Tilbage til oversigt

Regionsrådet
24-11-2020 13:00

Udskriv

5. Godkendelse - Indtægtsdækket virksomhed i Mennesker og Organisation, 2021-2023

Journalnr. 2020-037595

Resumé

I forbindelse med kursus– og konsulentvirksomheden i Mennesker og Organisation har der i regionens levetid været indtægtsdækket virksomhed for dels at kunne sikre de højt specialiserede kurser og uddannelser i Region Nordjylland, dels for at kunne udnytte den kapacitet, der dermed er etableret.

Forretningsudvalget ansøges om tilladelse til, at Mennesker og Organisation fortsat driver indtægtsdækket virksomhed i perioden 2021 til 2023 i henhold til regionens bestemmelser herom.Sagsfremstilling

Baggrund og formål for indtægtsdækket virksomhed i Mennesker og Organisation

Mennesker og Organisation udbyder kurser, efter- og videreuddannelsesaktiviteter for sundhedspersonale mv. Udbuddet finder sted i kontoret Uddannelse, Læring og Ledelse. Formålet med aktiviteterne er først og fremmest at imødekomme Region Nordjyllands behov for at opkvalificere og kompetenceudvikle personalet i sundhedsområdet. I forbindelse med udviklingen og afholdelsen af uddannelsesaktiviteterne er der mulighed for at lade personale fra øvrige regioner, kommuner og praksis deltage. Mennesker og Organisation i Region Nordjylland er den eneste udbyder af de pågældende uddannelsesaktiviteter i denne del af landet – og i enkelte tilfælde den eneste i Danmark. Det skyldes, at der ofte kræves højt specialiseret viden for at gennemføre kurserne, hvilket Mennesker og Organisation kan formidle ved at indhente f.eks. speciallæger som undervisere. Desuden findes der ikke private aktører på markedet indenfor de områder, hvor Mennesker og Organisations uddannelsesaktiviteter finder sted.

Uddannelsesaktiviteternes konkrete indhold varierer efter Region Nordjyllands behov.Uddannelsesaktiviteterne retter sig ikke som udgangspunkt mod eksterne deltagere, og aktiviteterne tilrettelægges ikke under hensyntagen til behovet og interessen for deltagelse hos eksterne deltagere. Aktiviteterne tilrettelægges ej heller med henblik på at opnå fortjeneste. Eksterne deltagere betaler et gebyr for deltagelsen, som skønnes at være i overensstemmelse med markedsprisen.

Ansøgning om bevilling af ny periode

Der er fortsat behov for at drive de omtalte aktiviteter. Derfor ansøger Mennesker og Organisation om bevilling til at drive Indtægtsdækket virksomhed i endnu en periode på tre år, 2021-2023.

 

Budget inkl. budgetforudsætninger

De pt. kendte aktiviteter inden for indtægtsdækket virksomhed i Mennesker og Organisation har et omfang af ca. 220 kursusdage pr. år. Dette antal kursusdage forventes at ligge nogenlunde stabilt frem til udgangen af 2023. En lidt mere ukendt faktor er omfanget af mulige e-læringsaktiviteter / on-line undervisning.

Omsætningen fordeles på følgende udgiftsposter:

Udgifter til eksterne undervisere og eksperter:

Honoreringen af eksterne undervisere i forbindelse med efter- og videreuddannelsesaktiviteterne varierer i forhold til opgaven. Der er som oftest tale om højtuddannede, specialiserede undervisere. Honoreringen ligger mellem 6.000 kr. og 10.000 kr. pr. dag. Hertil kommer ekspertise, der skal inddrages i produktion af e-læringskurser / on-line undervisning.

Udgifter til lokaler og forplejning:

De indtægtsdækkede aktiviteter afholdes dels i Sundheds- og Kvartershuset på Fyrkildevej i Aalborg Øst og dels i konferencecentre i området. Her betales en fast pris pr. deltager, som dækker forplejning, undervisningslokaler mv.

Driftsudgifter:

Udgifter til drift omfatter de driftsomkostninger, den indtægtsdækkede virksomhed påfører Mennesker og Organisation. Det drejer sig om udgifter i form af drift af digital kursusportal, IT udstyr til undervisningsbrug, kontorhold, husleje mv.

Udgifter til eget personale (konsulenter og administrativt personale):

Udgifterne til eget personale består af lønninger til de medarbejdere i Mennesker og Organisation, der arbejder med den indtægtsdækkede virksomhed. Det drejer sig om konsulenter, der udvikler, planlægger, faciliterer, underviser og evaluerer uddannelsesaktiviteterne. Derudover er der administrativt personale, som varetager logistik og administration.

Ved afslutningen af den treårige periode forventes det samlede regnskab for Mennesker og Organisations indtægtsdækkede virksomhed enten at balancere eller give overskud.

Personalenormering

Aktiviteterne, der drives som indtægtsdækket virksomhed, indebærer, at Mennesker og Organisation har en personalenormering med det, der svarer til ca. 8 fuldtidsstillinger inden for området.

 

Pris- og omkostningsberegninger

Prisen på de indtægtsdækkede aktiviteter er i de fleste tilfælde fastsat på forhånd af Videreuddannelsesregionen for Lægelig Videreuddannelse. Hvor det ikke er tilfældet, fastsættes prisen efter konkret aftale med modtager som summen af omkostninger tillagt generalomkostninger på 9 %.

 

Varighed

Varigheden af Mennesker og Organisations indtægtsdækkede virksomhed forløber i en periode på tre år i overensstemmelse med Region Nordjyllands retningslinjer for indtægtsdækket virksomhed. Det vil sige fra og med 1. januar 2021 til og med 31. december 2023.

Mennesker og Organisation forpligter sig til, at den indtægtsdækkede virksomhed enten balancerer eller giver overskud ved afslutningen af denne periode. Herefter har Mennesker og Organisation mulighed for at ansøge om fornyelse af aftalen.

 

Praktisk udførelse

Den indtægtsdækkede virksomhed finder sted som efter- og videreuddannelsesaktiviteter primært på konferencecentre i Nordjylland, som e-læring baseret på Region Nordjyllands e-læringsplatform og on-line undervisning. Aktiviteterne henvender sig primært til sundhedsfagligt personale.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. Godkender at Mennesker og Organisation i perioden 2021-2023 driver indtægtsdækket virksomhed.Forretningsudvalget 16-11-2020
Forretningsudvalget traf på mødet den 16. november 2021 følgende beslutning:

Forretningsudvalget godkendte indstillingen.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 24. november 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Hav deltog ikke i sagens behandling.Notat - IDV aktiviteter 2020 - 2023.pdf