Tilbage til oversigt

Regionsrådet
22-12-2020 13:00

Udskriv

12. Beslutning - støtte til projektforslag under Teknologipagten

Journalnr. 2018-037133

Resumé

Den Nordjyske Teknologipagt udmøntes i 2020 gennem en lukket og en åben ansøgningsrunde. Den samlede økonomiske ramme på 5,365 mio. kr.

I den lukkede runde foreligger to projekter til endelig behandling: Universitarium, der søger 1,125 mio. kr. til en reformuleret version og Fremkom 4, der søger 0,500 mio. kr. Begge projekter er tidligere blevet drøftet i udvalget, hvor det besluttedes at arbejde videre med en konkretisering af ansøgningerne, herunder projekternes medfinansiering. Resultatet heraf foreligger nu. 

Til den åbne ansøgningsrunde var der ansøgningsfrist til Teknologipagten den 19. oktober, og der indkom 11 ansøgninger fordelt på de fire fokusområder. I den åbne runde er der en finansiel ramme til rådighed på i alt 3,740 mio. kr. Sagsfremstilling

Den Nordjyske Teknologipagt blev godkendt i Regionsrådet den 24. september 2019. Rammerne for udmøntning i 2020 blev godkendt af Regionsrådet den 29. september 2020.

Lukket ansøgningsrunde

Udvalget for Regional Udvikling har tidligere i september måned behandlet to indsatser under den lukkede ansøgningsrunde; Universitarium og FREMKOM 4 analysen. Nedenfor beskrives kort de tilpasninger, som projekterne har gennemgået.

Universitarium

Udvalget godkendte projektet til støtte på 1.125.000 kr. d.19. august, men grundet COVID-19 restriktioner kunne projektet ikke gennemføres i sin oprindelige form. Ansøger har derfor genfremsendt en redigeret ansøgning, hvor indholdet og aktiviteterne er mere digitale og "corona-venlige". Projektets nye navn er ”Universitarium – Strømby”.

Projektet vil skabe en LEGO-by, ”Strømby”, med huse, biler, skoler, fabrikker, vindmøller og sol – en miniatureby, som det kendes fra modeltogbaner. Denne by har mekaniske og elektriske dele således, at vindmøllen kan dreje, solen skinne, lyset kan tændes og slukkes i husene. Hele byen er indpakket i en glasmontre. Den interaktive modelby er en del af et mobilspil. Der udvikles en app til anvendelsen af den fysiske udstillingsmodel, som kommer til at stå på nordjyske biblioteker. Appen kan styre modellen og strømforsyningen i byen (se bilag 1).

Universitarium - Strømby har gentænkt Universitarium-konceptet i en digital udgave, der kan komme ud til mange, selv under Covid-19 restriktioner, og giver mulighed for at børn og familier kan eksperimentere med naturvidenskab. Strømby har samme budget som oprindeligt og indstilles fortsat til støtte.

Fremkom 4

Analyse af fremtidens kompetencebehov genfremstilles med fornyet finansiering. Fremkom analyserne er strategiske analyser af kompetencebehov 5 år frem i tiden i Nordjylland. Der er tidligere lavet tre Fremkom analyser, hvor den første udkom i 2008. Region Nordjylland har været tovholder på alle analyserne. Se mere på www.fremkom.dk.

Udvalget besluttede på sit møde den 30. september at afsætte 500.000 kr. til Fremkom 4 under forudsætning af uddannelsesinstitutionernes bekræftede deres medfinansiering, hvilket foreligger nu (se bilag 2). De uddannelsesinstitutioner, som medfinansierer analysen oplyser, at de bevilgede beløb til analysen er hvad de pt. har økonomisk overskud til at bidrage med, da de finansielt er meget presset grundet COVID-19. Dette gælder særligt ift. faldende indtægter fra fx kursus- og efter/videreuddannelsesaktiviteter, elevfrafald og aflyste brobygningsaktiviteter. 

Åben ansøgningsrunde

Ved ansøgningsfristen til Teknologipagten 2020 blev der indsendt 11 ansøgninger fra de nordjyske uddannelsesinstitutioner.  Ansøgningerne retter sig mod teknologipagtens indsatsområder som er: De potentielle STEM'erePiger og kvinder i STEMSTEM-kompetencer målrettet nordjyske virksomheders behov og STEM-kompetencer til alle

Den samlede ansøgerkreds er ligeligt fordelt mellem de gymnasiale uddannelser, erhvervsskolerne samt Aalborg Universitet – angiveligt fordi indsatsområderne appellerer til hele uddannelseskæden, både ift. elever og undervisere.

Flere af projekterne har i denne runde valgt at inddrage andre uddannelsesinstitutioner (herunder også folkeskoler), kommuner og virksomheder som projektpartnere. Det gælder for ni ud af elleve projekter. Det vidner om, at problemstillingen omkring manglen på STEM-kompetencer ikke kan løses alene af den enkelte uddannelsesinstitution, men kræver samarbejde, både på tværs af uddannelsesniveau og geografi. 

De 11 ansøgninger fordeler sig således over 4 indsatsområder:

 • De potentielle STEM'ere: 7 ansøgninger
 • Piger og kvinder i STEM: 1 ansøgning
 • STEM-kompetencer målrettet nordjyske virksomheders behov: 2 ansøgninger
 • STEM-kompetencer til alle: 1 ansøgning
 • Det mest ansøgte indsatsområde er "De potentielle STEM''ere, hvor fokus er på at motivere, inspirere og styrke interessen for STEM uddannelserne allerede i en tidlig alder. Det er vigtigt, at der skabes en rød tråd i fortællingen og forståelsen af STEM gennem hele uddannelsessystemet - fra folkeskole til ungdomsuddannelse og til de videregående uddannelser. Derfor arbejder flere af projekterne netop med overgangene mellem uddannelsesniveauer, således at de unge ikke fravælger en STEM-uddannelse, fordi det lyder for "svært" eller for nørdet.

  Et af de temaer, som har været i fokus i en række af ansøgningerne, er læring og erfaring fra Corona nedlukningen i foråret. Temaet var en supplerende mulighed til de fire ovenstående indsatsområder, og fire projekter har skrevet sig ind under dette tema. Det har dog været den administrative styregruppes vurdering, at de fire projekter ikke havde tilstrækkeligt med samarbejde med de øvrige ungdomsuddannelser i regionen og på den måde ikke havde nok geografisk spredning. Derfor har styregruppen foreslået, at disse fire projekter indstilles til afslag.

  Der indstilles således 3 projekter til støtte:

  Der søges i alt om ca. 9,7 mio.kr. for de 11 ansøgninger. Udvalget anmodes derfor om at drøfte ansøgningerne til den åbne runde og prioritere, hvilke der skal indstilles til støtte inden for den økonomiske ramme på 3,740 mio. kr. som er tilgængelige for Teknologipagtens åbne runde 2020, jf. økonomiafsnittet.

  På udvalgsmødet den 9. december vil administrationen kort redegøre for prioriteringen af hvert projekt (Bilag 4).  Økonomi

  Regionsrådet har tidligere besluttet en finansiel ramme til teknologipagten på 5 mio. kr. i år 2020. Hertil skal lægges ikke-forbrugte midler og tilbageløb, således at den samlede ramme er på 5,365 mio. kr.

  Den samlede ramme udmøntes i 2020 gennem en lukket og en åben ansøgningsrunde. I den lukkede runde er der en finansiel ramme til rådighed på 1,625 mio. kr. I den åbne ansøgningsrunde er der en finansiel ramme til rådighed på i alt 3,740 mio. kr.   Kommunikation og dialog

  Udvalg for Regional Udvikling den 9. december 2020:

  Udvalget indstiller projekterne Universitarium og FREMKOM fra den lukkede ansøgningsrunde.

  Udvalget indstiller projekterne nr. 2, 3 og 5 til støtte fra den åbne ansøgningsrunde.  Indstilling

  Udvalget for Regional Udvikling indstiller overfor Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. Udvalget indstiller projekterne Universitarium og FREMKOM fra den lukkede ansøgningsrunde.
  2. Udvalget indstiller projekterne nr. 2, 3 og 5 til støtte fra den åbne ansøgningsrunde.

   

     Forretningsudvalget 14-12-2020
  Forretningsudvalget traf på mødet den 14. december 2020 følgende beslutning:

  Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

  Et mindretal bestående af DF ønskede ikke at foranalysere et Bæredygtighedsakademi (projekt 2) for 300.000 kr. i det projektet er ukonkret udformet og ikke nødvendigvis STEM-formålstjenlig i forhold til alternativer som Maritim Student (4), Epidemilogi (7) og robotter i gymnasiet (10).  Referat

  Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

  Et flertal i Regionsrådet godkendte indstillingen.

  Et mindretal bestående af DF ønskede ikke at foranalysere et Bæredygtighedsakademi (projekt 2) for 300.000 kr. i det projektet er ukonkret udformet og ikke nødvendigvis STEM-formålstjenlig i forhold til alternativer som Maritim Student (4), Epidemilogi (7) og robotter i gymnasiet (10).

  Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling  Bilag 1 - Universitarium Strømby
  Bilag 2 - Fremkom 4
  Bilag 3 - Projektoversigt
  Bilag 4 - Projektansøgninger