Tilbage til oversigt

Regionsrådet
24-11-2020 13:00

Udskriv

10. Beslutning - Indsatsen for affaldshåndtering i Region Nordjylland

Journalnr. 2020-007109

Resumé

Med afsæt i Regionsrådets beslutning af december 2019 om en indsats for affaldshåndtering, har administrationen gennemført en overbliksanalyse for ressourcestrømme i Region Nordjylland. 

Det har resulteret i identifikation af en række anbefalinger til konkrete handlinger for forbedret affaldshåndtering på kort sigt, samt anbefaling til en strategi, der fra medio 2021 vil skabe en bedre ramme og platform for fremadrettet handling.

Det indstilles, at Regionsrådet tager orienteringen om arbejdet med affaldshåndtering til efterretning og godkender overbliksanalysens anbefalinger, herunder igangsættelse af arbejdet med en affaldsstrategi.Sagsfremstilling

Med afsæt i Regionsrådets beslutning af december 2019 om en indsats for affaldshåndtering i Region Nordjylland, har administrationen gennemført en overbliksanalyse (bilag 1). Analysen peger på en række anbefalinger, der arbejdes videre med.

For at kunne følge og verificere overbliksanalysens indhold og anbefalinger, samt drøfte hensigtsmæssige tiltag, er der etableret en adm. styregruppe. Denne består af repræsentanter for de fagrelevante områder i Regionens virksomheder og institutioner. Herunder tekniske chefer, Strategisk Indkøb og Anlæg & Ejendomme (se bilag 2).

Sideløbende er der i samarbejde med styregruppen indhentet inspiration fra de andre Regioner om, hvad de gør på affaldsområdet, herunder særligt

I arbejdet har der været fokus på at skabe sammenhæng med nationale og lokale rammer. Herunder ikke mindst de lokale klimahandlingsplaner, som har et afsnit omkring affald. I forlængelse heraf anbefaler overbliksanalysen, at der skabes sammenhæng mellem registrering af affaldsmængder med henblik på beskrivelse i de lokale Klimahandlingsplaner. Hermed skabes der mulighed for at definere en baseline og dermed mulighed for at opstille både overordnede strategiske målsætninger og lokale effektmål. Fokus på samspil mellem de nationale og lokale rammer forstærkes gennem strategiformuleringen i 1. halvår 2021.

Administrationen har med afsæt i analysen og styregruppen planlagt følgende til videre arbejde (se bilag 3):

A) Handlinger på kort sigt:

B) Strategiformulering:

Strategiformuleringen udspringer af Regionsrådets beslutning af december 2019 omkring behovet for en samlet strategi for affaldsområdet og drøftelserne i den adm. styregruppe.

Der henvises til vedlagte uddybende beskrivelser i bilagene.

Den administrative styregruppe (Strategisk Sundhedsledelse) drøftede den 6. oktober punktet og godkendte overbliksanalyse og forslag til handlinger.

Organiseringen mellem fælles og lokale indsatser på affaldsområdet blev også drøftet af styregruppen, bl.a. med henblik på at sikre ledelseskraft og strategiske dimensioner til de fælles indsatser. Derfor blev det besluttet, at hospitalsdirektør Henrik Larsen bliver formand for en regional gruppe om affald, hvor der bl.a. sættes fokus på at koordinere på tværs og på at udarbejde ensartede retningslinjer for samarbejdet med de eksterne partnere, fx affaldsselskaberne og andre aftagere.

På baggrund af gruppens arbejde vil administrationen udarbejde en strategisk implementeringsplan, hvor organiseringen af affaldsområdet er beskrevet, såvel som strategiske indsatser på området.Kommunikation og dialog

Klima- og Miljøudvalget 21-10-2020

Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen om arbejdet med affaldshåndtering til efterretning og godkendte overblikanalysens anbefalinger, herunder igangsættelse af arbejdet med en affaldsstrategi.Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. Tager orienteringen om arbejdet med affaldshåndtering til efterretning.
  2. Godkender overbliksanalysens anbefalinger, herunder igangsættelse af arbejdet med en affaldsstrategi.


 Forretningsudvalget 02-11-2020
Forretningsudvalget traf på mødet den 2. november 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 24. november 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Hav deltog ikke i sagens behandling.Overbliksanalyse af affaldsstrømme i virksomheden Region Nordjylland
Kommissorium for Styregruppe for Affaldshåndtering
Sammenfatning af Overbliksanalysen