Tilbage til oversigt

Regionsrådet
22-12-2020 13:00

Udskriv

11. Godkendelse - revision af Kulturplan 2019-2022

Journalnr. 2018-002226

Resumé

Udkast til revideret Kulturplan 2019-2022 uddyber den Regionale Udviklingsstrategi med hensyn til indsatsområder og aktiviteter på kulturområdet. Hermed præsenteres forslag til revision af indsatsområder i 2019-2022 samt aktiviteter og budget for de sidste to år af perioden.Sagsfremstilling

Region Nordjyllands Kulturplan uddyber afsnittet om det attraktive og bæredygtige Nordjylland i den Regionale Udviklingsstrategi 2020-2023, “Mulighedernes Nordjylland”. Kulturplanen redegør mere detaljeret for, hvordan målene og indsatsområderne heri gribes an på kulturområdet. Herudover definerer den rammerne for brugen af Regionsrådets kulturmidler. Kulturplanen gælder for en 4-årig periode. Dog bliver den revideret efter de første to år, og samtidig fastlægges de konkrete aktiviteter og kulturbudgettet for de sidste to år.

Den 2. sep. 2020 blev ”Kulturens Visionsdag” afholdt med 100 deltagere fra det nordjyske kunst- og kulturliv og de nordjyske kommuner. Deltagerne havde mulighed for at komme med input til indholdet i kulturplanens indsatsområder for 2021 og 2022. Det blev en særdeles inspirerende dag for alle, som bekræftede den overordnede prioritering af indsatsområder i Kulturstrategien, dog med et gennemgående ønske om:

På baggrund af dialogen med det kulturelle og kommunale bagland har administrationen udarbejdet Udkast til revideret Kulturplan 2019-2022. Forslaget omfatter tre prioriterede indsatsområder:

  1. Kultur og Sundhed, indsatsområdet skal bidrage til at udvikle og iværksætte initiativer, som sætter kunst og kultur i samspil med sundhedsområdet og bygger videre på eksisterende erfaringer i Nordjylland.
  2. Partnerskaber og Netværk, indsatsområdet skal bidrage til at understøtte udviklingen af kulturelle netværk, partnerskaber, fælles platforme og samarbejde på tværs af geografi, kommunegrænser og kunstneriske genrer
  3. Kulturel udvikling, indsatsområdet skal bidrage til realisering af målene i den regionale udviklingsstrategi (RUS) om et attraktivt og bæredygtigt Nordjylland gennem støtte til udvikling af stedbundne kvaliteter og øget adgang til kunst og kultur. 

I udkastet foreslås en række aktiviteter på kulturområdet for perioden 2021-2022 og en fordeling af kulturbudgettet på disse poster.  Økonomi

Regionsrådet har oprindeligt afsat 5,1 mio. kr. til kulturbudgettet i 2020. Regionsrådet besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2021 at forhøje kulturbudgettet med 1 mio. kr. til i alt 6,1 mio. kr. Hertil kommer et beløb på ca.0,5 mio. kr. som følge af momsrefusion. Samlet set giver det et kulturbudget på 6,6 mio. kr. i 2021.

Forhøjelsen på 1 mio. kr. i budget 2021 sigter specielt på at fremme mindre kulturprojekter, fremme lokale kunstnere og styrke kulturaktiviteterne, som er hårdt ramt af den generelle COVID-19 tilbagegang inden for området. Det foreslås, at de ekstra midler udmøntes gennem en forhøjelse af den lille kulturpulje fra 0,5 mio. kr. til 1,5 mio. kr. Denne pulje er bred, fleksibel og administrativ prioriteret. Det foreslås, at den store kulturpulje udgør 1,4 mio. kr. Denne pulje er målrettet, åben udbudt og politisk prioriteret.

Herudover foreslås det at afsætte midler til Region Nordjyllands deltagelse i Kulturaftale Nordjylland "KulturKANten" 2021-24 (under udarbejdelse), Kulturmødet Mors og den Jyske Kunstfond. Endeligt foreslås en række aktiviteter, der understøtter netværksdannelse  og opbygning af viden på kulturområdet i Nordjylland. I bilaget findes en oversigt over, hvordan de foreslåede aktiviteter hver især bidrager til implementering af de tre indsatsområder.

Forslaget til kulturbudget for 2022 er endnu ikke vedtaget og denne plan er for 2022 betinget af Regionsrådets vedtagelse af det samlede budget for dette år.Kommunikation og dialog

Udvalg for Regional Udvikling den 9. december 2020:

Udvalget tiltrådte indstillingen og godkendte udkast til revision af Kulturplan 2019-2022 incl budget for området i 2021.

Den afsatte million har til formål at støtte mindre kulturarrangementer, der kan gennemføres på trods af COVID-19 restriktioner. Udvalget lægger vægt på, at der hurtigst muligt iværksættes en ansøgningsrunde, der kan understøtte behovet for udbud af mindre kulturarrangementer i alle dele af Nordjylland. Udvalget indstiller, at Administrationen i sin prioritering af støtteværdige arrangementer vægter, at den regionale støtte i størst mulig udstrækning til at betale udøvende kunstnere, der økonomisk er hårdt ramt af aflysninger og restriktionerne i forbindelse med COVID-19. Endvidere at ansøgningsrunden tilrettelægges så enkel og ubureaukratisk som overhovedet muligt, så den også er attraktiv for frivillige foreninger, der drives af engagerede kulturelle sjæle.

Det skal ikke være en betingelse for at opnå støtte, at man har et cvr nummer.
Indstilling

Udvalg for Regional Udvikling indstiller overfor Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. At godkende udkast til revision af Kulturplan 2019-2022 incl budget for området i 2021.Forretningsudvalget 14-12-2020

Forretningsudvalget traf på mødet den 14. december 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling2018-002226-46 Udkast til revideret Kulturplan 2019-2022 7658208_ny