Tilbage til oversigt

Regionsrådet
29-09-2020 13:00

Udskriv

13. Godkendelse - Kvartalsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet 2/2020

Journalnr. 2020-006378

Resumé

Region Nordjylland har fået bevilget tilskud fra Kvalitetsfonden til byggeriet af det Nye Aalborg Universitetshospital. En forudsætning for at modtaget tilskud fra staten er, at Region Nordjylland løbende udarbejder rapporter til Sundheds- og Ældreministeriet, hvor der redegøres for, at projektet fortsat holder sig inden for de rammer, som er beskrevet i ansøgningen.

Der er nu i overensstemmelse med gældende regnskabsinstruks udarbejdet kvartalsrapport for 2. kvartal 2020. Der er desuden udarbejdet en prognosemodel, som viser, at der kan blive tale om en overskridelse af projektets totalramme med 250 mio. kr.

På baggrund af projektets økonomiske prognose og det kapitaliserede risikobillede vurderer Det Trejde Øje, at projektet ikke kan realiseres inden for rammerne af det endelige tilsagn.

Samtidig har Sundheds- og Ældreministeriet meddelt, at der iværksættes skærpet tilsyn med henblik på en nærmere analyse af projektet og afdækning af handlemuligheder.

Sagen forelægges for Regionsrådet med henblik på godkendelse af kvartalsrapporten for 2. kvartal 2020 forud for fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.Sagsfremstilling

Region Nordjylland har fået bevilget tilskud til Kvalitetsfonden til byggeriet af det Nye Aalborg Universitetshospital. En forudsætning for at modtage tilskud fra staten er, at Region Nordjylland fortsat lever op til projektforudsætningerne. Det vil sige, at hospitalet bygges til tiden og til prisen samt i den forudsatte kvalitet. Sundheds- og Ældreministeriet skal løbende føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til de fastsatte mål.

Som led heri skal Region Nordjylland gennemføre en række forskellige afrapporteringer til ministeriet, herunder kvartalsvise rapporter, der giver et samlet overblik over status på projektet med særligt fokus på økonomi, fremdrift, kvalitet og risikostyring.

Ved udgangen af 2. kvartal 2020 kan det konstateres, at projektets samlede budget fortsat er under pres. Der er samtidigt foretaget en fornyet vurdering af projektets risici, som viser, at den beregnede risiko overstiger de tilbageværende projektreserver.

Tids- og omsætningsplanen som danner grundlag for nærværende kvartalsrapport, er med forventet afslutning af byggeriet i 2. kvartal 2021. Nogle entrepriser forventes dog først at blive afsluttet i 3. kvartal 2021. Der vil i den videre proces fortsat skulle ske en løbende bearbejdning og optimering af tids- og omsætningsplanen.

Forud for behandlingen i Regionsrådet har kvartalsrapporteringen været underkastet en uafhængig vurdering hos en ekstern revisor - det såkaldte 3. øje. Efterfølgende har regionens revisor også efterprøvet rapporten og det bagvedliggende materiale. Begge opgaver varetages af revisionsfirmaet BDO.

Overordnet vurderer DTØ, at projektorganisationen fortsat arbejder målrettet og effektivt med risikostyringen i overensstemmelse med det projektspecifikke styringsgrundlag, og at projektorganisationens risikorapportering, i alt væsentlighed, giver et dækkende billede af projektets risikoprofil på rapporteringstidspunktet.

På baggrund af projektets økonomiske prognose og det kapitaliserede risikobillede er det DTØ's vurdering, at projektet ikke kan realiseres inden for rammerne af det endelige tilsagn. Det er således DTØ's forventning på nuværende tidspunkt, at der i forbindelse med aflæggelse af regnskab for kvalitetsfondsprojektet skal suppleres med regionale midler for at dække en overskridelse af projektets totalramme.

Der er efter kvartalets afslutning igangsat udarbejdelse af en prognosemodel med henblik på at give et estimat på projektets økonomi i den restende projektperiode. Prognosemodellen vil løbende skulle kvalificeres og opdateres, men aktuelt er det vurderingen, at der vil kunne blive tale om en overskridelse af totalrammen i størrelsesordenen 250 mio.kr.

Prognosemodellen har i løbet af sommeren været drøftet med Sundheds- og Ældreministeriet, som på baggrund af gennemgangen af kvartalsrapport 1/2020 og prognosemodellen har meddelt regionen ved brev af 31. august 2020, at projektet underlægges skærpet tilsyn. Dette medfører, at der med inddragelse af Det 3. øje skal gennemføres en analyse af projektet med henblik på at anvise mulige løsninger til håndtering af den estimerede budgetoverskridelse.

 Kommunikation og dialog

Kvartalsrapporten har været behandlet på møde i Politisk Følgegruppe den 7. september 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender:

1. At kvartalsrapporten for 2. kvartal 2020 fremsendes til ministerietForretningsudvalget 21-09-2020
Forretningsudvalget traf på mødet den 21. september 2020 følgende beslutning:
  1. Indstillingen blev godkendt

Projektdirektør Niels Uhrenfeldt deltog i sagens behandling og uddybede kvartalsrapporten.

Gitte Lopdrup deltog ikke i sagens behandling.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 29. september 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Gitte Lopdrup, Anny Winther, Anne Mette Mortensen, Jess. V. Laursen og Thomas Hav deltog ikke i sagens behandling.Kvartalsrapport 2. kvartal 2020
Nyt Aalborg Universitetshospital_uafhængig risikovurdering_2. kvt. 2020_endelig
Brev til Region Nordjylland vedr. skærpet tilsyn med Nyt Aalborg Universitetshospital