Tilbage til oversigt

Regionsrådet
22-12-2020 13:00

Udskriv

5. Godkendelse - Praksisplan for fysioterapi

Journalnr. 2019-050715

Resumé

Udkast til Praksisplan på fysioterapiområdet har været i høring og er efterfølgende blevet behandlet i Samarbejdsudvalg for fysioterapi.

Praksisplan for fysioterapi har været i Akut- og Praksisudvalget den 10. november 2020.

Regionsrådet anmodes om at godkende endelig udgave af praksisplanen.Sagsfremstilling

I henhold til Overenskomsterne om almindelig fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi udarbejder regionen og kommunerne i regionen en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen. Praksisplanen danner grundlag for beslutninger om overenskomstmæssige forhold. Der udarbejdes en praksisplan én gang i hver valgperiode. Praksisplanen er gældende, indtil en ny godkendes.

Praksisplanen for Fysioterapi skal være med til at understøtte, at fysioterapeuterne fortsat kan tilbyde en høj kvalitet i behandlingen og samtidig indgå i et nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

Udkastet til ny Praksisplan på fysioterapiområdet (bilag 1), som Forretningsudvalget tidligere har drøftet, har været i høring i perioden 13. maj til 31. august 2020.

Praksisplanen har været sendt i høring ved følgende parter:

Administrationen har modtaget høringssvar fra samtlige kommuner, Region Nordjylland, Danske Fysioterapeuter og Patientinddragelsesudvalget. Alle høringssvar fremgår af bilag 2.

Administrationen har udarbejdet vedhæftede høringsnotat, som samler hovedpunkterne i de indkomne høringssvar samt administrationens bemærkninger hertil (bilag 3).

De indkomne høringssvar og høringsnotatet blev drøftet i Samarbejdsudvalg for fysioterapi den 24. september 2020. Samarbejdsudvalget besluttede på baggrund af udvalgets drøftelse, at der foretages en række mindre ændringer i forhold til det udkast, der blev sendt i høring. Ændringnerne fremgår af bilag 4.

Praksisplan for fysioterapi forventes endeligt godkendt af Regionsrådet den 24. november 2020 og kommunalbestyrelserne i januar 2021.Kommunikation og dialog

Akut- og Praksisudvalget traf følgende beslutning på møde den 10. november:

Indstillingen blev godkendt.

Anny Winther ønskede ført til protokols, at der skabes sammenhæng mellem kapacitet og aktivitet på fysioterapeutområdet af hensyn til borgerne, hvilket kan sikres ved fleksibilitet, eksempelvis ved flytning eller udvidelse af kapaciteten.Indstilling

Akut- og Praksisudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. Godkender endelig udgave af praksisplan for fysioterapi. 
Forretningsudvalget 30-11-2020
Forretningsudvalget traf på mødet den 30. november 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Venstre ønskede ført til protokols, at der skabes sammenhæng mellem kapacitet og aktivitet på fysioterapeutområdet af hensyn til borgerne, hvilket kan sikres ved fleksibilitet, eksempelvis ved flytning eller udvidelse af kapaciteten.

Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling.Praksisplan for fysioterapi
Høringsnotat vedr. Praksisplan for fysioterapi
Høringssvar til Praksisplan for fysioterapi
Ændringer i praksisplan for fysioterapi