønsker Gøttrup Fiskesø udlagt som graveområde. Begrundelsen er, at råstofforekomsten i søen ikke er fuldt udnyttet og at der ligger betydelige mængder tilbage (bilag 1).

Råstofforekomsten i Gøttrup Fiskesø består af sand, grus og sten af god kvalitet og der ønskes indvinding til mellem 10 og 14 meters dybde (søens nuværende dybde er ca. 4 meter). Det anslås, at den resterende råstofmængde i Gøttrup Fiskesø er ca. 1 mio. kubikmeter.

Søen, som er opstået som følge af råstofindvinding i 1980´erne, er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser og anvendes i dag til put-and-take fiskeri.

Jammerbugt Kommune vurderer, at der ved at færdiggrave forekomsten kan opnås en bedre biologisk tilstand i søen og forbedring af de rekreative arealer i området omkring søen.

Forslaget om tillæg til Råstofplan 2016 vedrørende Gøttrup Fiskesø har været i høring i perioden fra den 1. juni til den 17. august 2018. I høringsperioden er der indkommet i alt 12 høringssvar (bilag 2).

Sagens mere detaljerede historik i Råstofplan 2012 og 2016 samt proceduren for behandling af forslag til tillæg fremgår af bilag 3.

Miljørapport

Regionsrådet besluttede på deres møde den 27. november 2018, at der skulle gennemføres en miljøvurdering af det foreslåede graveområde.

Miljørapporten, som er udarbejdet af NIRAS (bilag 4, fra kapitel 5 og fremefter) omhandler fiskesøens placering tæt på Gøttrup by, den rekreative anvendelse af søen og dens omgivelser, søens naturværdi samt den trafikale belastning. Det er disse miljøparametre der er vurderet miljømæssigt væsentlige.

Jammerbugt Kommunes forslag til afgrænsning af miljørapporten fremgår af bilag 5.

Høring af miljørapport og forslag til tillæg - 2. offentlighedsfase

Senest har udkast til miljørapport og forslag til tillæg været i en 8-ugers høring fra den 28. februar til den 29. april 2019. Der er i høringsperioden indkommet i alt 14 bemærkninger, hvoraf 11 er bemærkninger indsendt af naboer eller borgere i Gøttrup by. Enkelte bemærkninger er sendt fælles af flere borgere. Dertil har Jammerbugt Kommune, Danmarks Naturfredningsforening og forslagsstiller selv indsendt bemærkninger (bilag 6).

Besigtigelse af området og opfølgende bemærkning fra indvinder

Klima- og Miljøudvalget besigtigede på deres møde den 9. september Gøttrup Fiskesø. Besigtigelsen gav inviterede repræsentanter for naboerne, Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt Kommune og indvinder mulighed for at fremlægge synspunkter til ønsket om udlæg af Gøttrup Fiskesø til graveområde.

Forslagsstiller beskriver i en efterfølgende bemærkning (bilag 7), en model, hvor indvindingen i den nuværende aktive råstofgrav syd for fiskesøen sættes på hold, mens indvindingen pågår i Gøttrup Fiskesø. Råstofferne vil blive oparbejdet i den eksisterende råstofgrav og blive lagt i depot til videre salg. Ved at indvinde råstofferne uden hensyntagen til afsætningen, vil det mindske generne for de nærmeste naboer, idet der kan indvindes i færre år.

Forslagsstiller ønsker et tæt samarbejde med både kommune og region om at tilrettelægge indvindingen, så der bliver færrest mulige gener for borgerne tættest på.

Forslagsstiller bemærker, at tidligere mundtlige aftaler med lodsejere om en østlig udkørsel ikke længere er en mulighed. Bliver dette et ufravigeligt krav, mener indvinder ikke, at det vil være muligt at udnytte råstofressourcen i Gøttrup Fiskesø.

Fortsat behandling i Teknik- og Miljøudvalg for Jammerbugt Kommune

Teknik- og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune har behandlet Gøttrup Fiskesø på deres seneste møde den 23. september 2019 (bilag 8). Udvalget ønsker at fastholde kommunens krav om, at der holdes en afstand på 150 meter til nærmeste naboer. Dertil har udvalget forholdt sig positivt til forslagsstillers ønske om på sigt at gennemgrave den sydlige gravesø og til oparbejdningspladsens placering i den nuværende sydlige råstofgrav. Dette under forudsætning, at den samlede trafik til og fra området foregår via en adgangsvej øst for fiskesøen.

Administrationens vurdering

Såfremt området udlægges som graveområde skal der tages hensyn til betydende interesser i området. På baggrund af høringssvar til forslaget og miljørapporten vurderer administrationen, at støjende aktiviteter ved indvinding, trafik gennem Gøttrup by og hensyntagen til søens naturværdier er væsentlige.

Udpegningen af graveområdet skal ske under hensyntagen til området og de berørte borgere. En eventuel senere indvinding af råstofferne skal tillige ske på en sådan måde, at der tages konkrete hensyn ved fastlæggelse af vilkår til indvinding og transporten til og fra området. I en eventuel tilladelse vil der derfor blive stillet vilkår om støjgrænser, udkørselsforhold, arbejdstider og afstandskrav, der tager hensyn til naboer i området.

Administrationen indstiller, at der ved et tillæg til Råstofplan 2016 om udlæg af graveområdet formuleres følgende forudsætninger for råstofindvinding i området Gøttrup Fiskesø:

1) At transporten til og fra graveområdet sker under størst mulig hensyntagen til Gøttrup by og området som helhed.

2) At oparbejdning og lagring af opgravede materialer skal ske på arealet umiddelbart syd/øst for gravesøen.

3) At Graveområdet ikke må anvendes som put-and-take sø efter endt efterbehandling.

4) At efterbehandling skal ske med fokus på rekreative muligheder for Gøttrup by.Kommunikation og dialog

Et flertal i Klima- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen, idet forudsætning 1 dog formuleres: "transporten til og fra graveområdet, og perioden for indvinding, skal ske under størst mulig hensyntagen til Gøttrup by og området som helhed".

Et mindretal bestående af Susanne Flydtkjær (EL) kunne ikke tilslutte sig at området udlægges som graveområde - som tillæg til råstofplan 2016. Dette fordi der er tale om et §3 beskyttet naturområde, hvor graven vil gøre skade på natur - samt være til store gene for beboerne i området. Der forefindes endvidere et aktivt graveområde i nabolaget med samme råstoffer, som endnu ikke er udtømt.Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Forretningsudvalget over for Regionsrådet indstiller:

  1. At forslaget til nyt graveområde ved Gøttrup Fiskesø udlægges som graveområde, og at det udlægges med forudsætning om, at
    1. transporten til og fra graveområdet sker under størst mulig hensyntagen til Gøttrup by og området som helhed. 
    2. oparbejdning og lagring af opgravede materialer skal ske på arealet umiddelbart syd/øst for gravesøen.
    3. graveområdet ikke må anvendes som put-and-take sø efter endt efterbehandling.
    4. efterbehandling skal ske med fokus på rekreative muligheder for Gøttrup by.


Forretningsudvalget 18-11-2019

Forretningsudvalget traf på mødet den 18. november 2019 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Susanne Flydtkjær kunne ikke støtte indstillingen af de grunde, som hun også anførte i udvalget.

Et mindretal bestående af Gitte Lopdrup og Lene Linneman kunne ikke støtte indstillingen, idet de fandt, at en afgørelse burde afvente en samlet stillingtagen til graveområder i næste råstofplan.

Otto Kjær Larsen deltog ikke i sagens behandling. Referat

Regionsrådet traf på mødet den 26. november 2019 følgende beslutning:

Et flertal i Regionsrådet godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Lis Jensen og Susanne Flydtkjær kunne ikke tilslutte sig, at området udlægges som graveområde - som tillæg til råstofplan 2016. Dette fordi der er tale om et §3 beskyttet naturområde, hvor graven vil gøre skade på natur - samt være til store gene for beboerne i området. Der forefindes endvidere et aktivt graveområde i nabolaget med samme råstoffer, som endnu ikke er udtømt.

Et mindretal bestående af Lene Linneman kunne ikke støtte indstillingen, idet hun fandt, at en afgørelse burde afvente en samlet stillingtagen til graveområder i næste råstofplan.

Ulla Astman, Gitte Lopdrup, Per Larsen og Thomas Hav deltog ikke i sagens behandling.Anmodning om tillæg til Råstofplan 2016
Indkomne bemærkninger Gøttrup sø foroffentlighedsfasen
Sagshistorik
Forslag til Tillæg nr. 2 til Råstofplan 2016 ved Gøttrup Fiskesø
Jammerbugt Kommunes bemærkning til afgrænsning af miljørapport
Indkomne høringssvar 2. offentlighedsfase Gøttrup fiskesø
Forslagsstillers bemærkning indsendt efter besigtigelsen
Jammerbugt Kommunes seneste behandling af sagen