Tilbage til oversigt

Regionsrådet
22-12-2020 13:00

Udskriv

19. Godkendelse - Aflæggelse af anlægsregnskab for ombygninger på Området for Voksne med Udviklingshæmning - Sødisbakke

Journalnr. 2014-016436

Resumé

Regionsrådet amodes om at godkende anlægsregnskabet for renoveringen af Sødisbakke.Sagsfremstilling

Sødisbakke er et specialiseret bo-, samværs-, aktivitets- og aflastningstilbud til voksne med varig funktionsnedsættelse.

Regionsrådet godkendte den 24. juni 2014, at C-bygningen på Sødisbakke - som sidste del i opdateringen af de fysiske rammer på døgntilbuddene på Sødisbakke – skulle renoveres til en tidssvarende standard med i alt 16 pladser.

Byggeriet har omfattet en totalrenovering og ombygning af stue- og 1. sal og etablering af 2 nye etager på den vestlige fløj og en tilbygning mod nord.

Renoveringen er gennemført med henblik på at kunne levere tidssvarende boliger, der skal fungere som erstatning for de utidssvarende boliger i lejemålet på Fælledvej, men samtidig også for at bygningerne i højere grad har en fleksibilitet, der understøtter skærmning og indsatser tilpasset den enkelte borger.

Der er meddelt to anlægsbevillinger på i alt 25.684.000 kr. I november 2014 blev der meddelt en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til bygherrerådgivning, en række forundersøgelser og forberedende arbejder. I maj 2015 blev der meddelt en anlægsbevilling på 24,484 mio. kr. til anlægsarbejdet.

Anlægsarbejdet blev igangsat i august 2015. Projektet er afleveret i september 2016. Aflæggelsen af anlægsregnskabet har afventet afslutningen af en tvist med entreprenøren, som blev afsluttet forligsmæssigt i februar 2020.

Anlægsregnskabet er vedlagt som bilag.Økonomi

I anlægsregnskabet er de samlede udgifter opgjort til 25.664.629 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 19.371 kr.

Kommunikation og dialog

Socialudvalget 11-11-2020
Socialudvalget godkendte indstillingen og indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender regnskabet.

Indstilling

Socialudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Tager orienteringen til efterretning.

2. Godkender anlægsregnskabet.Forretningsudvalget 30-11-2020
Forretningsudvalget traf på mødet den 30. november 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.Referat

Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling.Anlægsregnskab Sødisbakke
Revisor erklæring Sødisbakke