Tilbage til oversigt

Regionsrådet
24-11-2020 13:00

Udskriv

14. Beslutning: Anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til forberedende arbejde

Journalnr. 2011-117193

Resumé

Der er behov for igangsætning af gravearbejde og arkæologiske undersøgelser vedrørende ledningstraceer mv. ved Nyt Aalborg Universitetshospital.

Sagen fremlægges for Regionsrådet med henblik på meddelse af en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til formålet. Sagsfremstilling

Der er nu gennemført ekspropriation af etape 3 til Nyt Aalborg Universitetshospital. Ekspropriationen omfatter arealer til bustracé, arbejdsvej langs bustraceet, ledningstracé nord for bustraceet, et ledningstracé i den nordlige del af matriklen og areal til den fremtidige udbygning. 

Det er dermed muligt at iværksætte forberedende arbejder til ovennævnte formål, idet lodsejerne givet tilladelse til at der kan igangsættes arbejder på arealerne, uanset at sagen samtidig er påklaget til planklagenævnet.  

De forberedende arbejder omfatter arkæologi og muldafrømning på arealet. Det ønskes påbegyndt i år, idet det er af afgørende betydning, at man har forsyninger inde på matriklen til at påbegynde idriftsætningsfasen af hospitalet der påbegyndes i 3.-4. kvartal 2021. 

Muldafrømningen skal foretages på arealet fra Selma Lagerløgs Vej og ned imod Postgårsvej og omfatter et 50 meter bredt bælte. Udgiften udgør ca. 3 mio. kr. Udgiften til arkæologi udgør ca. 500.000 kr. til undersøgelse af et areal på ca. 1500 m2 jf. vedlagte kortbilag. 

Der anmodes om meddelelse af en anlægsbevilling på samlet 3,5 mio. kr. til formålet.Økonomi

Finansiel dækning af udgiften på 3,5 mio. kr. til forberedende arbejde kan anvises af de midler der er afsat på investeringsoversigten til infrastruktur.Kommunikation og dialog

Sagen har været behandlet i den Politiske Følgegruppe, der støttede indstillingen.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget over for Regionsrådet:

1. Godkender, at der meddeles en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til forberedende arbejde ved Nyt Aalborg Universitetshospital.  

Forretningsudvalget 16-11-2020
Forretningsudvalget traf på mødet den 16. november 2021 følgende beslutning:

Forretningsudvalget godkendte indstillingen.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 24. november 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Hav og Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.Kort udgravning etape 3