Tilbage til oversigt

Regionsrådet
22-12-2020 13:00

Udskriv

21. Beslutning - Anlægsbevilling på 19,1 mio. kr. til IT-udstyr til Nyt Aalborg Universitetshospital

Journalnr. 2011-117193

Resumé

Der er behov for meddelelse af en anlægsbevilling på 19,1 mio. kr. til IT-udstyr til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Regionsrådet anmodes om at godkende, at der frigives en anlægsbevilling på 19,1 mio. kr.Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med planlægningen og udførelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital løbende meddelt anlægsbevillinger til projektets delelementer, og projektet er nu kommet til et stade, hvor der er behov for indkøb af inventar og udstyr for at sikre den rette bygge- og færdiggørelsestakt. Indkøbet af inventar og udstyr sker i henhold til en fastlagt tidsplan og i overensstemmelse med rumdatabasen for NAU, som angiver inventar, udstyr samt alle tekniske installationer for samtlige 6.500 rum.

Med henblik på udmøntning af puljen til IT, inventar og apparatur-budgettet er der nu behov for frigivelse af anlægsmidler til indkøb af:

RFID-infrastruktur

For at skabe sammenhæng mellem den automatiserede logistik med AGV’er og de manuelle arbejdsgange, er der behov for etablering af en RFID-infrastruktur. RFID-infrastrukturen er sammen med AGV-systemet med til at sikre, at der skabes et samlet overblik over blandt andet forsyningssituationen på hospitalet, og hermed muliggøres et højeffektivt datadrevet hospital.

RFID-infrastrukturen opsamler automatisk data om, hvor langt vogne er i forsyningskæden samt er med til at sikre, at operationsafdelingerne kender leveringsstatus på det steriludstyr, som skal bruges ved en operation. Tilsvarende gælder for andre vareleverancer på hospitalet.

RFID-infrastrukturen understøtter endvidere muligheden for at kunne lokalisere udstyr, senge og andre hjælpemidler i klinikken. Dermed kan RFID-systemet bidrage til at reducere spildtid med at lede efter ting og herved hjælpe til en bedre udnyttelse af udstyr på tværs.

RFID-infrastrukturen muliggør, at en lang række arbejdsgange kan effektiveres og underbygger brugsværdien af den servicelogistik-platform, som Region Nordjylland har indkøbt. En del af platformen er opgave-systemet, som vil blive udvidet med brug af lokaliseringsinformationer.

Indkøbet omfatter RFID-læsere inkl. RFID-antenner samt rådgivning, projektering og installationsarbejdet af i alt 701 RFID-læsere. RFID-udstyret indkøbes på eksisterende rammeaftaler, som Region Midtjylland har gennemført udbud af på vegne af alle regioner.

Anlægsudgiften er samlet set på 14,6 mio. kr. og indeholder RFID-udstyr, installation, rådgivning, projektering, test og dokumentation. Rådgivningsarbejdet påbegyndes primo 2021 med henblik på at sikre en effektiv installationstakt.

Elektronisk låsesystem

Der er behov for indkøb af et elektronisk låsesystem til skabe på patientstuerne, som indeholder plejemæssige artikler til brug på patientstuen og patientens egen medicin, således denne er adskilt og ikke sammenblandes med hospitalets medicin.

Det elektroniske låsesystem skal også anvendes til medarbejderes værdiskabe i personalerummene til opbevaring af personlige ejendele i arbejdstiden.

Det elektroniske låsesystem kobles sammen med det allerede bevilgede ADK-system (automatisk adgangskontrol), og medarbejderen skal alene have ét adgangskort, som rummer adgange til døre og skabe.

Anlægsudgiften er på 4,5 mio. kr., og det er af afgørende betydning, at leverandørvalg foretages på nuværende tidspunkt, da anskaffelsen af låsesystemerne skal koordineres i forhold til anskaffelsen af det faste inventar.Økonomi

Der er behov for meddelelse af en anlægsbevilling på i alt 19,1 mio. kr. fordelt med 14,6 mio. kr. til RFID og 4,5 mio. kr. til elektronisk låsesystem.

Den finansielle dækning kan anvises af de anlægsmidler, der er afsat i kvalitetsfondsprojektet til IT, apparatur og inventar.Kommunikation og dialog

Sagen har været behandlet på møde den 30. november 2020 i den Politiske Følgegruppe, der støttede indstillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet godkender:

1. At der meddeles en anlægsbevilling på 19,1 mio. kr. til IT-udstyr til Nyt Aalborg Universitetshospital.Forretningsudvalget 14-12-2020
Forretningsudvalget traf på mødet den 14. december 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt. Referat

Regionsrådet traf på mødet den 22. december 2020 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Jørgen Hansen, Jørgen R. Henriksen og Arne Nielsen deltog ikke i sagens behandling.