Tilbage til oversigt

Regionsrådet
22-12-2020 13:00

Udskriv

13. Godkendelse - Udbud og implementering af plukkerobot ved Sygehusapoteket

Journalnr. 2019-051578

Resumé

Administrationen anbefaler at implementere en ny plukkerobot ved Sygehusapoteket, der i dag har en semi-automatisk lagermodul-løsning, som vurderes at være forældet.

Der er derfor risiko for permanent driftsnedbrud. Udgiften er vurderet til 11,85 mio. kr. over tre år, der foreslås finansieret gennem leasing, hvor afdragene kan betales gennem forventet driftsbesparelse. 

Finansieringen vil også ske gennem de kompensationsmidler, som Sygehusapoteket løbende modtager fra Amgros.Sagsfremstilling

Sygehusapoteket i Region Nordjylland har i dag en semi-automatisk lagermodul-løsning - en såkaldt Paternoster. Denne er 17 år gammel og kan ikke længere opfylde virksomhedens krav til kapacitet, hastighed, driftssikkerhed og dermed forsyningssikkerhed til hospitaler og patienter. Den nuværende paternoster er forældet, og leverandør og teknisk afdeling vurderer, at det ikke længere lader sig gøre at foretage reparationer, hvorfor der er høj risiko for permanent driftsnedbrud.

Sygehusapoteket har dermed et presserende behov for at få implementeret en ny løsning til fremtidssikker opbevaring og ekspedition af lægemidler (plukkerobot).

De bygningsmæssige forhold er undersøgt i forbindelse med udarbejdelse af vedlagte business case, og der er ikke fundet behov for større bygningsmæssige forandringer for at kunne implementere plukkerobotten.

 

Udbud og tværregionalt samarbejde

I 2019 har de danske sygehusapoteker og Amgros i fællesskab udarbejdet en business case for udbud og implementering af plukkerobotter til lagring og ekspedition af medicin for sygehusapotekerne i Danmark. I november 2020 er business casen opdateret, og i det er i den forbindelse vurderet, at der ikke kan etableres et formelt samarbejde med de øvrige regioners sygehusapoteker i forhold til udbud, hvorfor Sygehusapoteket går selvstændigt ind i udbuddet. Dog sikres gevinsterne af mest muligt uforpligtende samarbejde mellem regionerne.

Sygehusapoteket Fyn har afviklet deres udbud med en anden plukkerobotløsning end RN, og fristen for at indsende tilbud udløb i september 2020.

Hospitalsapoteket Region Midt opfører en plukkerobot i forbindelse med byggeri af nyt hospitalsapoteket. Sygehusapoteket Region Nordjylland og Hospitalsapotek Region Midt har ikke samme behov for type og kapacitet af plukkerobot, ej heller samme tidsplan

Sygehusapoteket Region Sjælland og Region Hovedstadens Apotek er ikke så langt i planerne om anskaffelse af plukkerobotter, at det vil kunne medføre et samarbejde omkring fælles udbud og implementering.

 

Økonomi

De samlede investerings- og projektudgifter er i business casen vurderet til 11,85 mio. kr. inkl. usikkerhed over en tre-årig periode inklusive udgifter til IT-interface og bygningstilpasninger. Den endelig pris afhænger af tilbud i forbindelse med udbudsprocessen.

Plukkerobotten vil ved fuld implementering generere en driftsbesparelse på anslået årligt 1,3 mio. kr. som følge af, at løsningen er fuldautomatisk. Tilbagebetalingstiden vurderes derfor til at være mellem 8 år til 9,3 år.

Anskaffelsesudgifterne på ca. 6,9 mio. kr. forventes finansieret gennem leasing, med afdrag over 6 år på ca. 1,15 mio. kr. (afdrag over 5 år + restafdrag på 20% af anskaffelsesprisen i 6. år). Afdragene vil først starte året efter, robotten tages i brug, og kan således finansieres af den forventede driftsbesparelse fra 2024 og frem.

Sygehusapoteket bidrager med finansiering i form af de kompensationsmidler, som Sygehusapoteket løbende modtager fra Amgros, når Amgros har restordre på konkrete lægemidler og derfor ikke kan levere til den aftalte pris. Kompensationen er ikke budgetteret og kan derfor anvendes til medfinansiering af plukkerobotten. Dog varierer niveauet meget fra år til år. I regnskabsårene 2017 til 2019 har erstatningerne udgjort mellem 0,4 mio. kr. og 2,6 mio. kr. I 2020 har Sygehusapoteket modtaget 1,6 mio. kr. i erstatning. I tabellen ovenfor er indtægten anslået til 1 mio. kr. årligt.

Evt. manglende finansiering i 2021-2023 afhængigt af erstatningsniveauet fra Amgros foreslås finansieret fra leasingbudgettet.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. Godkende investering, tidsplan og tilhørende budgetramme for anskaffelsen af plukkerobot til Sygehusapoteket Region Nordjylland, som beskrevet i nærværende sagsfremstilling.

Forretningsudvalget 14-12-2020
Forretningsudvalget traf på mødet den 14. december 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandlingBusiness Case for implementering af plukkerobot hos Sygehusapoteket Region Nordjylland