Tilbage til oversigt

Regionsrådet
24-11-2020 13:00

Udskriv

11. Beslutning - Udmøntning af den store kulturpulje 2020

Journalnr. 2018-002226

Resumé

Den 30. okt. 2018 godkendte Regionsrådet ”Kulturplan 2019-2022” inkl. udkast til budget for 2019-2020. Herunder blev det besluttet at afsætte 1,3 mio. kr. til den store kulturpulje 2020. Det foreslås at supplere de 1,3 mio. kr. med ubrugte momsmidler på i alt 100.000 kr.

Det indstilles, at Udvalg for Regional Udvikling drøfter ansøgningerne og prioriterer, hvilke der skal indstilles til støtte inden for den økonomiske ramme og indstiller til godkendelse i Forretningsudvalget og Regionsrådet.Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog den 30. okt. 2018 ”Kulturplan 2019-2022” inkl. udkast til budget for 2019-2020. Herunder blev det besluttet at afsætte 1,3 mio. kr. til den store Kulturpulje 2020 med overskrifterne ”Kulturarv og stedbundne kvaliteter” og ”Udvikling og understøttelse af kulturelle netværk”.

Regionsrådet vedtog den 23. juni 2020 at udvide med et tredje fokusområde: ”Kulturinitiativer efter COVID-19”. Indsatsen har til formål at imødekomme behov hos et kulturliv, der var, og fortsat er, hårdt ramt af restriktioner og ændret publikumsadfærd som følge af COVID-19. Den fulde beskrivelse af fokusområderne kan ses i bilag 3 ”Vejledning til Kulturpuljen 2020”.

Ved ansøgningsfristens udløb den 9. september 2020 var der indkommet 27 ansøgninger med et samlet ansøgt støttebeløb på 5,6 mio. kr. Der er indkommet ansøgninger fra projekter, der omfatter alle nordjyske kommuner på nær Rebild Kommune. Flere projekter har fokus på samarbejde på tværs af flere kommuner og rammer dermed bredt rent geografisk. Ansøgerne omfatter både museer, udstillingssteder, netværksorganisationer, talentudviklingsmiljøer, kunstnere, idéudviklere, genreorganisationer, foreninger og teatre.

Ansøgningerne vurderes på, i hvor høj grad de understøtter puljens overordnede formål og delmål. Samtidig indgår nyhedsværdi, inddragelse af nordjyske kunstnere, geografisk spredning, bæredygtighed og effekt.

Der anvendes tre kategorier til at rubricere projekterne, ”høj”, ”middel” og ”lav” og de 27 ansøgninger fordeler sig såleledes:

Prioritering af ansøgningerne

I bilagene redegøres for, hvordan administrationen vurderer de 27 ansøgninger på baggrund af puljens kriterier. Bilag 1 er en oversigt, der kort redegør for ansøgningernes titel, ansøger, emne, samlet budget, ansøgt beløb, indstillet beløb, geografisk spredning og en samlet vurdering. Bilag 2 rummer en mere detaljeret beskrivelse og vurdering af de 27 indsendte ansøgninger.

Udvalg for Regional Udvikling opfordres til at drøfte ansøgningerne og vurdere, hvilke der skal indstilles til støtte inden for den økonomiske ramme.

Inhabilitet

I forbindelse med behandlingen af ansøgninger skal såvel forvaltning som politikere være opmærksomme på, om der ved behandlingen af en given ansøgning kan opstå inhabilitetsspørgsmål. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor et regionsrådsmedlem er ansat eller bestyrelsesmedlem i den forening, virksomhed eller lignende, som søger tilskud (se bilag 4. Notat om inhabilitet).

 Økonomi

Ud over de 1.300.000 kr. oprindeligt afsat til Kulturpuljen foreslås det at supplere med 100.000 kr. fra ikke-disponerede momsmidler. Dette begrundes i et stort antal ansøgninger af høj kvalitet, der vurderes at kunne implementeres umiddelbart og dermed vil gøre en væsentlig forskel for det nordjyske kulturliv i en tid præget af COVID-19. Såfremt dette godkendes, kommer den samlede pulje til udmøntning op på 1.400.000. kr.

Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling 04-11-2020

Administrationen gennemgik baggrunden for evalueringen af projektansøgninger til puljen, jf. bilag 1 og 2. Udvalg for Regional Udvikling drøftede på denne baggrund ansøgningerne, herunder den geografiske fordeling.

Udvalget besluttede på denne baggrund at indstille støtte til projekt nr. 6,8,13,14,17,20,24,27. Administrationen bemyndiges til at gå i dialog med ansøgerne om tilpasning af projekternes aktiviteter og budgetter, i det omfang det er nødvendigt.  Udvalgets konkrete indstillinger fremgår af bilag 5.

Udvalget godkendte samtidig indstillingen om justeringen af den økonomiske ramme.Indstilling

Udvalg for Regional Udvikling indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. Godkender justeringen af den økonomiske ramme for udmøntningen af Kulturpulje 2020 som beskrevet i sagsfremstillingen.

  2. Godkender støtte til projekt nr. 6,8,13,14,17,20,24,27. Administrationen bemyndiges til at gå i dialog med ansøgerne om tilpasning af projekternes aktiviteter og budgetter, i det omfang det er nødvendigt.  Udvalgets konkrete indstillinger fremgår af bilag 5.

    .Forretningsudvalget 16-11-2020
Forretningsudvalget traf på mødet den 16. november 2021 følgende beslutning:

Forretningsudvalget godkendte indstillingen.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 24. november 2020 følgende beslutning:

Projekterne 6,8,13,14,17,24 og 27 blev godkendt af et samlet Regionsråd.

Et flertal i Regionsrådet godkendte støtte til projekt nr. 20.

Et mindretal bestående af DF kunne ikke godkende støtte til projekt nr 20 (Popmache performance. DF ønskede, at der i stedet blev givet støtte til projekterne 7 og 12 på Læsø (7 Hlers Ø podcast og 12 Læsø Kunsthal).

Thomas Hav og Per Larsen deltog ikke i sagens afgørelse.Bilag 1. Oversigt over ansøgninger til den store kulturpulje 2020
Bilag 2. Beskrivelse og vurdering af ansøgninger til den store kulturpulje 2020
Bilag 3. Vejledning til Region Nordjyllands store kulturpulje 2020
Bilag 4. Notat om inhabilitet
Bilag 5. Indstilling fra URU til støtte - Kulturpuljen Store projekter 2020.pdf