Tilbage til oversigt

Regionsrådet
24-11-2020 13:00

Udskriv

9. Beslutning - Opfølgning på de lokale Klimahandlingsplaner

Journalnr. 2020-022457

Resumé

Alle regionens virksomheder har udarbejdet lokale klimahandlingsplaner. Planerne viser stor variation i tilgangen til at identificere indsatser, men alle virksomheder har taget opgaven på sig og rettet blikket mod øget bæredygtighed. I flere tilfælde kræver lokale handlinger, at der udarbejdes løsninger på tværs eller for Regionen som helhed, fx omkring indkøb og transport. 

Regionsrådet anmodes om at tage de lokale klimahandlingsplaner til efterretning og godkender forslagene til fremadrettet handling.

Der er tilføjet "fortsat sagsbehandling" til punktet, jf. nedenfor.Sagsfremstilling

Lokale klimahandlingsplaner er et virkemiddel som blev introduceret med den klimahandlingsplan som Regionsrådet vedtog i februar 2019. Ideen med at lade alle regionens virksomheder udarbejde egne klimahandlingsplaner er, at rykke ansvaret for og opmærksomheden på den nødvendige grønne omstilling tættere på de medarbejdere, som kan gøre en forskel i det daglige. Der er udarbejdet i alt 18 lokale klimahandlingsplaner for regionens virksomheder og institutioner

Proces og indhold

Arbejdet med lokale klimahandlingsplaner blev indledt med et fælles kick off i august 2019. Herefter gik Regionshospitalet, Aalborg Universitetshospital og Kompasset i gang med at udarbejde lokale klimahandlingsplaner. På baggrund af deres proces og erfaringer blev skabelonen og proces for de øvrige virksomheder tilpasset. Januar 2020 blev arbejdet med lokale klimahandlingsplaner i de øvrige virksomheder igangsat ved en række opstartsworkshops.

Alle virksomheder havde deadline for aflevering af den færdige plan medio april, men denne deadline blev suspenderet som følge af COVID19 udbruddet. Ny deadline blev medio august, hvor alle virksomheder har afleveret en færdig plan (planen for Regionshuset og IT-huset afventer dog godkendelse i Afdelingsdirektørgruppen for at være gældende).

Planerne er bygget op om indsatser med samme overskrifter som den regionale klimahandlingsplan, overskrifter som også benyttes i skabelonen. Det er ikke alle planer der rummer indsatser under samtlige overskrifter, og indsatser med samme overskrift kan have meget forskelligt omfang og rækkevidde. Der er nogle indsatser som skiller sig ud, enten ved at være mere ambitiøse eller mere gennemarbejdede end andre.

Planerne er spændende, relevante og indeholder gode tiltag og fine justeringer af rutiner og processer. En meget positiv følge af arbejdet med de lokale klimahandlingsplaner er, at bæredygtighed er blevet et punkt på dagsordenen hos virksomheder og medarbejdere. I flere virksomheder har arbejdet med klimahandlingsplanen medført nedsættelse af en ny arbejds- eller styregruppe med ansvar for koordinering af planen og dens indsatser. Organisationen er dermed langt mere klar til at løfte opgaven med klimaindsatser lokalt nu, end ved processens start.

Handlinger på kort sigt

Udarbejdelsen af de lokale klimahandlingsplaner er i høj grad en læreproces. Det følger af oplægget om at virksomhederne ikke skal leve op til konkrete reduktionskrav, at planerne som de foreligger alene skal tages til efterretning af Regionsrådet, og altså ikke skal godkendes. Men en læreproces skal også rumme læring, og det er relevant at sætte fokus på, hvad organisationen og virksomhederne har lært af arbejdet med de lokale klimahandlingsplaner. På baggrund af de udarbejdede planer vil administrationen drøfte med alle virksomhederne om forløbet, læringen og fremtidige behov.

Første generation af planer viser, at der er flere af de meget relevante indsatser, som enten kræver koordinering på tværs af to eller flere virksomheder, eller løsninger som gælder hele regionen. Det gælder emner som samkørsel, affaldshåndtering, bæredygtige indkøb og hvordan man måler på effekten af en indsats.

Flere enheder efterspørger desuden retningslinjer for hvornår det kan svare sig at skifte en benzin- eller diesel bil ud med en elbil, ligesom der er et udbredt ønske om mulighed for egentlig rådgivning i bæredygtighed på virksomhedsniveau. Spørgsmål om affaldshåndtering løftes i arbejdet med at lave en regional affaldsstrategi, som administrationen har sat i gang i indeværende år. Strategien forventes at foreligge midt i 2021. 

Det mest gennemgående emne er dog ønsket om enklere regler for indkøb, med mulighed for øget brug af lokale leverandører af både varer og serviceydelser. Det er ikke alle disse ønsker, der kan opfyldes, men øget dialog mellem regionens indkøbsfunktion og virksomhederne omkring dette, vil bidrage til en gensidig forståelse af behov og muligheder. Som det fremgår af budgetforliget for 2021 er det forligspartiernes forventning, at grønne indkøb vil få en endnu større plads i en kommende revidering af regionens indkøbs- og udbudsstrategi. Der skal derfor arbejdes videre med dette område.

Handlinger på længere sigt

Hvis organisationen skal rykke "et niveau op" vil det givetvis kræve at næste generation af planer indeholder konkrete effektmål, som man måler sig selv på. Det har været forventet (og forventes fortsat) at rammerne for en sådan målsætning vil komme gennem lovgivning, som opfølgning på regeringens 70/30 målsætning, herunder Danske Regioners beslutning om at reducere regionernes CO2-aftryk på el, varme og transport med 75% frem mod 2030. Dette ambitiøse mål forpligtiger alle regionerne og kræve kvantificerbare effektmål for den næste generation af planer.

Med udgangspunkt i budgetaftalen foreslår administrationen, at der udarbejdes et oplæg til hvordan de lokale klimahandlingsplaner kan målrettes mod 2030-målet og Danske Regioners delmål. Det kan blandt andet være relevant at indtænke FNs verdensmål i rammen for næste generation af lokale klimahandlingsplaner.

I samarbejde med Concito indgår kommuner og regioner i projektet DK2020, som har til hensigt at udarbejde koordinerede klimahandlingsplaner for alle landets kommuner. Deltagelse i dette projekt vil også ruste Region Nordjylland bedre ved at opbygge mere viden i organisationen, og ved muligheden for at trække direkte på ressourcer i Concito.

Politisk behandling

Administrationen foreslår, at Klima- og Miljøudvalget tager en første drøftelse om planernes indhold og perspektiver på baggrund af et oplæg fra administrationen. Det foreslås endvidere, at administrationen på baggrund af udvalgets drøftelser kommer med forslag til videre handlinger på kort og lang sigt til drøftelse på udvalgets møde i oktober, herunder indstilling til Forretningsudvalg og Regionsråd.Fortsat sagsbehandling

Efter fremlæggelse for den administrative styregruppe (Strategisk Sundhedsledelse) d. 22. september 2020 og Klima- og Miljøudvalget d. 23. september har administrationen udarbejdet notat med oversigt over den opfølgning der kan gøres på de lokale klimahandlingsplaner på kort og lang sigt. Notatet er vedlagt som bilag 10. Bilaget beskriver vigtige handlinger over det kommende års tid, bl.a.:

  1. Konkrete tilbagemeldinger til alle virksomheder og enheder der har udarbejdet en lokal klimahandlingsplan
  2. Igangsættelse af workshops indenfor transport, mobilitet, fødevarer, adfærd og affald (i samarbejde med indsats for affaldsstrategien
  3. Etablering af arbejdsgruppe for bæredygtige indkøb der skal dele viden og komme med retningslinjer om bæredygtig indkøbsadfærd
  4. Fremme af biodiversitet ved udarbejdelse og igangsættelse af drifts- og plejeplaner for de områder som vurderes at have relevant potentiale.
  5. Udvikling og opstilling af forpligtende målsætninger for næste generation af klimahandlingsplaner

Den administrative styregruppe drøftede d. 6. oktober 2020 forslaget til opfølgende handlinger og den videre indsats, og tilkendegav opbakning til det fremlagte.

Organiseringen mellem fælles og lokale indsatser blev drøftet – bl.a. med henblik på at sikre ledelseskraft og strategiske dimensioner til de fælles indsatser. De fælles indsatser angår i første omgang:

Regional Udvikling udarbejder implementeringsplan, hvor organiseringen er beskrevet og illustreret – herunder sondringen mellem det fælles og det lokale. Planen indeholder også ”boblere” ift. yderligere indsatser. I den sammenhæng peger den administrative styregruppe bl.a. på mere anvendelse af grøn el på regionens matrikler.Kommunikation og dialog

Klima- og Miljøudvalget traf på møde den d. 23. september følgende beslutninger:

  1. Udvalget tog orienteringen til efterretning
  2. Udvalget drøftede sagen. På det kommende udvalgsmøde beder udvalget administrationen om at fremlægge et indledende forslag til handlingskatalog.

Klima- og Miljøudvalget 21-10-2020

Administrationen redegjorde for arbejdet med de lokale klimahandlingsplaner samt forslag til det videre arbejde, hvortil udvalget stillede spørgsmål og kom med bemærkninger. Udvalget roste administrationens arbejde med udkastet til opfølgning på de lokale klimahandlingsplaner.

Klima- og Miljøudvalget tilsluttede sig begge indstillinger med den bemærkning, at der i udvalget skal ske en halvårlig rapportering og opfølgning på handlingsplanen.

Tage Leegaard (C) tog forbehold i forhold til anmodningen om halvårlig opfølgning.Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. Tager de lokale klimahandlingsplaner til efterretning
  2. Godkender forslagene til fremadrettet handling, jf. bilag 10.


 Forretningsudvalget 02-11-2020

Forretningsudvalget traf på mødet den 2. november 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 24. november 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Hav deltog ikke i sagens behandling.Skabelon for Lokale Klimahandlingsplaner i RN
Klimahandlingsplaner - status og perspektiver
Lokal Klimahandleplan for Aalborg Universitetshospital
Lokal Klimahandlingsplan Regionshospital Nordjylland 2020
Lokal klimahandlingsplan for Psykiatrien i Region Nordjylland
Lokal Klimahandleplan Sygehusapoteket 10082020
Lokal Klimahandlingsplan for Den Præhospitale Virksomhed
Lokal Klimahandlingsplan Fællesadministrationen 2. september 2020
Lokale klimahandlingsplaner for Specialsektoren
Opfølgning på de lokale klimahandlingsplaner