Tilbage til oversigt

Regionsrådet
24-11-2020 13:00

Udskriv

6. Beslutning om de fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabilitering i Region Nordjylland

Journalnr. 2019-018122

Resumé

I forbindelse med at der skal træffes beslutning om de fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabiliteringen i Region Nordjylland, er der på budget 2021 'Sikker vej frem', afsat en pulje på 30 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2021-2022.

Regionsrådsformanden og gruppeformændene for partierne A, C, O og V, har den 2. november 2020 aftalt at anbefale en løsning, der bygger på model 1B i det politiske beslutningsoplæg vedrørende "Fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabilitering". Såfremt Regionsrådet godkender anbefalingen, ønsker parterne ligeledes at afsætte 2 mio. kr. fra reservepuljen fra budget 2021 til at øge adgangen til rehabiliterende træning.

Regionsrådet anmodes om at godkende den politiske aftale om de fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabiliteringen i Region Nordjylland.Sagsfremstilling

På baggrund af Budget 2020 ’Trædesten til fremtiden’, skal der tages beslutning om de fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabiliteringsfunktionen i Region Nordjylland. Med henblik på at sikre en hurtig igangsættelse, når der er taget en beslutning om de fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabiliteringen, har forligspartierne med Budget 2021 ’Sikker vej frem’ givet hinanden håndslag på at afsætte en pulje på i alt 30 mio. kroner på anlægsbudgettet i 2021-2022. Derved vil projektet kunne påbegyndes i 2021.

Regionsrådsformanden og gruppeformændene for partierne A, C, O og V, har den 2. november 2020 indgået aftale om at anbefale en løsning, der bygger på model 1B i det politiske beslutningsoplæg vedrørende ”Fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabiliteringen”, hvilket indebærer, at neurorehabiliteringen fortsat skal varetages i de bygningsmæssige rammer i hhv. Brønderslev, Frederikshavn og Thisted.

Udgangspunktet for renoveringen i model 1B er en levetidsforlængelse af de fysiske rammer i Brønderslev, men det ønskes samtidig, at der i det videre planlægningsarbejde inddrages mulige perspektiver for en etapeopdeling med henblik på en mere varig løsning.

Foruden de bygningsmæssige rammer, er parterne ligeledes enige om, at der skal foretages en udvidelse af kapaciteten på træningsområdet, såfremt Regionsrådet vedtager model 1B. Parterne ønsker derfor at afsætte en pulje på 2 mio. kr. til at øge adgangen til rehabiliterende træning, som i 2021 finansieres via reservepuljen i budget 2021.

På baggrund af Regionsrådets beslutning, foretages en analyse af sengefordelingen mellem de tre matrikler indenfor rammerne af den fastlagte struktur, med henblik på evt. mindre justeringer for at sikre en optimal decentral betjening. Desuden skal mulighederne for øget adgang til stuegang ved neurolog samt adgang til CT-scanning i Brønderslev undersøges. 

Høringssvarene for neurorehabilitering i Region Nordjylland kan læses her:

https://rn.dk/om-region-nordjylland/aabenhed-i-forvaltningen/hoeringssvar-om-neurorehabilitering-i-nordjyllandIndstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. Godkender den politiske aftale om de fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabilitering i Region Nordjylland.Forretningsudvalget 16-11-2020
Forretningsudvalget traf på mødet den 16. november 2021 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Ø tog forbehold for endelig stillingtagen.

B og F kunne ikke støtte aftalen. 

Ø, B og F kunne dog alle støtte tilføjelsen i aftalen om udvidelse af træningskapaciteten og undersøgelse af muligheden for øget neurologisk stuegang og CT-scanninger i Brønderslev.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 24. november 2020 følgende beslutning:

Der blev foretaget afstemning om aftalen:

For aftalen stemte 32 medlemmer: A, C, O og følgende medelemmer af Venstre: Lone Sondrup, Lina H. Jespersen, Otto Kjær Larsen, Peter Therkildsen, Mads Thomsen, Jess. V. Laursen og Martin Bech.

Imod aftalen stemte 6 medlemmer: B, F og følgende medlemmer af Venstre: Anny Winther, Per Bisgaard, Henrik Buchhave og Erik Harbo Larsen.

Enhedslistens 2 medlemmer undlod at stemme.

Forslaget blev dermed vedtaget.

Alle 40 tilstedeværende kunne støtte tilføjelsen i aftalen om udvidelse af træningskapaciteten og undersøgelse af muligheden for øget neurologisk stuegang og CT-scanninger i Brønderslev.

Thomas Hav deltog ikke i sagens behandling.Rapport "Fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabiliteringen
Underskrevet politisk aftale om de fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabilitering i Region Nordjylland
Notat - perspektivplan for Neuroenheden i Brønderslev
Spørgsmål Vedr. Visitation og forløb og udviklingstendenser på neurorehabiliteringsområdet - svar til Susanne Flydtkjær
Opsamling på spørgsmål om byningerne i Brønderslev fra temadagen den 21. oktober 2020 om Neurorehabilitering.pdf
Notat - Svar på spørgsmål til fagligt oplæg om neurorehabilitering - temamøde oktober 2020 .pdf