Tilbage til oversigt

Regionsrådet
24-08-2020 13:00

Udskriv

12. Godkendelse - Udmøntning af budgetmidler til forbedret lægedækning i almen praksis

Journalnr. 2019-005933

Resumé

Som en del af Budgetaftalen for 2020 afsatte forligsparterne 2 mio. kr. til en styrket indsats omkring lægedækningen i Region Nordjylland.

Regionsrådet anmodes om at godkende forslag til udmøntning af midlerne.Sagsfremstilling

I Budgetaftalen for 2020 fremgår bl.a.:

”Forligspartierne er enige om, at overenskomstløsninger med praktiserende læger med ydernummer er førstevalget i Region Nordjylland, og at der skal arbejdes aktivt for at forbedre lægedækningen i hele regionen.

Forligspartierne noterer med tilfredshed, at Region Nordjylland og PLO er enige om i fællesskab – og i tæt samarbejde med de nordjyske kommuner og andre aktører – at forstærke indsatsen omkring rekrutteringen af yngre læger og fastholdelse af de ældre læger. Dette kan bl.a. gøres ved at understøtte muligheden for etablering af licensklinikker i de områder, hvor der er udfordringer med at sikre lægedækningen på almindelige overenskomstmæssige vilkår.”

… ”Forligspartierne afsætter 2. mio. kr. til den forstærkede indsats”

Indledningsvis skal det bemærkes, at Region Nordjylland ikke har mulighed for at anvende økonomiske midler til direkte at understøtte enkelte læger, da dette vil være i strid med reglerne om statsstøtte til liberale erhverv. Ydermere viser de erfaringer, der eksisterer såvel regionalt som nationalt også, at direkte individuel støtte ikke har nogen afgørende effekt på lægedækningen generelt.

Administrationen foreslår, at de 2 mio. kr. fordeles med 0,8 mio. kr. til styrkelse af rekrutterings- og fastholdelsesindsatser samt  med 1,2 mio. kr. som dels anvendes til udviklingsprojekter med og i almen praksis og dels til startfinansiering og risikoafdækning i forbindelse med indgåelse og drift af aftaler om ydernummer på licens.   

I en årrække har Region Nordjylland oplevet udfordringer med at sikre lægedækningen i visse områder af regionen. Der eksisterer regionalt allerede en række indsatser som eksempelvis sommerpraktik i almen praksis for medicinstuderende, kursusdage for kliniske basislæger i almen praksis, kursus i etablering af almen praksis samt lederudviklingsforløb for uddannelseslægerne i den afsluttende del af speciallægeuddannelsen. Derudover deltager administrationen, i tæt samarbejde med PLO-Nordjylland, i møder med unge læger, som efterspørger vejledning i forhold til konkrete muligheder for praksiskøb eller ny-nedsættelse. På tilsvarende vis afholdes der i et vist omfang møder med eksisterende læger/klinikker, som ønsker at indgå aftale om generationsskifte eller sælge praksis, men hvor dette har vist sig vanskeligt.

Proaktiv indsats ift at rekruttere og fastholde

Administrationen har altså allerede et godt og velfungerende samarbejde med de enkelte læger, kommunerne og PLO-Nordjylland. Dette ønsker administrationen at styrke og udbygge yderligere ved at forstærke eksisterende indsatser samt udbygge med nye kurser, aktiviteter og tilbud med fokus på nedsættelse- og fastholdelses af praktiserende læger i Region Nordjylland. Derudover ønsker administrationen mere proaktivt at arbejde med rekruttering, generationsskifter og fastholdelse i hele regionen. Det vil kræve, at administrationen får mulighed for at arbejde tættere og mere relationelt med den enkelte læge - både etablerede læger og læger som er på vej til nedsættelse i almen praksis.

En sådan tilgang vil muliggøre, at administrationen i samarbejde med kommune, PLO-Nordjylland og lægen i fællesskab kan skabe de mest gunstige forhold for, at en konkret rekruttering- eller fastholdelsesindsats har succes. Erfaringsmæssigt er det med en sådan tilgang, at effekten er størst, men det er tilsvarende en meget ressourcekrævende tilgang til lægedækning. En sådan indsats vil derfor kræve, at der allokeres midler til at intensivere lægedækningsindsatsen og etablering af nye løsninger på lægedækningsområdet.

Konkret ønsker administrationen:

Den øgede indsats omkring dialog med nye læger vil ske i tæt samarbejde mellem administrationen og Nord-KAP/Nord-POL. Tilsvarende gør sig gældende i forhold til dialogen med allerede etablerede læger. Det betyder at Nord-KAP inddrages, hvis det enten forudgående eller efterfølgende viser sig at være formålstjenligt, ligesom Nord-KAP i deres dialog med læger vil formidle en kontakt til administrationen, hvis en læge har ønske om en dialog.

Udviklingsprojekter med og i almen praksis

Administrationen foreslår at afsætte midler til udviklingsprojekter med og i almen praksis. Midlerne kan søges af alment praktiserende læger, som ønsker at gennemføre tidsbegrænsede projekter, der har fokus på udvikling af almen praksis. Der kan være tale om små projekter, hvor en enkelt læge/klinik gennemfører et projekt eller større projekter, hvor flere klinikker samarbejder omkring et udviklingsprojekt. Udviklingsprojekter kan eksempelvis gennemføres i regi af de allerede etablerede kvalitetsklynger, hvilket dels sikrer at projekterne funderes bredt hos et større antal klinikker og dels sikrer en god model for læring. I de projekter, hvor det giver mening, er det oplagt at resultaterne udbredes til alle praksis, samarbejdspartnere og/eller hele praksisområdet. 

Læger, der planlægger at etablere sig i regionen, kan ligeledes søge midler til udviklingsprojekter, der eksempelvis kan relatere sig til etableringen. Udviklingsprojekterne tænkes forankret i regi af Nord-KAPs bestyrelse, som udfra formålsbeskrivelsen for midlernes anvendelse træffer beslutning og prioriterer ift. de indkomne ansøgninger.

Ved at øremærke nogle af budgetmidlerne til udviklingsprojekter understreges det, at regionen prioriterer udvikling med og i almen praksis. Dette skal gerne medvirke til at signalere, at Region Nordjylland er et progressivt og interessant sted at drive almen praksis.  

Midler placeres i en pulje   

Som en konsekvens af en intensiveret rekrutterings- og fastholdelsesindsats, hvor det dels foreslås at arbejde med 1) udviklingsprojekter i almen praksis og 2) udbrede kendskabet til de regionale tilbud om f.eks. licensklinik, oprettes der en samlet pulje til at finansiere henholdsvis udviklingsprojekter i almen praksis samt opgaver relateret til indgåelse og drift af aftaler om ydernummer på licens mv. De midler, der placeres i puljen, kan eksempelvis bringes i anvendelse i forbindelse med:

 Økonomi

Der er i Budgetaftalen for 2020 afsat 2 mio. kr. til at forstærke indsatsen omkring forbedret lægedækning i almen praksis.

For at kunne intensivere indsatsen i relation til-, dialog og samarbejdet med de praktiserende læger og kommunerne i Region Nordjylland allokeres der i alt 800.000 kr. af de afsatte midler til ekstra personaleressourcer dedikeret til regionens indsats på rekrutterings- og fastholdelsesområdet. Midlerne anvendes til ansættelse af en medarbejder samt evt. konsulentunderstøttelse mv. ift. en mere teambaseret tilgang.

Administrationen og Nord-KAP/Nord-POL vil samarbejde omkring den øgede indsats i forhold til dialog med nye og etablerede læger. Nord-KAP/Nord-POL kan rumme denne opgave indenfor nuværende budgetramme.

I forhold til udviklingsprojekter med og i almen praksis, samt indgåelse og drift af aftaler om ydernummer på licens forslås det, at der afsættes 1,2 mio. kr. årligt i en pulje til Patientforløb & Økonomi, som bringes i anvendelse i takt med opgaver og initiativer på området tiltager.

Tiltag:

Udgift: 

Proaktiv indsats ift. rekruttering og fastholdelse

 0,8 mio. kr.

Udviklingsprojekter med og i almen praksis samt indgåelse og drift af aftaler om ydernummer på licens

 1,2 mio. kr.

 Kommunikation og dialog

Administrationen har været i dialog med PLO-Nordjylland og præsenteret dem for ovenstående forslag og perspektiverne i forhold til dels et øget samarbejde og udviklingsprojekter i almen praksis. PLO-Nordjylland stiller sig positivt overfor forslagene og støtter ideen om en mere proaktiv og relationsbaseret tilgang i tæt samarbejde.

Akut- og Praksisudvalget 16-06-2020

Akut- og Praksisudvalget traf på møde den 16. juni 2020 følgende beslutning:

  1. Indstillingen blev godkendt

Peter Therkildsen deltog ikke under punktet.Indstilling

Akut- og Praksisudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender: 

  1. Forslag til en styrket indsats omkring rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger.
Forretningsudvalget 10-08-2020
Forretningsudvalget traf på mødet den 10. august 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 24. august 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.