Tilbage til oversigt

Regionsrådet
22-12-2020 13:00

Udskriv

17. Godkendelse - Aflæggelse af anlægsregnskab for Bostedet Brovst

Journalnr. 2014-020245

Resumé

Regionsrådet amodes om at godkede anlægsregnskabet for udbygning og renovering af Bostedet Brovst.Sagsfremstilling

Specialsektoren driver Bostedet Brovst, som er et botilbud for voksne mennesker med sindslidelse. Tilbuddet tilbyder både midlertidige og længerevarende ophold.

Bostedet bestod tidligere af 12 boliger. I 2010 besluttede Regionsrådet, at Bostedet skulle renoveres og antallet af boliger skulle øges. I forbindelse med projektet blev der nedlagt 4 boliger i det eksisterende botilbud og bygget 12 nye boliger, så botilbuddet nu rummer 20 boliger. De 12 nye boliger er etableret i en tilbygning, hvor der også er etablleret fællesfaciliteter som opholdsstue/spisestue, personale omklædning, køkken og multirum. Hertil kommer udendørs faciliteter i form af aktivitetsarealer, p-pladser, ankomstarealer, stiforløb mv.

Der er meddelt to anlægsbevillinger på samlet 26 mio. kr. til projektet. I marts 2015 er der meddelt en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til grundkøb, en række forundersøgelser og forberedende arbejder. I maj 2016 blev der meddelt en anlægsbevilling på 24 mio. kr. til anlægsarbejdet.

Anlægsarbejdet blev igangsat i oktober 2016. Projektet er afleveret i to etaper, nybygningen i oktober 2017 og renoveringen i marts 2018.

Anlægsregnskabet er vedlagt som bilag.Økonomi

I anlægsregnskabet er de samlede omkostninger opgjort til 25.994.925 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 5.075 kr.

Kommunikation og dialog

Socialudvalget 11-11-2020
Socialudvalget godkendte indstillingen og indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender regnskabet.

Indstilling

Socialudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Tager orienteringen til efterretning.

2. Godkender anlægsregnskabet.Forretningsudvalget 30-11-2020
Forretningsudvalget traf på mødet den 30. november 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling.Anlægsregnskab og revisor erklæring Bostedet Brovst