Tilbage til oversigt

Regionsrådet
22-12-2020 13:00

Udskriv

7. Beslutning - Valg af ordning om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for 2021

Journalnr. 2018-000198

Resumé

Regionsrådsmedlemmerne kan for ét år ad gangen vælge at modtage reduceret fast vederlag i kombination med erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Regionsrådet anmodes om at godkende erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for de i sagsfremstillingen nævnte personer.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlemmer kan jf. lovgivningen vælge enten at modtage fast vederlag for regionsrådshvervet, eller reduceret fast vederlag i kombination med erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Valget foretages forud for et kalenderår og har bindende virkning for hele det valgte år (ingen mulighed for omvalg i løbet af året uanset årsag). Administrationen har spurgt Regionsrådets medlemmer, hvem der for 2021 ønsker at vælge ordningen med reduceret fast vederlag i kombination med erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Det drejer sig om følgende medlemmer:

Henrik Buchhave
Jess V. Laursen
Jørgen Hansen – arbejdsgiverordning
Lene Linnemann
Lina Hundebøll Jespersen
Lone Sondrup
Mads Møller Thomsen
Malene Busk – arbejdsgiverordning
Mogens Nørgård
Otto Kjær Larsen
Pernille Buhelt – arbejdsgiverordning
Peter Therkildsen
Pia Ravnsbæk Bjærge
Susanne Flydtkjær

Arbejdsgiverordning betyder, at kompensationen udbetales direkte til arbejdsgiveren på baggrund af en opgørelse fra denne.

Det er jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning på området Regionsrådet, der afgør, om tabet kan anses for dokumenteret

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205677

Det fremgår blandt andet af vejledningen:

"2.1.3.2. Dokumentation for tabet

Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, at der er lidt et tab i forbindelse med varetagelsen af et regionalt hverv.

Loven sondrer ikke mellem hovederhverv og bierhverv. Indtægtstab, der skyldes, at den pågældende ikke kan varetage bibeskæftigelse på grund af et regionalt hverv, kan således også kræves erstattet.

Erstatningsbeløbet omfatter alle mistede økonomiske ydelser i forbindelse med fraværet, herunder feriegodtgørelse, manglende pensionsindbetalinger m.v......

Erstatningen ydes for selve mødetiden m.v. og den samlede rejsetid i forbindelse med mødet m.v. Forberedelsestid i forbindelse med møder m.v. kan ikke indgå i erstatningsberegningen.

Der er ikke efter loven eller bekendtgørelsen noget krav om, at det pågældende regionsrådsmedlem skal søge at begrænse sit tab ved så vidt muligt at få omlagt sin arbejdstid, og der består ikke nogen adgang for regionsrådet til at stille krav herom. Det vil formentlig være vanskeligt at påvise et tab, såfremt et regionsrådsmedlem vælger at bruge f.eks. opsparet flextid til at varetage det regionale hverv, eller hvis hvervet varetages uden for almindelig arbejdstid.

Det er regionsrådet, der afgør, om tabet kan anses for dokumenteret.

For lønmodtageres vedkommende vil en skriftlig erklæring fra vedkommendes arbejdsgiver normalt være tilstrækkelig dokumentation. Heri bør indgå oplysninger om fraværets omfang og den som følge deraf mistede lønindtægt. Lønmodtageren skal derudover kunne sandsynliggøre, at fraværet er knyttet op på en konkret mødeaktivitet og evt. befordring frem og tilbage.

For selvstændige erhvervsdrivende, der driver virksomhed i selskabsform, og for enkeltmandsvirksomheder vil det lidte tab ofte ikke umiddelbart give sig udtryk i reduceret indtjening, men tabet vil i stedet manifestere sig som et formuetab i selskabet eller virksomheden. Dette har principielt ingen betydning for retten til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Et dokumenteret formuetab i selskabet eller virksomheden, der skyldes fravær som følge af en konkret mødeaktivitet, berettiger således også regionsmedlemmet til erstatning.

Regionsrådet vil normalt kunne anse tabet for dokumenteret ved en erklæring fra den pågældende selvstændige erhvervsdrivende eller fra den pågældendes revisor, forudsat at de foreliggende omstændigheder i øvrigt sandsynliggør, at det påståede tab er lidt. Det må bero på en konkret vurdering i hver enkelt sag, hvilken dokumentation der kan kræves, før tabet kan anses for dokumenteret. Når regionsrådet skal tage stilling til, om et tab er tilstrækkeligt dokumenteret, skal det iagttage de almindelige krav til bl.a. saglighed, lighed samt forbuddet mod skøn under regel. Der må som følge heraf udvises forsigtighed med at anvende helt faste modeller for, hvordan et tab skal beregnes eller dokumenteres."

Administrationen har gennemgået den indsendte dokumentation. Administrationen vurderer på baggrund af lovgivningen, vejledningen fra Økonomi og Indenrigsministeriet og praksis på området, at den indsendte dokumentation lever op til reglerne og anbefaler, at Regionsrådet godkender dokumentationen. Da det drejer sig om medlemmernes private økonomiske forhold, udsendes dokumentationen ikke med sagsfremstillingen, men Regionsrådets medlemmer opfordres til at træffe aftale om at gennemse den i administrationen. Henvendelse kan ske til sekretariatschef Jørgen Krogh.

Afregninger vedrørende tabt arbejdsfortjeneste og andre ydelser afregnes månedligt. Af hensyn til muligheden for overholdelse af budget og efterprøvelse af indberetningerne er det vigtigt, at afregninger vedrørende tabt arbejdsfortjeneste og andre ydelser som minimum indsendes til administrationen hvert kvartal.Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  1. Godkender anmodningerne om og dokumentationen for erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for de i sagsfremstillingen nævnte personer.


Forretningsudvalget 14-12-2020

Forretningsudvalget traf på mødet den 14. december 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt. 

Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling.