Tilbage til oversigt

Regionsrådet
22-12-2020 13:00

Udskriv

16. Beslutning - Godkendelse af endeligt anlægsregnskab for udvidelse med 3 pladser på Hospice Vangen

Journalnr. 2015-012206

Resumé

Den selvejende institution Kamillianergårdens Hospice i Aalborg og Region Nordjylland havde igennem længere tid arbejdet for et nyt hospice med en udvidelse fra 12 til 15 sengepladser.

Administrationen har udarbejdet et endeligt anlægsregnskab for anlægsbevillingen, og det indstilles, at Regionsrådet tager orienteringen om salg af Kamillianergården, køb af grund på Studievej, samt deponeringsforpligtigelsen til efterretning samt godkender anlægsregnskabet.Sagsfremstilling

Den selvejende institution Kamillianergårdens Hospice i Aalborg og Region Nordjylland havde igennem længere tid arbejdet for et nyt hospice med en udvidelse fra 12 til 15 sengepladser. Det blev besluttet, at det nye Hospice Vangen skulle opføres som en OPP-konstruktion (offentlig-privat partnerskab).

Der har i 2017 været et OPP-udbud og på Forretningsudvalgsmødet den 11. december 2017 blev det besluttet, at TRIGON A/S antages som OPP-kontraktleverandør til opførelse og drift af det nye Hospice Vangen i Nørresundby.

TRIGON A/S (OPP-selskabet) har finansieret byggeriet og står for driften af bygningen og installationer samt et aftalt niveau for vedligehold af bygningen i OPP-perioden indtil år 2044. Grunden er anskaffet af Region Nordjylland og stilles til rådighed for OPP-leverandøren i aftaleperioden.

Salget af hospicet på Kastetvej i Aalborg, køb af grund på Studievej i Nørresundby samt indgåelse af OPP-projektet er del af en samlet pakke og aftalekompleks for at sikre et nyt hospice med 15 pladser i moderne bygninger, rammer og omgivelser. 

Salg af Kamillianergården og køb af grund på Studievej

Det var en forudsætning for det nye Hospice Vangen, at Kamillianergårdens Hospice skulle sælges. Forretningsudvalget har på deres møde den 10. oktober 2016 givet en bemyndigelse til administrationen om at købe grunden på Studievej samt at sælge bygningerne på Kastetvej.

Salget af Kamillianergården gav en indtægt på 27,16 mio. kr. og der er sket en indfrielse af lånet i ejendommen på 18,02 mio. kr. Der er til nybyggeriet af Hospice Vangen købt en grund på Studievej i Nørresundby til 5,02 mio.kr. Nettoresultatet er på den baggrund på 4,12 mio. kr. som er tilført Regionskassen.

Vedlagt som bilag oversigt over salg af Kamillianergården og køb af grund på Studievej.

Deponeringsforpligtigelse

Som det fremgår under Økonomi, er anlægsudgiften til opførelsen af Hospice Vangen på 53,46 mio. kr. Der blev i 2016 søgt om en deponeringsfritagelse på 39,4 mio. kr. Fra Ministeriets side blev der den 19. september 2016 givet en fritagelse på 34,4 mio. kr. Den regionale deponering er på den baggrund 19,06 mio. kr.

Anlægsbevilling på 3,5 mio. kr.

Region Nordjylland har ved vedtagelsen af anlægsbudget 2016 bevilget 3,5 mio. kr. til ombygninger af Kamillianergårdens Hospice. Det blev politisk besluttet af Regionsrådet den 25. oktober 2016, at etablere et nyt hospice som en OPP-løsning og anvende anlægsbevillingen hertil.

Der er udover anlægsbevillingen modtaget et anlægstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse på 1,5 mio. kr. øremærket til udvidelsen af antallet af sengepladser fra 12 til 15 samt en egenfinansiering fra Hospice Vangen på 1,85 mio. kr.

Der har været en række udgifter forbundet ved OPP-udbuddet i planlægningsfasen til rådgivningsydelser, yderligere inventar og udstyr samt tilkøb til bygningen.

Anlægsregnskabet udviser et mindre forbrug på 0,009 mio. kr. Regnskabet er vedlagt som bilag.Økonomi

Anlægsregnskabet er revideret af BDO – den uafhængige revisors erklæring - som konkluderer, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Revisorerklæring er vedlagt som bilag.

Som beskrevet i sagsfremstillingen, er deponeringen på 19,06 mio. kr., jf. nedenstående oversigt:

Endelig deponeringsopgørelse for Hospice Vangen

 

Anlægsomkostninger

53,46 mio. kr.

- Deponeringsfritagelse

34,40 mio. kr.

I alt

19,06 mio. kr.

Regionens likviditet båndlægges med 19,06 mio. kr., mens der frigives 1/25 del af beløbet om året (0,762 mio. kr.).Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. Tager orienteringen om salg af Kamillianergården, køb af grund på Studievej samt deponeringsforpligtigelsen til efterretning
  2. Godkender anlægsregnskabet.


Forretningsudvalget 14-12-2020

 Forretningsudvalget traf på mødet den 14. december 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt. 

Mogens Nørgård var inhabil og deltog ikke i sagens behandling af dén grund.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Mogens Nørgård var inhabil og deltog ikke i sagen af dén grund.Anlægsregnskab Hospice Vangen 2020