Tilbage til oversigt

Regionsrådet
22-12-2020 13:00

Udskriv

8. Beslutning - Forslag til udmøntning af restbeløb for Klimabudget 2020

Journalnr. 2019-048832

Resumé

Administrationen har udarbejdet et samlet forslag til udmøntning af restmidlerne for budget 2020. Restmidlerne fordeler sig på allerede disponeret midler samt forslag til disponering af de resterende og tilkomne restmidler.

Regionsrådet amodes om at godkende forslaget til udmøntning af restmidlerne på Klimabudget 2020.Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget indstillede på sit møde den 23. september, at restbeløbet for Klimabudget 2020, som på daværende tidspunkt var opgjort til 1.650.000 kr. udmøntes med 360.000 kr. til tekniske undersøgelser ifm. ladestandere og bilpark samt 490.000 kr. til fremme af biodiversitet.

Det resterende beløb på 800.000 kr. ønskede udvalget disponeret til at styrke indsatsen med de lokale klimahandlingsplaner, herunder arbejdet med kvantitative effektmål.

Kontraktafklaring og slutafregning på forskellige indsatser samt forskydninger i budgetposter har siden resulteret i yderligere restmidler på 444.000 kr.

Således er de samlede restmidler på klimabudgettet for 2020 på 2.094.000 kr. som foreslås disponeret således (se nærmere i bilag):

I vedlagte bilag 1 er en samlet fremstilling af forslag til udmøntning af restmidlerne.Kommunikation og dialog

Klima- og Miljøudvalget den 30. november 2020:

Stillingtagen til delelementet om Naturmødet blev udskudt til KMU's møde den 16. december 2020.

Der var flertal i udvalget for de øvrige forslag.

Mindretallenes synspunkter fordelte sig således:

Susanne Flydtkjær, Erik Harbo og Jørgen Hammer kunne ikke tilslutte sig projektet om udarbejdelse af en business case om  genbrug af hospitalsudstyr.

Jørgen Rørbæk fandt, at tilbuddet om besøg af en miljøkonsulent til gennemgang af de lokale klimaplaner, skulle ændres til et krav om besøg af en konsulent.

Jørgen Hansen deltog ikke i sagens behandling.Indstilling

Et flertal i Klima- og Miljøudvalget indstiller til Forretningsudvalget og Regionsrådet, at:

  1. de samlede restmidler på 2.094.033 kr. på Regionens klimabudget 2020 udmøntes som beskrevet ovenfor (med undtagelse af Naturmødet, som behandles i særskilt punkt).


Forretningsudvalget 14-12-2020

Forretningsudvalget traf på mødet den 14. december 2020 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Susanne Flydtkjær kunne ikke tilslutte sig projektet om en business case om genbrug af hospitalsudstyr.

Administrationen undersøger, om det er muligt at gennemføre projektet om genbrug af hospitalsudstyr uden at bruge 100.000 kr til en business case.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt med følgende ændring:

Business casen på 100.000 til genbrug af hospitalsudstyr blev ikke godkendt. Det undersøges, om projektet kan gennemføres på anden vis.

Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling.Klimabudget 2020 - november 2020