Tilbage til oversigt

Regionsrådet
25-02-2020 13:00

Udskriv

18. Beslutning - Anlægsbevilling på 9,7 mio. kr. til Steno Diabetes Center

Journalnr. 2011-117193

Resumé

Der er behov for frigivelse af midler til byggemodning af grund mv. til Steno Diabetes Center.

Regionsrådet anmodes om at godkende, at der frigives en anlægsbevilling på 9,7 mio. kr.

 
 


Sagsfremstilling

Region Nordjylland og Novo Nordisk Fonden indgik i 2017 et samarbejde vedr. etablering af Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN). Byggeprojektet udgør ca. 7.800 m2 inkl. areal til koblingszone og tunnel som skal binde SDCN-bygningen sammen med det øvrige hospitalsbyggeri.

Novo Nordisk Fondens donation til byggeriet udgør 319,5 mio. kr. inkl. et beløb, som er øremærket til etablering af 100 overdækkende parkeringspladser. Det er desuden et led i aftalen med Fonden, at Region Nordjylland stiller en byggemodnet grund til rådighed for projektet, og der blev i forbindelse med indgåelse af aftalen derfor afsat de nødvendige midler på det regionale anlægsbudget.

Regionen skal således afholde udgifter til arealerhvervelse, anlægsarbejder og landskabsbearbejdning. Hertil kommer byggeriets andel af udgifter til etablering af forsyning med el, vand og varme, hvoraf der tidligere er meddelt anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. vedrørende el-forsyning. Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag for en samlet oversigt over meddelte anlægsbevillinger til projektet.

Byggeriet af Steno forventes opstartet sidst på året. Af hensyn til at sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af anlægs- og landskabsarbejder på øst-matriklen, vil det imidlertid være nødvendigt at påbegynde byggemodningen af Steno-grunden allerede på nuværende tidspunkt.Økonomi

Udgiften til arealerhvervelse, byggemodning og projektets andel af etablering af vand og varme-forsyning udgør 9,7 mio. kr. Finansiel dækning af beløbet kan anvises af de midler der er afsat på Investeringsoversigten til formålet.Kommunikation og dialog

Sagen har været behandlet på møde den 3. februar i den Politiske følgegruppe, der støttede indstillingen.


Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender:

  1. At  der meddeles en anlægsbevilling på 9,7 mio. til byggerund mv. til Steno Diabetes Center.
Forretningsudvalget 10-02-2020

Forretningsudvalget traf på mødet den 10. februar 2020 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Susanne Flydtkjær tog forbehold for endelig stillingtagen.

Medzait Ljatifi deltog ikke i sagens behandling.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 25. februar 2020 følgende beslutning:

Et flertal i Regionsrådet godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Enhedslisten tiltrådte ikke indstillingen.

Vibeke Gamst, Per Larsen, Jørgen Hammer, Jørgen Hansen, Henrik Buchhave, Per Bisgaard, Mogens Ove Madsen, Bente Bang og Ib Madsen deltog ikke i sagens behandling.Bevillinger - Steno