Tilbage til oversigt

Regionsrådet
24-11-2020 13:00

Udskriv

2. Orientering og godkendelse: Kvartalsrapport 3-2020

Journalnr. 2019-054942

Resumé

Hermed præsenteres Kvartalsrapport 3 for Region Nordjylland 2020. Rapporten er som udgangspunkt baseret på forbruget frem til 30. september - og på den baggrund er det forventede regnskab for 2020 opgjort.

Hovedkonklusionen i kvartalsrapport 3 er, at det fortsat er forventningen, at sundhedsområdet under ét vil være i økonomisk balance i 2020 (ekskl. udgifter i relation til COVID-19). 

 Sagsfremstilling

 

Specialsektoren 

Specialsektoren budgetterer i 2020 med et underskud på 4,5 mio. kr., men forventer et regnskabsmæssigt overskud på 6,2 mio. kr. Det er forventede resultat er således 10,7 mio. kr. bedre end det budgetterede niveau.

Overskuddet mellem korrigeret budget og forventet regnskab kan primært henføres til, at Den Sikrede Institution Kompasset forventer et overskud på 4,6 mio. kr., som skyldes en forventning om salg af flere sociale pladser end budgetteret. Derudover forventes et mindreforbrug på renteudgifter på 9,8 mio.kr i 2020 på virksomhedsniveau, da renten er 1,6 procentpoint lavere end budgetteret.

I det forventede resultat for 2020 er de afledte økonomiske konsekvenser af COVID-19 indeholdt. De forventes på nuværende tidspunkt at være af en mindre størrelsesordning, som kan håndteres inden for den samlede økonomi.

Regional udvikling

På det regionale udviklingsområde forventes budgetbalance i 2020.

Som følge af, at pris- og lønudviklingen i 2020 har været markant lavere end oprindeligt forudsat (stort set udelukkende vedrørende den kollektive trafik), reduceres regionens udgiftsloft med ca. 6 mio. kr. på det regionale udviklingsområde. Jævnfør beslutningen ved kvartalsrapport 2-2020 realiseres dette ved at reducere acontobetalingen til Nordjyllands Trafikselskab tilsvarende.

Staten har tidligere meldt ud, at regionerne vil blive kompenseret for merudgifter i forbindelse med COVID-19. Der er nu klarhed over forudsætningerne for kompensationen. Det er forventningen, at der efter kompensation vil være et overskud på ca. 3 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau for regionens tilskud til Nordjyllands Trafikselskab i 2020. Overskuddet vil tilgå regionen i forbindelse med budget 2022.

I budget 2020 er afsat en udviklingspulje til kollektiv trafik på 3,5 mio. kr. Det er forventningen, at der heraf anvendes 0,75 mio. kr. til projekter i 2020. Den resterende del af puljen redisponeres ved at fremrykke betaling på 0,2 mio. kr. for 2021 til et samkørselsprojekt samt at reservere 2,5 mio. kr. til en eventuel elafgift på brintproduktion.

Anlæg

For anlægsområdet – sundhed forventes et mindreforbrug i 2020 i størrelsesordenen 115 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt tidsforskydninger i anlægsprojekterne på Aalborg Universitetshospital – Østmatriklen, herunder udflytning af Psykiatrien.

I forhold til anlægsområdet – Specialsektoren forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen 57 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører om- og tilbygninger ved CDH, Nyt specialbørnehjem Nord samt forskellige puljemidler.

Fremrykning af anlægsaktiviteter ifm. COVID-19

På Forretningsudvalgsmødet den 6. april 2020 blev det besluttet at bevilge ekstra anlægsmidler til fremrykning af anlægsprojekter og anlægsinvesteringer til 2020 på i alt 162,7 mio. kr. – med henblik på med henblik på at stimulere aktiviteten i samfundet i kølvandet på COVID-19. Fremrykningerne fordeler sig med 90,3 mio. kr. på 36 anlægsprojekter indenfor renoveringer, bygningsforbedringer, ny- og ombygninger samt 72,4 mio. kr. fordelt på seks anlægsprojekter indenfor IT og apparatur.

Herudover blev det på regionsrådsmødet d. 23. juni 2020 besluttet at fremrykke yderligere IT-investeringer for 50 mio. kr. vedrørende indkøb af aktivt IT-udstyr til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Forretningsudvalget forelægges månedligt status på de fremrykkede projekter. På denne baggrund vurderes om projekterne kan realiseres indenfor kravene til fremrykningerne. Hvis et projekt ikke forventes gennemført indenfor bevillingsperioden forelægges Forretningsudvalget mulige erstatningsprojekter som kan prioriteres i stedet.

Det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at den samlede bevilling forbruges i 2020.

Sundhedsområdet

Ved indgangen til 2020 var det administrationens vurdering, at sundhedsområdet var i en genetableret økonomisk balance. Som følge af COVID-19 har Region Nordjylland dog siden marts befundet sig i en ekstraordinær situation, hvor særligt de somatiske hospitaler har haft et forhøjet udgiftsniveau relateret til håndtering af epidemien.

Dette har siden stået som sundhedsområdets største økonomiske udfordring, men med Økonomiaftalen mellem Danske Regioner og Regeringen den 29. maj er der skabt klarhed over, at regionerne kompenseres for netto merudgifter vedr. COVID-19. Dette indgik også som central forudsætning for forventningen til budgetbalance på sundhedsområdet i forbindelse med Kvartalsrapport 1 og 2 og er ligeledes en afgørende præmis for, at der fortsat forventes økonomisk balance på sundhedsområdet i nærværende rapport. 

Inden for flere områder af sundhedsområdet har COVID-19 betydet ekstraordinære mer- og mindreudgifter, men epidemien betyder samtidig, at Region Nordjylland står i en ny virkelighed, hvor COVID-19 over en længere tidshorisont (måneder) er en del af den daglige drift med et forhøjet udgiftsniveau som følge.

Den særlige COVID-19 situation og de heraf medførte ændringer i sundhedsområdets aktiviteter og forbrugsmønstre, udfordrer i høj grad sundhedsområdets sædvanlige økonomistyring og -opfølgning. Der er tale om komplekse opgørelser, når de samlede økonomiske konsekvenser for sundhedsområdet af COVID-19 skal opgøres. Særligt også i lyset af at det videre forløb af epidemien ikke kendes. Af samme årsag indgår det også i Økonomiaftalen, at de samlede økonomiske konsekvenser for regionerne først skal opgøres ultimo 2020. Og med aftalen ligger det fast, at regionen vil blive kompenseret for netto merudgifter.

Inden for flere områder af det samlede sundhedsområde er der tale om både mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19. De største påvirkninger er dog for de somatiske hospitaler. I tabelopstillingen nedenfor ses en foreløbig opgørelse over anslåede merudgifter og mindreudgifter på de umiddelbart mest påvirkede områder inden for det samlede sundhedsområdet.

Foreløbig opgørelse af mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19 (1.000 kr.)

Områder

Foreløbigt anslåede merudgifter pr. 30. september

Foreløbigt anslåede mindreudgifter pr. 30. september

Foreløbigt anslåede netto merudgifter pr. 30. september

Aalborg Universitetshospital

115.500

20.000

95.500

Regionshospital Nordjylland

28.000

3.000

25.000

Psykiatrien

500

3.500

-3.000

Sygehusapoteket

0

0

 

Den Præhospitale Virksomhed

4.700

0

4.700

Praksisområdet – sygesikringsydelser

0

0

 

Sundhedsområdets fællesudgifter

9.000

(opgøres først ved regnskabsafslutning)

9.000

Digitalisering og IT

11.300

0

11.300

Testcenter Danmark (NB: kun regionale udgifter – testudgifter, udgifter til indkøb af telte mv. afholdes nationalt)

11.200

 

11.200

Meraktivitetsprojekter på hospitaler

(opgøres først ved regnskabsafslutning)

 

 

Forbrug på privathospitaler over budgetniveau

(opgøres først ved regnskabsafslutning)

 

 

Indkøbsrelaterede udgifter

(opgøres først ved regnskabsafslutning)

(opgøres først ved regnskabsafslutning)

 

Sundhedsområdet i alt

 

            180.200

 

26.500

 

153.700

Der er tale om en foreløbig opgørelse af hidtidige mer- og mindreudgifter, der stadig er under kvalificering i dialog med de pågældende områder, og som derfor skal tages med forbehold for fortsatte ændringer. På nuværende tidspunkt er det f.eks. ikke meningsfuldt at opgøre mer- eller mindreforbrug på privatområdet, da forbruget har ligget væsentligt under niveauet i 2019 i foråret, men nu ligger over niveauet. For dette og flere andre områder vil der ske konkrete vurderinger i forbindelse med regnskabsafslutningen. Derfor skal det også understreges, at ovenstående opgørelse ikke er en prognose for de samlede forventede netto merudgifter som følge af COVID-19, men netop blot en oversigt over foreløbigt opgjorte mer- og mindreforbrug, som skal tages med forbehold for ændringer.

Mindreforbrug på praksisområdet, som kan relateres til COVID-19, forventes som udgangspunkt at indgå i regionens opgørelse af netto merudgifter. Forventningen på nuværende tidspunkt er, at sygesikringsydelser relateret til COVID-19 vil udvise et mindreforbrug på 45 mio. kr., mens tilskudsmedicin omvendt forventes at udvise et merforbrug på 45 mio. kr. Ud fra en forventning om, at mindreforbruget på sygesikringsydelser netop kan afdække for merforbrug på tilskudsmedicin er der hverken indarbejdet mer- eller mindreforbrug for praksissektoren i den foreløbige opgørelse.

I forbindelse med udarbejdelsen af Kvartalsrapport 1 og 2 var det usikkert, hvorledes evt. mindreforbrug på praksisområdet skulle indgå i opgørelsen af netto merudgifter vedr. COVID-19. Derfor blev mindreforbrug på sygesikringsydelser "nulstillet", mens merforbruget på tilskudsmedicin blev forudsat at skulle afdækkes gennem mindreforbrug på øvrige områder. F.eks. ved at tilbageholde udmøntningen af puljer for 25 mio. kr. og gennem mindreforbrug på administration. Idet merforbruget på tilskudsmedicin nu forudsættes at kunne afdækkes af mindreforbruget på sygesikringsydelser henstår der konsolideringsmuligheder gennem de tidligere tilbageholdte midler. Med forbehold for at de konkrete opgørelsesmetoder og præcise forudsætninger for opgørelsen af COVID-19 netto merudgifter stadig ikke er endelige, vil administrationen arbejde videre med iværksættelsen af mulige konsolideringer, f.eks. gennem genforsikring af tjenestemænd. Konkret har der på dette område således kunne konstateres stigende udgifter i forbindelse med budgetlægningen de seneste år. Administrationen vil iværksætte mulige yderligere konsolideringer med henblik på at nedbringe regionens driftsudgifter på sundhedsområdet forud for den ekstraordinære situation med ibrugtagningen af Nyt Aalborg Universitetshospital og forhøjede driftsudgifter samt ekstraordinære flytteudgifter som følge.

Jf. Økonomiaftalen for 2021 vil de samlede netto merudgifter i 2020 blive endelig opgjort i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det er den nuværende vurdering, at de samlede netto merudgifter for Region Nordjylland vil være på et niveau omkring 250 mio. kr. i 2020 om end denne vurdering skal tages med store forbehold for blandt andet en usikker epidemiudvikling - der har stor betydning for hospitalernes direkte relaterede udgifter til COVID-19 såvel som muligheder for at indhente aktivitet. Ligeledes skal økonomiskønnet tages med forbehold for usikre forudsætninger i forhold til, hvordan staten vil håndtere regionernes samlede netto merudgifter. F.eks. i forhold til, at de enkelte regioner er omvendt påvirket af udviklingen inden for den mellemregionale samhandel. I regi af Danske Regioner er der derfor iværksat et arbejde med at sikre en ensartet/standardiseret opfølgningsmodel for opgørelse af netto merudgifterne for alle regionerne, ligesom der pågår dialog med staten i forhold til opgørelsesmetoder såvel som kompensationsmodel.

Forventet regnskabsafvigelse på sundhedsområdet

I tabellen nedenfor er den samlede regnskabsafvigelse for sundhedsområdet opgjort således, at både mer- og mindreudgifter, der forventes at indgå i opgørelsen af COVID-19 netto merudgifter som udgangspunkt ikke er indregnet. Som det fremgår, er det fortsat forventningen, at sundhedsområdet under ét vil være i økonomisk balance i 2020 (mindreforbrug på ca. 3,8 mio. kr.) Idet de præcise forudsætninger for opgørelsen af COVID-19 netto merudgifterne endnu ikke er afstemt endeligt mellem regionerne og Regeringen, må det dog bemærkes, at vurderingen af balancen er underlagt en vis usikkerhed.

Økonomiopfølgning for sundhedsområdet (drift) 3. kvartal 2020 (1.000 kr.) ekskl. udlæg for COVID-19

Resultatområder

Forventet afvigelse

KVR    1

Forventet afvigelse

KVR    2

Forventet afvigelse

KVR    3

Aalborg Universitetshospital (ekskl. medicin)

0

0

0

Regionshospital Nordjylland (ekskl. medicin)

0

0

0

Psykiatrien (ekskl. medicin)

3.500

2.500

6.000

   - heraf særlige pladser

 

2.500

6.000

Sygehusapoteket

0

1.600

1.600

Den Præhospitale Virksomhed

0

0

0

Praksisområdet – inkl. tilskudsmedicin*

-45.000

-45.000

18.000

Sygehusmedicin

-25.000

-25.000

-20.000

Sundhedsområdets fællesudgifter

40.000

37.000

-15.300

Puljer til udmøntning

25.000

25.000

2.500

Administration

5.000

7.000

11.000

Samlet balance for Sundhedsområdet 2020, ekskl. udlæg for COVID-19

           

3.500

           3.100

           

3.800

* Forventet merforbrug på tilskudsmedicin på 45 mio. kr. forudsættes afdækket af forventet mindreforbrug inden for sygesikringsydelser på 45 mio. kr., som umiddelbart må antages at vedrøre COVID-19.

Når der ses bort fra netto merudgifterne vedr. COVID-19, er det fortsat vurderingen, at regionens somatiske hospitaler vil være i økonomisk balance i 2020. Inden udbruddet af epidemien havde Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland igangsat større omstillingsplaner med henblik på at tilpasse forbruget til budgetrammerne i 2020, og forbrugsmønstrene før COVID-19 indikerede, at dette var lykkedes. Psykiatrien har nedjusteret deres forventede regnskab, så der nu forventes mindreforbrug på 6 mio. kr. begrundet i en endnu lavere belægning på de særlige sengepladser i 3. kvartal end i første halvår. Sygehusapoteket forventer et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. på baggrund af refusioner fra AMGROS for manglende leveringer. I overensstemmelse med præmissen i budgetforliget for 2021 opbygges der et øget medicinlager for 20 mio. kr., da regionen modtager momsrefusion i denne størrelsesorden. Den Præhospitale Virksomhed forventer budgetbalance.                                                                  

Forud for COVID-19 epidemien var det forventningen, at sygesikringsydelser under praksisområdet ville udvise balance mellem budget og forbrug. På baggrund af en markant aktivitetsnedgang som følge af COVID-19 forventes et mindreforbrug på 63 mio. kr. samlet, hvoraf 45 mio. kr. umiddelbart kan relateres til COVID-19. Da der omvendt forventes et tilsvarende merforbrug på tilskudsmedicin på 45 mio. kr. forudsættes det, at midlerne kan afdække denne ikke finansierede udgiftsstigning inden for det samlede praksisområde. Herved udviser praksisområdet inkl. tilskudsmedicin et samlet mindreforbrug på 18 mio. kr., der blandt andet vedrører uforbrugte satspuljemidler til psykologområdet, samt mindreforbrug på speciallægehjælp på grund af sygemeldte speciallæger og i forlængelse heraf en lavere omsætning på området.

Det høje udgiftsniveau for tilskudsmedicin i 2. halvår af 2019 er fortsat ind i 2020 samtidig med, at udgifterne til sygehusmedicin også er steget. Vurderingen ved Kvartalsrapport 3 er, at udgifterne til området vil overstige budgetteret niveau med 20 mio. kr. i 2020. Dette afdækkes blandt andet gennem mindreforbrugadministration på 11 mio. kr.

Puljer til udmøntning forventes at udvise mindreforbrug på 2,5 mio. kr., og Sundhedsområdets fællesudgifter forventes at udvise et merforbrug på ca. 15,3 mio. kr. Ændringerne på begge områder forhold til Kvartalsrapport 2 vedrører i hovedtræk, at det ikke længere vurderes nødvendigt at tilbageholde midler med henblik på den samlede balance på sundhedsområdet. Midlerne anvendes således til konsolidering gennem blandt andet genforsikring af tjenestemænd med henblik på at nedbringe udgiftspresset på driften i de kommende år frem mod ibrugtagning af Nyt Aalborg Universitetshospital.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

  1. At kvartalsrapport 3-2020 tages til efterretning.    

 Forretningsudvalget 16-11-2020

Forretningsudvalget traf på mødet den 16. november 2021 følgende beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Forretningsudvalget godkendte, at Administrationen tager en dialog med Hovedudvalget om indkøb af en nytårshilsen til medarbejderne.

Medzait Ljatifi deltog ikke i sagens behandling.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 24. november 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Hav og Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.Kvartalsrapport 3, 2020