Tilbage til oversigt

Regionsrådet
22-12-2020 13:00

Udskriv

3. Godkendelse - Oprettelse af klinik for senfølger efter COVID-19

Journalnr. 2020-037157

Resumé

I forlængelse af COVID-19 pandemien, er det observeret, at et udsnit af de smittede patienter har et længere sygdomsforløb med uforklarlige symptomer. Noget, som vurderes at være senfølger.

Sundhedsstyrelsen kom 3. november 2020 med en række anbefalinger, som betyder, at der skal etableres senfølgeklinikker i regionerne med fokus på de mest komplicerede forløb. Der anmodes om Forretningsudvalgets godkendelse af etablering af en klinik og den tilhørende økonomi.Sagsfremstilling

Efter den første bølge af COVID-19 blev det klart at et antal af de smittede og især de, som har været indlagt, døjer med en række uforklarlige sygdomssymptomer - såkaldte senfølger. Det estimeres fra Sundhedsstyrelsen (SST) at ca. 5 % af patienterne, som får COVID-19, rammes af senfølger. Tallet er dog stadig forbundet med en vis usikkerhed.

Omfanget af senfølger i befolkningen er endnu ikke klarlagt men for at sikre en hurtig og systematisk behandling, har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en række anbefalinger, som blev udgivet 3. november. Danske Regioner har aftalt med staten, at der skal oprettes klinikker senest fra 1. januar 2021. 

Af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fremgår, at henvisninger sker via praktiserende læge uanset, om der henvises til kommunalt genoptræningstilbud eller til senfølgeklinikken i regionen.

I Region Nordjylland planlægges der oprettet en klinik for senfølger efter COVID-19 Aalborg Universitetshospital, Klinik Anæstesi, Børn, Kredsløb og Kvinder. I praksis vil varetagelsen ske mellem særligt de internt medicinske specialer i Infektionsmedicin og Lungemedicin.

Nedenstående forslag til etablering er dimensioneret ud fra et behov for ca. 600 patienter. Aktuelt venter 300 patienter på en videre udredning for senfølger.

Etablering

Klinikken påtænkes etableret på Aalborg Universitetshospital indenfor specialerne intern medicin lungemedicin og infektionsmedicin, dog vil øvrige funktioner som eksempelvis terapien også skulle bidrage ind i klinikken. Der er på Regionshospital Nordjylland ansat infektionsmediciner, som skal tænkes ind i løsningen af opgaven.

Alle henvisninger går til lungemedicin på Aalborg Universitetshospital. Herefter visiteres til hhv. lungemedicinsk eller infektionsmedicinsk forløb efter symptomer. Det skal afklares i hvilket omfang, der kan anvendes video i forbindelse med visitationen af patienterne.

For Lungemedicinsk post-COVID-19 vurderes det, at hospitalet har brug for et rum + Udvidet lungefunktionsrummet i Medicinsk Ambulatorium i Hobro. Dette berammet til en dag om ugen. Indenfor 6 måneder planlægges anvendelse af ét rum yderligere om måneden i Aalborg til opfølgning.

For Infektionsmedicinsk post-COVID vurderes det, at hospitalet kan opstarte indenfor eksisterende rammer med mulighed for daglig vurdering af patienter med COVID senfølger i ambulatorium. Det ovenstående er det initiale behov, men hvis der skulle komme mange flere patienter end forventet, kan det være nødvendigt at finde yderligere lokaler.

Økonomi

Tilbuddet estimeres at have behov den følgende bemanding:

Dette giver en samlet direkte udgift til aktivitet i senfølgeklinik på 2.090.000

Det ovenstående er eksklusive diagnostisk aktivitet i andre specialer. Særligt indenfor det radiologiske speciale med brug af CT-scanning af Thorax og MR-scanning vil der komme et yderligere træk. Det er samtidigt også på dette område Region Nordjylland har den væsentligste kapacitetsudfordring.

Det anslås, at udgiften til supplerende diagnostisk aktivitet i øvrige specialer kan være op til 20-25 % i form af scanninger, undersøgelser og tests.

Dette bringer udgiften på estimeret ca. 2,590 mio. årligt for udredning og afklaring af patienter. Tallet er dog behæftet med en vis usikkerhed, idet omfanget af senfølger ikke er tilstrækkeligt kendt.

En aktuel status på etablering hos de øvrige regioner viser meget store forskelle i estimater på udgifter til patientforløbene og på baggrund af kompleksiteten i forløbene, kan der blive behov for at justere på økonomien i tilbuddet. Det anbefales derfor, at tilbuddet etableres med mulighed for en justering sommeren 2021.

Tidsperspektiv

Åbning for henvisning vil kunne etableres hurtigt. Det vurderes, at en åbning for henvisning mandag i uge 48 og bookninger fra uge 50 er mulig. Det er dog udmeldt fra Danske Regioner, at tilbuddet om klinikker for senfølger iværksættes fra 1. januar 2021.Økonomi

Region Nordjylland forudsætter, at finansiering sker fra den nationale COVID 19 konto.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

  1. Godkender etablering af Klinik for Senfølger efter COVID-19 på Aalborg Universitetshospital.
  2. Sender sagen til orientering for Regionsrådet.


Forretningsudvalget 30-11-2020
Forretningsudvalget traf på mødet den 30. november 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Venstre, Enhedslisten og Dansk Folkeparti noterer sig, at der er tale om en opgave, som hver region skal påtage sig.

Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti noterer sig, at der er tale om en opgave, som hver region skal påtage sig.

Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling.Anbefalinger-for-senfoelger-efter-covid