Tilbage til oversigt

Regionsrådet
22-12-2020 13:00

Udskriv

6. Fase- og kvartalsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet 3/2020

Journalnr. 2020-006378

Resumé

En forudsætning for modtagelse af midler fra Kvalitetsfonden til byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital er, at Region Nordjylland løbende udarbejder rapportering til Sundheds- og Ældreministeriet, hvor der redegøres for projektets stade.

Der er i overensstemmelse med gældende regnskabsinstruks udarbejdet kvartalsrapport for 3. kvartal 2020. På baggrund af den økonomiske prognose vurderer 3. øje fortsat, at projektet ikke kan realiseres inden for totalrammen.

Sagen forelægges Forretningsudvalg og Regionsråd med henblik på godkendelse af fase- og kvartalsrapport for 3. kvartal 2020 forud for fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.Sagsfremstilling

Region Nordjylland har fået bevilget tilskud fra Kvalitetsfonden til byggeriet af det Nye Aalborg Universitetshospital. En forudsætning for at modtage tilskud fra staten er, at Region Nordjylland fortsat lever op til projektforudsætningerne. Det vil sige, at hospitalet bygges til tiden og til prisen samt i den forudsatte kvalitet. Sundheds- og Ældreministeriet skal løbende føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til de fastsatte mål.

Som led heri skal Region Nordjylland gennemføre en række forskellige afrapporteringer til ministeriet, herunder kvartalsvise rapporter, der giver et samlet overblik over status på projektet med særligt fokus på økonomi, fremdrift, kvalitet og risikostyring.

Fase- og kvartalsrapporteringen indeholder ud over den løbende rapportering også rapportering på besparelseskatalog, tilsagnsrammen vedr. IT, udstyr og inventar samt faserapportering vedr. ejendomme til afhændelse, areal og kvadratmeterpriser, oversigt over sengepladser mm., forventet behandlingskapacitet samt udnyttelsesgrader i det samlede hospital.

Tids- og omsætningsplanen, som danner grundlag for nærværende fase- og kvartalsrapport, er med forventet afslutning af byggeriet ultimo 3. kvartal / primo 4. kvartal 2021. Der vil i den videre proces fortsat skulle ske en løbende bearbejdning og optimering af tids- og omsætningsplanen.

På baggrund af det økonomiske pres på projektet, har det i 3. kvartal 2020 været nødvendigt at tilføre håndværkerrammen budgetmidler fra reserverne. Det betyder, at der ultimo 3. kvartal 2020 hæves 44,3 mio.kr. på reservepuljerne i 2020-P/L.

Som oplyst på Regionsrådsmøde den 29. september 2020 er Kvalitetsfondsprojektet underlagt skærpet tilsyn som følge af den forventede overskridelse af totalrammen. På daværende tidspunkt var der en anslået overskridelse på ca. 250 mio.kr. Primo november 2020 er forventningen til overskridelsen på omtrent samme niveau.

Forud for behandlingen i Regionsrådet har Fase- og kvartalsrapporten været underkastet en uafhængig vurdering hos 3. øje. Efterfølgende efterprøver regionens revisor rapporten og det bagvedliggende materiale. Begge opgaver varetages af revisionsfirmaet BDO.

3. øje konkluderer jævnfør vedhæftede rapportering, at projektorganisationen arbejder målrettet og effektivt med risikostyringen i overensstemmelse med det projektspecifikke styringsgrundlag, og at projektorganisations risikorapportering i al væsentlighed giver et dækkende billede af projektets risikoprofil.

Dog er det fortsat 3. øjes vurdering, at projektet ikke har tilstrækkelige midler til at håndtere de forventede økonomiske risici i projektet ved udgangen af 3. kvartal 2020.

Det er derfor fortsat 3. øjes vurdering, at projektet, ud fra den af projektet senest fremlagte økonomiprognose og det kapitaliserede risikobillede, ikke kan realiseres inden for rammerne af det endelige tilsagn.

Som der tidligere er orienteret om, arbejdes der på en Handlingsplan, der kan behandles i starten af det nye år, forventeligt i januar.Kommunikation og dialog

Fase- og kvartalsrapporten har været behandlet på møde i Politisk Følgegruppe den 30. november 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender Fase- og kvartalsrapport for 3. kvartal 2020 til fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.Forretningsudvalget 14-12-2020

Forretningsudvalget traf på mødet den 14. december 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling.Fase og kvartalsrapport 3. kvartal 2020
Nyt Aalborg Universitetshospital_uafhængig risikovurdering_3. kvt. 2020_endelig