Tilbage til oversigt

Regionsrådet
24-11-2020 13:00

Udskriv

8. Godkendelse - Nordjysk Socialaftale 2021-2022

Journalnr. 2019-053472

Resumé

De nordjyske kommuner har sammen med Region Nordjylland ansvaret for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland. Som del heraf udarbejdes Nordjysk Socialaftale, som sætter den politiske retning for samarbejdet på det specialiserede socialområde i Nordjylland.

Socialaftalen forelægges de nordjyske byråd og Regionsrådet til godkendelse.Sagsfremstilling

Nordjysk Socialaftale er en politisk strategi, som dels fastsætter spillereglerne for køb og salg af pladser og dels sætter retningen for det fælleskommunale samarbejde – og samarbejdet med Region Nordjylland - på det specialiserede socialområde i Nordjylland.

Socialaftalen er udarbejdet af Den Administrative Styregruppe på Socialområdet (DAS) i tæt samspil med borgere, brugerorganisationer, politikere, fagfolk og embedsmænd. Samarbejdet med og inddragelsen af de mange parter sikrer, at Nordjysk Socialaftale sætter fokus på de mest relevante problemstillinger og udviklingsområder.

Udkast til Nordjysk Socialaftale 2021-22 er vedlagt som bilag. Den findes desuden sammen med bilag på dette link: Nordjysk Socialaftale inkl. bilag.

Fokusområder

Med Nordjysk Socialaftale 2021-2022 har de nordjyske kommuner og regionen udpeget en vision, som skal sætte retningen for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Ligesom i den nuværende socialaftale, vil visionen for Nordjysk Socialaftale 2021-2022 have fokus på egenmestring.

Egenmestring er valgt som vision for at sætte fokus på, at alle borgere skal have mulighed og redskaber til at kunne mestre så meget af deres eget liv som muligt. Øget egenmestring med fokus på den enkelte borgers behov og ressourcer kan give borgeren øget frihed, livskvalitet og selvbestemmelse. Visionen udmøntes gennem tre fokusområder:

Fokusområde 1: Sammen om en stærk socialpsykiatri

Dette fokusområde handler om stigningen i borgere med psykiske vanskeligheder, som modtager ydelser fra det specialiserede socialområde, og sætter fokus på kompetencer og indsatser indenfor området.

Fokusområde 2: Den gode alderdom

Dette fokusområde handler om borgere med udviklingshæmning, som får demens, og sætter fokus på hvordan vi kan sikre fælles kompetence og tværfaglighed samt skabe de bedst mulige løsninger til borgernes behov.

Fokusområde 3: Effektive og vidensbaserede løsninger

Dette fokusområde har fokus på, hvordan de rette incitamenter kan skabe indsatser, hvor der i endnu højere grad er fokus på både borgerens behov og progression. Fokusområdet sætter fokus på, hvordan vi kan samarbejde om udvikling og vidensdeling af effektive indsatser, arbejdsgange og samarbejder.

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel

Kommunerne og regionen har i regi af Nordjysk Socialaftale løbende fokus på, om der er det rigtige udbud af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet hermed er at sikre, at der til stadighed er de nødvendige tilbud til såvel brede målgrupper som små målgrupper med komplekse udfordringer.

På baggrund af afdækninger af området foretaget i 2020 vurderes det, at der overordnet er god sammenhæng mellem efterspørgsel og det samlede udbud af pladser og indsatser på det specialiserede so­cial- og specialundervisningsområde. Kommunerne og regionen er dog enige om, at det skal un­dersøges nærmere, hvordan man kan styrke indsatsen til børn og unge med svært selv­skadende adfærd. Der er derfor sat gang i et arbejde om dette.

I regi af KL er der fokus på de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. Fokus er på sammenhængen mellem udbud/efterspørgsel for de tilbud, som der er helt eller delvis objektiv finansiering på. Her er der enkelte tilbud, som er udfordret i forhold til bæredygtighed, herunder det regionale Aktivitets- og Botilbud – CDH. Der er derfor sat gang i initiativer, der skal afhjælpe udfordringerne.

Det forstærkede samarbejde

Med det forstærkede samarbejde har de nordjyske kommuner og regionen et særligt fokus på udvalgte unikke tilbud. Den faglige følgegruppe for de unikke tilbud – Ekspertpanelet – har indstillet, at to af tilbuddene kommer i nødsporet, da de er udfordret i forhold til bæredygtighed. DAS har fulgt indstillingen, hvorfor Birken (Aalborg Kommune) og Specialbørnehjemmene, afdeling Kvisten (Region Nordjylland) er sat i nødsporet. I forlængelse af dette vil der blive nedsat arbejdsgrupper, som skal komme med forslag til, hvordan vi kan sikre, at der fortsat vil være indsatser til de pågældende målgrupper.

Centrale udmeldinger

Socialstyrelsen har udsendt tre centrale udmeldinger i 2019 og 2020, som de nordjyske kommuner afrapporterer på i forbindelse med Nordjysk Socialaftale.

En central udmelding udsendes, når Socialstyrelsen er bekymret for udbuddet af tilbud til små og komplekse målgrupper. De tre målgrupper er:

De nordjyske kommuner har i samarbejde med Region Nordjylland udarbejdet afrapporteringer på de tre målgrupper som svar til Socialstyrelsens Centrale Udmeldinger. Afrapporteringerne er vedlagt som bilag til Nordjysk Socialaftale.

De nordjyske kommuner vurderer overordnet, at der er tilstrækkeligt udbud af tilbud til de nævnte målgrupper i Nordjylland, men at der kan være behov for at undersøge muligheden for et nyt tilbud i Vestdanmark, som kan tilbyde sikrede pladser til borgere med udviklingshæmning og dom. Dog med en opmærksomhed på, at den samlede kapacitet af pladser på landsplan skal matche det nødvendige udbud af pladser.

Styringsaftalen

Styringsaftalen definerer rammerne for køb og salg af indsatser til borgere med et handicap eller sociale udfordringer. Styringsaftalen er blevet revideret i 2020, og der er bl.a. givet flere muligheder for at oprette nye tilbud under særlige vilkår, fx objektiv finansiering i opstartsårene, lavere belægningsprocent eller kollektiv underskudsdækning.

De nye vilkår skal ses som et instrument til at kunne etablere tilbud til små målgrupper. Før en driftsherre kan etablere tilbud på særlige vilkår kræver det godkendelse i DAS. Her er det op til den enkelte kommune, om man ønsker at være en del af de særlige vilkår for tilbuddet.

Kommunikation og dialog

Socialudvalget 23-10-2020

Socialudvalget drøftede aftalen. Udvalget bakker op om aftalen i dens nuværende form. 

Der blev hejst et flag for fortsat at huske beskæftigelses-/ aktivitetsindsatsen, selv om den ikke længere er et fokusområde.

Derudover rettede man fokus på, at man som regional driftsherre skal være interesseret i udviklingen på det private marked, med henblik på at kunne konkurrere og tilpasse sig efterspørgslen.

Endelig udtrykte udvalget ønske om yderligere/hyppigere mulighed for drøftelse og input til fremtidige aftaler.

Socialudvalget godkendte indstillingen og indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender Nordjysk Socialaftale.Indstilling

Socialudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. Godkender Nordjysk Socialaftale 2021-2022


 Forretningsudvalget 16-11-2020
Forretningsudvalget traf på mødet den 16. november 2021 følgende beslutning:

Forretningsudvalget godkendte indstillingen.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 24. november 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Thomas Hav deltog ikke i sagens behandling.Nordjysk Socialaftale 2021-2022_udkast til politisk godkendelse