Tilbage til oversigt

Regionsrådet
24-11-2020 13:00

Udskriv

7. Godkendelse - Regionsrådets bemærkninger til Rigsrevisionens beretning nr. 18/2019 om specialiseret palliation

Journalnr. 2020-028569

Resumé

Rigsrevisionen tog i oktober 2019 initiativ til at undersøge adgangen til specialiseret palliation. På baggrund heraf har Statsrevisorerne med deres bemærkninger den 21. august 2020 fremsendt Rigsrevisionens beretning nr. 18/2019 om adgangen til specialiseret palliation til Folketinget. Ved brev af 28. august 2020 anmoder Sundheds- og Ældreministeriet om regionernes eventuelle bemærkninger til Rigsrevisionens beretning og konklusioner.

Det indstilles, at Region Nordjyllands høringssvar godkendes.Sagsfremstilling

Rigsrevisionen har i oktober 2019 taget initiativ til at undersøge adgangen til specialiseret palliation. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om regionerne sikrer, at patienter ved behov har adgang til specialiseret palliation. Rigsrevisionens har opstillet to revisionskriterier som danne grundlag for undersøgelsen:

Alle fem regioner indgår i undersøgelsen og fra hver region har repræsentanter fra specialerne kræft-, hjerte-, lunge- og nyreafdelinger, Det Palliative Team i Aalborg samt hospicechefen fra Hospice Vangen deltaget i interview. Herudover bygger undersøgelsen på en gennemgang af dokumenter, møder og udtræk fra Dansk Palliativ Database under Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP).

Rigsrevisionens konklusioner

Rigsrevisionen vurderer, at regionerne ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at patienter ved behov har adgang til specialiseret palliation. Konsekvensen kan være, at patienter ikke lindres optimalt mod livets afslutning, hvilket forringer deres sidste levetid og lægger en unødig byrde på de pårørende.

Statsrevisionerne støtter den kritik og finder det desuden utilfredsstillende, at regionerne ikke i tilstrækkeligt omfang har sikret en systematisk og effektiv identifikation af den enkelte patients behov for specialiseret palliation.

Rigsrevisionens kritik er møntet på alle fem regioner og Region Nordjylland bliver ikke særlig fremhævet i den forbindelse. Det kan dog fremhæves, at Region Nordjylland er den region der henviser flest patienter med kræft og andre sygdomme til specialiseret palliation. Rigsrevisionen skriver således øverst på side 13 i beretningen:

"Vores beregninger, som er baseret på Dansk Palliativ Database, viser, at der er forskel mellem regionerne på, hvor mange patienter der henvises til specialiseret palliation. Relativt set henviser Region Nordjylland flest patienter. I 2018 blev 36 % flere kræftpatienter henvist til specialiseret palliation i Region Nordjylland (793 pr. 1.000 døde) end i Region Syddanmark, hvor der relativt set blev henvist færrest patienter med kræft (581 pr. 1.000 døde). I 2018 blev 62 % flere patienter med andre sygdomme end kræft henvist i Region Nordjylland (47 pr. 1.000 døde) end i Region Sjælland, der var den region, der henviste færrest patienter med andre sygdomme (29 pr. 1.000 døde)."

Jf. kritikken omkring sikring af patienters adgang til specialiseret palliation har der i Region Nordjylland hidtil været faglig konsensus om, at flere patienter med fordel kan håndteres i eget speciale på basalt niveau fremfor at blive henvist til specialiseret palliation. På baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse, noterer regionen dog denne kritik. Rigsrevisionens kritik vil der desuden blive taget højde for i den kommende proces med en ny plan for det palliative område i Region Nordjylland.

Ved brev af 21. august 2020 anmoder Sundheds- og Ældreministeriet om regionernes bemærkninger til Rigsrevisionens beretning. Rigsrevisionens beretning, Statsrevisorernes bemærkninger samt udkast til høringssvar fra Region Nordjylland til Sundheds- og Ældreministeriet er vedlagt som bilag.

Hovedpointerne i Region Nordjyllands udkast til høringsvar er, at regionen tager kritikken til efterretning, og vil fremadrettet arbejde endnu mere på at sikre alle patienters adgang til specialiseret palliation uanset om det drejer sig om patienter med kræft eller patienter med andre sygdomme end kræft. Herudover noterer regionen sig, at Rigsrevisionen i beretningen konkluderer, at de afdelinger, der skal identificere behovet for specialiseret palliation samt henvise patienter hertil, ikke systematisk anvender redskaber til at sikre, at patienters behov bliver identificeret tidligt og løbende i sygdomsforløbet.Indstilling

Det indstilles, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. Godkender udkast til høringssvar fra Region Nordjylland.


Forretningsudvalget 16-11-2020
Forretningsudvalget traf på mødet den 16. november 2021 følgende beslutning:

Forretningsudvalget godkendte indstillingen.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 24. november 2020 følgende beslutning:  

Henrik Buchhave fremsatte forslag om at tilføje følgende til Region Nordjyllands høringssvar:

"Ændringsforslag:

Region Nordjylland bemærker, at Rigsrevisionen i beretningen konkluderer, at de afdelinger, der skal identificere behovet for specialiseret palliation samt henvise patienter hertil, ikke systematisk anvender redskaber til at sikre, at patienters behov bliver identificeret tidligt og løbende i sygdomsforløbet. Region Nordjylland noterer sig kritikken og vil gerne henlede opmærksomheden på, at der i det kommende års budget er afsat ekstra 1,5 mio. til fremme af den palliative indsats for regionens patienter. I udmøntningen af disse midler vil Regionen arbejde på at sikre en systematiseret identifikation af hvilke patienter, der har behov for en specialiseret indsats. En indsats regionens palliative teams vil være i stand til at tilgodese."

Formanden kunne konkludere, at der var opbakning til forslaget, der dermed blev enstemmigt vedtaget.

Thomas Hav deltog ikke i sagens behandlingStatsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevisionens undersøgelse af specialiseret palliation
Adgangen til specialiseret palliation_Region Nordjylland
Udkast- Regionsrådets bemærkninger til Statsrevisorernes beretning 18-2019 om adgangen til specialiseret palliation