Tilbage til oversigt

Regionsrådet
17-12-2019 13:00

Udskriv

10. Godkendelse - anlægsbevilling på 17,9 mio. kr. til teknisk rådgivning mv. til Steno Diabetes Center Nordjylland

Journalnr. 2017-032626

Resumé

Region Nordjylland og Novo Nordisk Fonden indgik i udgangen af 2017 et samarbejde vedr. etablering af Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN). Der blev i tilknytning hertil iværksat et EU-udbud vedr. teknisk rådgivning for opførelse af byggeri til SDCN.

Projektet var på daværende tidspunkt forudsat udført i totalentreprise. I forbindelse med den indledende projektering af projektet er det efter anmodning fra donationsgiver besluttet, at udbyde projektet i en hovedentreprise på grundlag af et fuldt hovedprojekt og således udvide rådgivningsaftalen til at gælde færdigprojektering.

Der er i den forbindelse behov for at Regionsrådet godkender en anlægsbevilling på 17,9 mio. kr. til omkostninger forbundet med færdigprojekteringen inkl. udgifter ifm. afholdelse af licitation mv. samt til bygherreomkostninger.
Sagsfremstilling

Med afsæt i det indgåede samarbejde mellem Region Nordjylland og Novo Nordisk Fonden vedr. etablering af Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) i udgangen af 2017, blev der iværksat et EU-udbud vedr. teknisk rådgivning for opførelse af byggeri til SDCN. I juni 2018 vandt Arkitektfirmaet Friis & Moltke opgaven.

Byggeprojektet udgør ca. 7.800 m2 brutto, inkl. areal til koblingszone og tunnel som skal binde SDCN-bygningen sammen med det øvrige hospitalsbyggeri.

I forbindelse med planlægning af Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) har det været forudsat, at projektet skal udføres i totalentreprise og der blev på møde i Regionsrådet d. 26. juni 2018 godkendt en anlægsbevilling på 11,6 mio. kr. til og med licitation.

Af hensyn til fastholdelse af de arkitektoniske greb og principper, der er fastlagt i de indledende faser, godkendte Regionsrådet på møde den 24. september 2019 efter anmodning fra donationsgiver, at rådgivningsaftalen med Friis & Moltke udvides til at gælde færdigprojektering og at projektet i stedet udbydes i hovedentreprise på grundlag af et fuldt hovedprojekt.

Der er således behov for en yderligere anlægsbevilling på 11,9 mio. kr. til omkostninger forbundet med færdigprojekteringen inkl. udgifter ifm. afholdelse af licitation mv., idet den samlede rådgivningsydelse til Friis & Moltke til og med licitation forventes at udgøre ca. 14,7 mio. kr.

Derudover omfatter anlægsbevillingen et beløb på 6 mio. kr. til bygherreomkostninger svarende til 2 projektarbejdere i 5 år. Beløbet til aflønning af projektmedarbejdere er afsat i det oprindelige budget for projektet og indgår dermed også i den samlede donationsbevilling fra Novo Nordisk Fonden.Økonomi

Den samlede udgift på 17,9 mio. kr. vil kunne finansieres af de midler, der blev bevilliget til Region Nordjylland af Novo Nordisk Fonden i Bygningsaftalen, hvor det samlede rådighedsbeløb til etablering af bygning til SDCN udgør 319,5 mio. kr.
Kommunikation og dialog

 
Sagen har været behandlet på møde i Politisk Følgegruppe d. 2. december 2019, der støttede indstillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender:

  1. At  der meddeles en anlægsbevilling på 17,9 mio. kr. til omkostninger forbundet med færdigprojektering inkl. udgifter ifm. afholdelse af licitation mv. samt til bygherreomkostninger, som beskrevet i sagsfremstillingen.Forretningsudvalget 09-12-2019
Forretningsudvalget traf på mødet den 9. december 2019 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 17. december 2019 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Erik Harbo Larsen, Thomas Hav, Per Bisgaard og Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.