Tilbage til oversigt

Regionsrådet
22-12-2020 13:00

Udskriv

22. Beslutning - Anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. til etablering af køle, fryse- og varmerum på Nyt Aalborg Universitetshospital

Journalnr. 2011-117193

Resumé

Der er behov for meddelelse af en anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. til etablering af køle, fryse- og varmerum på Nyt Aalborg Universitetshospital.

Regionsrådet anmodes om at godkende, at der frigives en anlægsbevilling på 4,4 mio. kr.Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med planlægningen og udførelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital løbende meddelt anlægsbevillinger til projektets delelementer, og projektet er nu kommet til et stade, hvor der er behov for indkøb af inventar og udstyr for at sikre den rette bygge- og færdiggørelsestakt.

Indkøbet af inventar og udstyr sker i henhold til en fastlagt tidsplan og i overensstemmelse med rumdatabasen for NAU, som angiver inventar, udstyr samt alle tekniske installationer for samtlige 6.500 rum.

Der er behov for etablering af 28 kølerum og 5 frostrum, køl til køkkenudstyr til brug for de kliniske afdelinger i behandlingsbygningen samt centralkøkkenet på Øst-matriklen. Herudover er der behov for etablering af et varmerum til brug for klinisk mikrobiologi til dyrkning af prøver.

Udbuddet omfatter indkøb af isoleret køle- og fryserumselementer med tilhørende kompressoranlæg, fordampere, styring og dørautomatik, herunder opbygning af panelvægge, døre og gulve, udførelse af rørsystemer, fabrikation af anlæg og panelvægge samt levering, installation og idriftsættelse.

Der er valgt ét udbud af køle, fryse- og varmerum, da de teknisk har en sammenhæng med hinanden og leverandørerne ser en synergi i, at det udbydes som én samlet pakke. Uanset om det er et frost-, køle- eller varmerum anvendes der præfremstillede kølerumselementer med isolering mellem to hårde yderoverflader. Herudover anvendes der de samme type kompressorer, der skaber nedkølingen til enten køl eller frost.  Varmerummet er opbygget i de samme elementer som køl/frys, men med en varmekilde der sikrer, at rummet har en temperatur på omkring 37 grader.

På Regionsrådsmødet den 23. juni 2020 blev der meddelt en anlægsbevilling på 11,5 mio. kr. til etablering af køle, fryse- og varmerum på Nyt Aalborg Universitetshospital.

Der har nu været afholdt udbud af indkøbet, og ved 1. udbudsrunde blev der ikke modtaget tilbud, og ved genudbuddet kom der alene ét tilbud. Der har været interesse for udbudsmaterialet fra 5-6 interesserede, men interessen har ikke resulteret i mere end ét tilbud.

Indkøbet er blevet dyrere end forudsat, og på den baggrund er der behov for en bevilling på 4,4 mio. kr., således at den samlede bevilling er på 15,9 mio. kr. til indkøbet.

Det er af afgørende betydning for færdiggørelse af byggeriet, at leverandørvalg foretages på nuværende tidspunkt, da installationstekniske forhold skal koordineres med leverandøren med henblik på, at delelementer af leverancen kan monteres primo 2021.Økonomi

Der er behov for meddelelse af en bevilling på 4,4 mio. kr., således den samlede bevilling er på 15,9 mio. kr.

Bevillingen består af meddelelsen af anlægsbevillingen fra Regionsrådsmødet den 23. juni 2020 på 11,5 mio. kr. og af denne anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. Udgiften fordeles efter de godkendte fordelingsnøgler for Nyt Aalborg Universitetshospital, jf. nedenstående skema:

 

Anlægs-bevilling

RR 23. juni 2020

Anlægs

bevilling

Samlet anlægs-

bevilling

NAU (Behandlingsbygning)

 

4,00 mio. kr.

 

2,20 mio. kr.

 

6,20 mio. kr.

NAU IT, apparatur og inventar

 

3,15 mio. kr.

 

0,70 mio. kr.

 

3,85 mio. kr.

Udvidet Serviceby (apparatur og inventar)

 

4,35 mio. kr.

 

1,50 mio. kr.

 

5,85 mio. kr.

I alt

11,50 mio. kr.

4,40 mio. kr.

15,90 mio. kr.Kommunikation og dialog

Sagen har været behandlet på møde den 30. november 2020 i den Politiske Følgegruppe, der støttede indstillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender:

1. At der meddeles en anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. til etablering af køle, fryse- og varmerum på Nyt Aalborg Universitetshospital.Forretningsudvalget 14-12-2020
Forretningsudvalget traf på mødet den 14. december 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt. Referat

Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling.