Tilbage til oversigt

Regionsrådet
24-11-2020 13:00

Udskriv

13. Beslutning - Revurdering af vilkår i tilladelse i Siem Skov, Rebild Kommune

Journalnr. 2016-015861

Resumé

Miljø- og Fødevareklagenævnet har behandlet og truffet afgørelse i sagen og hjemvist Region Nordjyllands afgørelse til fornyet behandling, da nævnet fandt at Regionens afgørelse ikke var i overensstemmelse med habitatbekendtgørelsen.

Der er nu udarbejdet en habitatkonsekvensvurdering, og administrationen har behandlet sagen på ny. Regionsrådet anmodes om at sende sagen i fire ugers høring med henblik på efterfølgende afgørelse.Sagsfremstilling

Fornyet behandling af sagen

I henhold til tilladelse af 19. juni 2006 til indvinding af råstoffer i Siem Skov, gælder det, at vilkårene, der er knyttet til tilladelsen, vil blive taget op til revurdering efter henholdsvis 10 og 20 år. Tilladelsen er meddelt for en 30-årig periode og er gældende til den 19. juni 2036.

Klima- og Miljøudvalget blev orienteret om sagen den 19. august 2020 (bilag 1 og 2).

Som konsekvens af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 27. april 2020 (bilag 3), har administrationen behandlet sagen på ny. Administrationen har nu udarbejdet et udkast til revurdering af vilkårene for råstofindvindingen i Siem Skov (bilag 4). Fokus for den fornyede behandling har været ændringer i forholdene i og omkring den aktive råstofindvinding i Siem Skov.

Administrationen har fundet ændringer i to forhold:

Grundvand

I Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse vurderer klagenævnet, at på baggrund af de geologiske forhold udgør den fortsatte råstofindvinding i Siem Skov ikke en trussel for grundvandet.

Natur

Administrationen har bedt Niras om udarbejde en habitatkonsekvensvurdering ifor den aktive råstofindvinding i Siem Skov for Region Nordjylland (bilag 5).

Der konkluderes følgende i habitatvurderingen:

Administrationens vurdering

På baggrund af habitatkonsekvensvurderingen i Siem Skov og klagenævnets afgørelse vurderer administrationen, at vilkårene der er stillet i råstoftilladelsen af 19. juni 2006 tilgodeser de fornødne hensyn til natur og grundvand i forbindelse med råstofindvinding i Siem Skov.

Administrationen vurderer at der med hjemmel i råstoflovens §7 og §10 skal træffes følgende afgørelse:

Råstofindvindingen på matr.nr 1 og 2 Thorup Hedegård, Siem, Rebild Kommune kan forsætte uden ændring i de stillede vilkår.Kommunikation og dialog

Klima- og Miljøudvalget 21-10-2020

Klima- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingens to dele.

Susanne Flydtkjær (Ø) kunne ikke tiltræde indstillingen. Indstilling

Et flertal i Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. Sender udkast til revurdering af vilkår i fire ugers høring.
  2. Bemyndiger Administrationen til efter høringsperiodens afslutning at træffe afgørelse om, at indvinding af råstoffer i Siem Skov kan fortsætte uden ændring i de stillede vilkår, såfremt der ikke indkommer bemærkninger, der er væsentlige for sagens behandling.
Forretningsudvalget 02-11-2020
Forretningsudvalget traf på mødet den 2. november 2020 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Susanne Flydtkjær kunne ikke godkende indstillingen.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 24. november 2020 følgende beslutning:

Et flertal i Regionsrådet godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Enhedslisten kunne ikke tilslutte sig, at revurderingen sendes i høring - hvorefter det forventes, at der gives tilladelse - idet området  ligger i et område  med  særlige drikkevandsinteresser; kvælstof- og pesticidsårbarheden øges ved råstofindvinding - dette er ikke ønskeligt i et drikkevandsområde; i stedet ønskes at råstofindvindingen stopper nu, så naturen fuldt ud kan flytte ind i hele området.

Thomas Hav og Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.Kortbilag Siem Skov
Klima- og Miljøudvalget 19-08-2020 Orientering - Klagenævnsafgørelse vedr. revurderingen af vilkår i tilladelse ved Siem Skov, Rebild Kommune
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse vedr. klage over revurdering af vilkår Siem Skov
Udkast til revurdering af vilkår for råstofindvinding Siem Skov
Habitatkonsekvensvurdering Siem Skov