Tilbage til oversigt

Regionsrådet
24-11-2020 13:00

Udskriv

12. Beslutning - Udmøntning af Kultur og Sundhedspuljen 2020

Journalnr. 2018-002226

Resumé

Den 30. oktober 2018 godkendte Regionsrådet ”Kulturplan 2019-2022” inkl. udkast til budget for 2019-2020. Herunder blev det besluttet at afsætte 700.000 kr. til Kultur og Sundhed i 2020.Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog den 30. okt. 2018 ”Kulturplan 2019-2022” inkl. udkast til budget for 2019-2020. Herunder blev det besluttet at afsætte 700.000 kr. til Kultur og Sundhed i 2020.

Ved ansøgningsfristens udløb den 9. september 2020 var der indkommet 8 ansøgninger med et samlet ansøgt støttebeløb på 1,771 mio. kr. Projekterne fordeler sig pænt i hele regionen, dog med en tyngde i Aalborg. En del projekter er forankret i en konkret kommune, mens andre inddrager flere kommuner eller regionen under ét. Det er en kvalitet i mange ansøgninger, at det er samarbejdsprojekter, hvor aktører med forskellig baggrund deltager aktivt. Det ligger i oplægget til puljen, at kunstnere inddrages på nye måder og i nye sammenhænge, og det lever ansøgningerne op til.

Her nævnes nogle eksempler: Aalborg Universitetshospital samarbejder med kunstnere og Aalborg Universitet om interaktive patientstuer, en performancekunstner går i dialog med UCN, en komponist rykker ind på plejehjem i Jammerbugt og en genreorganisation for folkedans og folkemusik går forrest i et samarbejde med Vesthimmerlands Musikskole, kunstnere, bosteder for unge (og Statens Institut for Folkesundhed).

Baggrund for puljen

Region Nordjyllands arbejde med området Kultur og Sundhed tager sit afsæt i regionens Kulturplan 2019-2022, Fokusområde 3: ”Kulturen i samspil med andre områder”. Udgangspunktet er, at der ligger et uudnyttet potentiale i at bringe kulturen i spil som kilde til innovation og nye løsninger inden for vigtige samfundsområder – her sundhedsområdet. 

Erfaringerne fra en række projekter og rapporter fra WHO viser, at man på sundhedsområdet kan få udvidet sin palet af værktøjer til at styrke patienters og borgeres mentale sundhed, trivsel, helbredelse og velvære ved at gå i dialog med kunst og kultur. Det samme viser de erfaringer, som Region Nordjylland har med området via samarbejdet i NOCKS (Nordjysk Center for Kultur og Sundhed) og igangsatte projekter på hospitaler, uddannelsesinstitutioner, plejehjem mm. Projekter som stadig er i gang, og som forventes at bringe vigtige erfaringer.

Formål med puljen

Puljen har fire delmål, som projekterne vurderes ud fra:

  1. At bidrage til udvikling og iværksættelse af initiativer, som sætter kunst og kultur i samspil med sundhedsområdet.

  2. At opnå erfaringer som kan bruges fremadrettet til at synliggøre værdien af kunst og kultur for institutioner, kommuner, virksomheder og andre inden for sundhedsområdet

  3. At bidrage til styrkelse af patienters og borgeres mentale sundhed, helbredelse og tilfredshed

  4. At understøtte udvikling af et arbejdsmarked for nordjyske kunstnere inden for sundhedsområdet.  

Den fulde beskrivelse af indsatsområdet kan ses i Bilag 3 ”Vejledning til Kultur og sundhedspuljen 2020”.

Ansøgningerne

Ved ansøgningsfristens udløb den 9. september 2020 var der indkommet 8 ansøgninger med et samlet ansøgt støttebeløb på 1,771 mio. kr. Projekterne fordeler sig pænt i hele regionen, dog med en tyngde i Aalborg. En del projekter er forankret i en konkret kommune, mens andre inddrager flere kommuner eller regionen under ét. Det er en kvalitet i mange ansøgninger, at det er samarbejdsprojekter, hvor aktører med forskellig baggrund deltager aktivt. Det ligger i oplægget til puljen, at kunstnere inddrages på nye måder og i nye sammenhænge, og det lever ansøgningerne op til.

Ansøgningerne vurderes på, i hvor høj grad de understøtter puljens overordnede formål og delmål. Samtidig indgår nyhedsværdi, inddragelse af nordjyske kunstnere, geografisk spredning, bæredygtighed og effekt.  Der anvendes tre kategorier til at rubricere projekterne, ”høj”, ”middel” og ”lav” og de 8 ansøgninger fordeler sig såleledes:

I bilag 1 er der givet en oversigt over ansøgningerne og placering på skalaen høj, middel og lav. I bilag 2 beskrives projekterne uddybende og der gives en vurdering af, hvorledes de lever op til puljens formål og specifikke krav.

Udvalg for Regional Udvikling opfordres til at drøfte ansøgningerne og vurdere, hvilke der skal indstilles til støtte inden for den økonomiske ramme.

Inhabilitet

I forbindelse med behandlingen af ansøgninger skal såvel forvaltning som politikere være opmærksomme på, om der ved behandlingen af en given ansøgning kan opstå inhabilitetsspørgsmål. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor et regionsrådsmedlem er ansat eller bestyrelsesmedlem i den forening, virksomhed eller lignende, som søger tilskud (se bilag 4. Notat om inhabilitet).Økonomi

Ud over de 700.000 kr. oprindeligt afsat til Kulturpuljen foreslås det at supplere med forbrugte momsmidler: 34.000 kr. Samlet set foreslås der således en udmøntning på i alt 734.000 kr. fra Kultur og Sundhedspuljen 2020.

Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling 04-11-2020

Administrationen gennemgik baggrunden for evalueringen af projektansøgninger til puljen, jf. bilag 1 og 2. Udvalg for Regional Udvikling drøftede på denne baggrund ansøgningerne, herunder den geografiske fordeling i 2020 sammenholdt med den geografiske fordeling i 2019.

Udvalget besluttede på denne baggrund at indstille støtte til projekt nr. 1,3,4,8. Administrationen bemyndiges til at gå i dialog med ansøgerne om tilpasning af projekternes aktiviteter og budgetter, i det omfang det er nødvendigt. Udvalgets konkrete indstillinger fremgår af bilag 5.

Udvalget godkendte samtidig indstillingen om justeringen af den økonomiske ramme.Indstilling

Udvalg for Regional Udvikling indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. Godkender støtte til projekt nr. 1,3,4,8. Administrationen bemyndiges til at gå i dialog med ansøgerne om tilpasning af projekternes aktiviteter og budgetter, i det omfang det er nødvendigt. Udvalgets konkrete indstillinger fremgår af bilag 5.

     

  2. Godkender at tilføre puljen på 700.000 kr. uforbrugte momsmidler på 34.000 kr., så der i alt udmøntes 734.000. kr.


Forretningsudvalget 16-11-2020
Forretningsudvalget traf på mødet den 16. november 2021 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

DF tog forbehold for endelig stillingtagen.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 24. november 2020 følgende beslutning:

Projekterne 1, 3 og 4 blev godkendt af et samlet Regionsråd.

Et flertal i Regionsrådet godkendte projekt nr. 8.

Et mindretal bestående af DF kunne ikke godkende støtte til projekt nr 8, idet partiet ikke fandt, at projekt 8 er tilstrækkelig stedbundent til den nordjyske sundhedssektor.

Thomas Hav og Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.Bilag 1. Oversigt over ansøgninger til Kultur og Sundhedspuljen 2020vers2
Bilag 2. Beskrivelse og vurdering af ansøgninger til Kultur og Sundhedspulje
Bilag 3. Vejledning til Region Nordjyllands Kultur og Sundhedspulje 2020
Bilag 4. Notat om inhabilitet
Bilag 5. Indstilling fra URU til støtte - Kultur og Sundhedspuljen 2020.pdf