Tilbage til oversigt

Regionsrådet
24-11-2020 13:00

Udskriv

4. Godkendelse - Indtægtsdækket virksomhed i Psykiatrien for 2021-2023

Journalnr. 2018-000015

Resumé

Psykiatrien har siden 2001 udført ambulante mentalundersøgelser i henhold til aftale mellem Justitsministeriet og en række af de daværende amter. Aftalen er videreført med regionerne Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark som aftaleparter, og den er fortsat gældende. I 2015 blev aktiviteten udarbejdelse af ambulante mentalundersøgelser godkendt af Regionsrådet som indtægtsdækket virksomhed i Psykiatrien.

Regionsrådet anmodes om at godkende, at aktiviteten udarbejdelse af ambulante mentalundersøgelser kan fortsætte som indtægtsdækket virksomhed i Psykiatrien for en ny treårig periode.Sagsfremstilling

Baggrund og formål for indtægtsdækket virksomhed i Psykiatrien

Psykiatrien har siden 2001 udført ambulante mentalundersøgelser efter anmodning fra Politi- og anklagemyndigheden i henhold til aftale mellem Justitsministeriet og en række af de daværende amter. Aftalen er videreført med regionerne Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark som aftaleparter efter kommunalreformens ikrafttræden 1. januar 2007, og den er fortsat gældende. I 2015 blev aktiviteten udarbejdelse af ambulante mentalundersøgelser godkendt af regionsrådet som indtægtsdækket virksomhed i Psykiatrien.

Regionerne honoreres med en fast betaling for hver færdig retspsykiatrisk erklæring, der er udarbejdet i tilknytning til en ambulant mentalundersøgelse. Psykiatrien i Region Nordjylland har de seneste tre år gennemsnitlig udført 162 mentalundersøgelser om året. Honoreringen tager udgangspunkt i den oprindelige aftale, hvor der blev fastsat en enhedspris på 25.000 kr. (i 2000-niveau) pr. færdig retspsykiatrisk erklæring – i 2020 udgør honoraret 39.338 kr.

Politi- og anklagemyndigheden har fortsat behov for regionernes hjælp til at få foretaget ambulante mentalundersøgelser. Psykiatrien søger nu om at få den eksisterende aktivitet udarbejdelse af ambulante mentalundersøgelser godkendt som indtægtsdækket virksomhed for perioden 2021-2023.

Budget og budgetforudsætninger

Med baggrund i antallet af udførte mentalundersøgelser de seneste tre år er det forventningen, at politi- og anklagemyndigheden fremadrettet vil rekvirere ca. 170 ambulante mentalundersøgelser om året hos Psykiatrien i Region Nordjylland. Det vil give en indtægt på ca. 6,69 mio. kr. om året i hvert af de næste tre år.

Opgaven vil som hidtil kunne løses med de indtægter, der følger med opgavevaretagelsen. Omkostningerne er følgende:

Direkte omkostninger:

Mentalundersøgelserne foretages ambulant, og de direkte omkostninger er alene lønninger til personale. Varetagelsen af de ambulante mentalundersøgelser stiller krav om en personalenormering på ca. 8,0 fuldtidsansatte medarbejdere (speciallæger, psykologer, socialrådgivere og lægesekretærer).

Indirekte omkostninger:

Til dækning af de indirekte omkostninger forbundet med varetagelsen af de ambulante mentalundersøgelser er beregnet en andel af fællesomkostningerne i Retspsykiatrisk ambulatorium (administration, it, rengøring mm.).

Budget for aktiviteten ambulante mentalundersøgelser (mio. kr.)

 Direkte omkostninger

- lønninger til 8,0 fuldtidsansatte

6,10

 Indirekte omkostninger

-andel af fællesomkostninger i Retspsykiatrisk ambulatorium

0,27

 Generalomkostningstillæg 5 pct. 0,32
 Omkostninger i alt 6,69
 Indtægter -6,69
 Resultat 0,00

Ved afslutningen af den treårige periode forventes det samlede regnskab for Psykiatriens indtægtsdækkede virksomhed at balancere.
 

Personalenormering

Varetagelsen af de ambulante mentalundersøgelser stiller krav om en personalenormering på ca. 8,0 fuldtidsansatte medarbejdere.

Pris- og omkostningsberegninger

Regionerne honoreres med en fast betaling på 25.000 kr. (i 2000-niveau) for hver færdig retspsykiatrisk erklæring, der er udarbejdet i tilknytning til en ambulant mentalundersøgelse. Prisen er fastsat i den oprindelige aftale med Justitsministeriet, og honoreringen for den indtægtsdækkede aktivitet følger denne. Honoraret udgør aktuelt 39.338 kr. pr. udført mentalundersøgelse.

Varighed

Den indtægtsdækkede virksomhed forløber i en periode på tre år i overensstemmelse med Region Nordjyllands retningslinjer for indtægtsdækket virksomhed. Det vil sige fra 1. januar 2021 til 31. december 2023. Psykiatrien har herefter mulighed for at ansøge om fornyelse af godkendelsen.
 

Praktisk udførelse

De ambulante mentalundersøgelser udføres efter rekvisition fra politi- og anklagemyndigheden. Den praktiske udførelse finder sted i Retspsykiatrisk ambulatorium på Mølleparkvej i Aalborg.Kommunikation og dialog

Psykiatriudvalget 04-11-2020
Psykiatriudvalget traf på mødet den 4. november 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.Indstilling

Psykiatriudvalget indstiller at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. Godkender, at aktiviteten udarbejdelse af ambulante mentalundersøgelser fortsætter som indtægtsdækket virksomhed i Psykiatrien for perioden 2021-2023.

Forretningsudvalget 16-11-2020

Forretningsudvalget traf på mødet den 16. november 2021 følgende beslutning:

Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

 Referat

Regionsrådet traf på mødet den 24. november 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Hav deltog ikke i sagens behandling.